Het buffet van Baster Freddy van Nieulande prachtige kleuren of uit wetenschappelijke belang stelling. De schelpen werden in schelpenkabinetten met laden opgeborgen en fraaie stukken werden achter glas bewaard. Het verzamelen van schelpen kent een oude historie die in de Nederlanden vroeger vooral door de rijkeren werd beoefend. Dat is tegenwoordig natuurlijk anders. Beter bekend dan het buffet van Baster zijn de met exotische schelpen beklede galerijen en grot ten en andere decoratieve bouwsels, zoals de Bedriegertjes in het park van kasteel Rosendael te Rozendaal, bij Arnhem. Dit park werd rond 1732 onder architectuur van Daniël Marot aangelegd. Het paleis Het Loo heeft een schelpengrot en ook in Wassenaar (De Wiltzangk) is zo'n grot aanwe zig. De buitenplaats Nienoord te Leek (Groningen) heeft een kamer waarvan de wanden in het begin van de achttiende eeuw met schelpen bekleed zijn. De toegangspoort tot het Gravenhof te Zut- phen is ook in het begin van de achttiende eeuw met schelpen bekleed. Het verzamelen (in de praktijk het aankopen) van zo'n grote hoeveel heid exotische schelpen was een kostbare zaak en het bouwen van schelpengrotten en het aanleg gen van schelpenkabinetten was dus vooral een statussymbool. De geschiedenis van het schelpenbuffet Job Baster werd in 1711 in Zierikzee geboren. Hij studeerde medicijnen in Leiden en begon in 1732 zijn praktijk in Zierikzee. Hij overleed ook daar in 1775. Baster bezat een uitgebreide verzameling naturalia, deed zelfstandig natuurwetenschappe lijk onderzoek en correspondeerde met diverse Nederlandse en buitenlandse geleerden. Een uit gebreide biografie is geschreven door Van Ben- them Jutting en Van Hoorn (1967). Een van de bijzondere voorwerpen van het Genoot schap is het met veel aandacht en zorg door de Zierikzeese geneesheer Job Baster vervaardigde schelpenbuffet, vroeger schelpenkabinet genoemd. Ook elders in het land waren 'schelpenconstructies' aanwezig. Schelpen werden niet alleen bijeenge bracht om als decoratiemateriaal te dienen, veel belangrijker was het gewoon uit genoegen verza melen van schelpen vanwege de mooie vormen, de Het schelpenbuffet van Baster. Stadhuismuseum Zierikzee, Zeeuws Genootschap, G 2132. 108 't Is vol van schatten hier

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 22