De aantekeningen van Frederik Nagtglas G.G. Trimpe Burger-Mekking is Neerlandica en conservator Ruilabonnementen van het Zeeuws Genootschap. In de verzameling van het Zeeuws Genootschap bevindt zich een aantal schriften met aantekenin gen van Frederik Nagtglas (1821-1902)'. In dit artikel wordt een indruk gegeven van wat Nagtglas daarin noteerde. We zien dat hij niet kieskeurig was bij het verzamelen van gegevens; er was klaar blijkelijk weinig wat hem niet interesseerde. Veel van de aantekeningen uit zijn cahiers heeft hij gebruikt voor wat we zijn levenswerk kunnen noemen: Levensberichten van Zeeuwen. Zijnde een vervolg op P. de la Ruë, Geletterd, Staatkundig en Heldhaftig Zeeland2. Inleiding Frederik Nagtglas werd 7 november 1821 in De Bilt geboren. Op 1 juli 1845 aanvaardde hij de betrek king van arrondissements-ijker te Zierikzee, waar hij in 1848 trouwde met Maria Petronella Wilhel- mina Ermerins. Door dit huwelijk kwam Nagtglas aan de rand van het stedelijk patriciaat van Zierikzee te verkeren, waardoor het voor hem ge makkelijker werd zich in het milieu te begeven dat voor buitenstaanders meestal niet zo toegankelijk was. Na het overlijden van zijn echtgenote in 1871 hertrouwde Frederik Nagtglas in 1873 met Francoise Caroline Gunning. Onder de vele handschriften die van hem be waard zijn gebleven, nemen de herinneringen van Nagtglas die hij schreef onder de titel Mijn Leven een belangrijke plaats in. Nagtglas geeft daarin in chronologische volgorde de gebeurtenissen uit zijn leven weer. Flet is geen echt dagboek, want hij heeft alles - naar eigen zeggen - pas veel later op geschreven, en beëindigd in 1899. Wie geïnteres seerd is in de familiebelevenissen van Nagtglas, de vele functies die hij vervulde en de publicaties die hij verzorgde tijdens zijn Zeeuwse jaren, wordt aangeraden het Archief 1977 van het Zeeuws Genootschap ter hand te nemen. In dit jaarboek is het gedeelte gepubliceerd van het dagboek waarin Nagtglas over zijn Zeeuwse jaren vertelt, van 1845 tot 1884, het jaar waarin hij Middelburg verliet en zich in Utrecht vestigde. Naast de herinneringen van Nagtglas bestaat het artikel in het Archief F. Nagtglas. ZA. Zei. 111. IV 0154-093. uit een hoofdstuk door M.P. de Bruin: 'Frederik Nagtglas. Een negentiende-eeuws burger.' Er is een bibliografie toegevoegd, een register van persoons namen, onderwerpen en zaken, en een lijst met de nagelaten handschriften. De negen cahiers van Nagtglas Zoals vermeld gebruikte Frederik Nagtglas voor zijn Levensberichten van Zeeuwen veel gegevens die hij in zijn cahiers verzameld had. Ook bezit het Zeeuws Genootschap een verzameling brieven, ge adresseerd aan Nagtglas, met informatie over te be handelen Zeeuwen. Soms citeerde hij daaruit in zijn gedrukte werk, maar ook schreef hij de infor matie vaak op in zijn schriften, om ze daarna pers klaar te maken voor de Levensberichten. Er zal in dit artikel aandacht geschonken wor den aan de verschillen tussen de gegevens van zijn informanten, zijn eigen aantekeningen en de uit eindelijke gedrukte versie. 20 Frederik Nagtglas

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2007 | | pagina 21