'tj.y Hen ravenei uit Walcheren. De laatste raven In het Jachtboek van Slot Haamstede staat ook een raaf vermeld, geschoten in 1886 (Beekman, 1993). Raven zijn standvogels en hebben een eigen territorium en het is dus zeer wel mogelijk dat het dier daar toen ook broedde. De Man (1870) geeft aan dat er bij Domburg raven gezien worden. En ook geschoten, zo leren we uit een "oud lied" Lof van Oostkapellehet zal uit de negentiende eeuw stammen. Het staat ach ter in het boek van Kesteloo, Oostkapelle in woord en beeld (alleen in de eerste druk, 1909). Er waren ooit twaalf coupletten, maar Kesteloo kon er nog maar elf van optekenen. Het tiende couplet luidt: Wij hebben ook een schutterij, Liefhebbers van het schieten. Hier schiet men vogels allerlei, Dat zonder te verdrieten. Hier schiet men ook zo lustig, braaf, En ook daarbij zo menig raaf, Op Oostkapel', die schone. Het spant van al die kroone. Ondanks alle vervolging hield de raaf het dus nog lang vol. In de collectie van het Zeeuws Genoot schap bevindt zich een drietal eieren van de raaf, afkomstig van "Walcheren", geschonken door ene Rooze, en ten geschenke ontvangen in 1882. Uit dezelfde tijd stamt de schenking door Th.F. Mar tin te Hulst van een (deel van een) ravennest (Heerebout, 1982). Verder zijn er nog twee niet-gedocumenteerde raven bekend, die waarschijnlijk uit Zeeland afkomstig zijn (met dank aan de heer R.J. Vlek). Deze bevinden zich in de vogelcollectie van de voormalige Landbouw-Winterschool, later Rijks Middelbare Agrarische School te Goes, nu onder deel van het Edudelta College, en ze zijn vermoe delijk verworven tussen 1905 en 1916. Onlangs kreeg ik door vriendelijke bemidde ling van de heer F. Beekman een exemplaar van de Avifauna van Walcheren (Smulders, 1969). Erin zat een gevouwen typoscript (5 pagina's), waar met potlood op geschreven staat: "Opge maakt eind 1943". Het heet Vogels, waargenomen op de buitenplaats "Ter Hooge". Hoewel het in de ik-vorm geschreven is, is er geen auteur aangege ven. De lijst is ongetwijfeld opgemaakt door de toen vijftienjarige gymnasiast A.H.J. baron Van Lynden (1928-2014) die toen op Ter Hooge woonde. Hij publiceerde toen ook al kleine artike len in het blaadje Luctor et Emergo van de Mid delburgse afdeling van de Nederlandse Jeugdbond voor Natuurstudie en hij werd later een bekend ornitholoog (Voous, 1995). In de getypte lijst met vogels worden gege vens vermeld van 109 vogelsoorten. Bij de raaf staat: "Volgens verschillende personen ongeveer 30 jaar geleden nog broedvogel ("Eenzaam heid")!!!!! Bij de oude tuinbaas kweekte men de jongen in een kooi op." De oude tuinbaas was L. de Priester. Met "Eenzaamheid" werd de afgelegen boer derij De Eenzame bedoeld (Westhovenseweg 2, Oostkapelle), vlak bij de Manteling. Daar zouden dus omstreeks 1913 nog raven gebroed hebben. Kennelijk werden in het wild (daar?) gevangen jongen op Ter Hooge opgekweekt. Dat moet vaker gebeurd zijn, want in de krant Nieuws van den Dag van 12 september 1895 staat vermeld dat de dierentuin Artis een levende raaf kreeg, aangebo- 106 't Is vol van schatten hier

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 20