Aanwinsten september G.G. Trimpe Burger-Mekking In radio- en televisieprogramma's, boeken en tijdschriften blijft onze 'oude dag', met alle posi tieve en negatieve aspecten, een dankbaar onder werp. Zo ook weer in een publicatie van de Koninklijke Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen in Haarlem: Uitdagingen voor een goede oude dag, het verslag van de Elfde Jan Brouwer Conferentie (2015). Ingenieur Jan Brou wer vervulde verantwoordelijke functies bij de Bataafse Petroleum Maatschappij en beëindigde zijn actieve loopbaan als president-directeur van de Koninklijke Nederlandsche Petroleum Maat schappij. Beginjaren tachtig van de vorig eeuw heeft Jan Brouwer een deel van zijn vermogen bestemd ten behoeve van een fonds voor interdis ciplinair onderzoek, dat inzicht moet geven in concrete maatschappelijke problemen. Dat fonds is toevertrouwd aan de Hollandsche Maatschap pij. Professor dr. K. Putters laat zijn licht schijnen op vragen als: kunnen zingeving en intrinsieke motivatie ertoe bijdragen dat mensen zelf het ini tiatief nemen om de oude dag naar eigen wensen in te richten? En kan regelgeving van de overheid daarbij ondersteunen of juist belemmerend wer ken? Prof. dr. R.J. van der Veen bespreekt uitdagin gen en belemmeringen voor de herinrichting van ons pensioenstelsel: is meer vrijheid wenselijk in beleggingsrisico tijdens de opbouw van het pensi oen en tijdens de uitkeringsfase? En kan het woningkapitaal voor het pensioen gebruikt wor den? Verder komen de uitdagingen rond zelfstan digheid aan de orde en welke voorzieningen getroffen moeten worden om langer zelfredzaam te blijven (M.l. Broese van Groenou). Ten slotte gaat J. de Boer in op de rol van de werkgevers. Ook van de Hollandsche Maatschappij werd de publicatie Een nieuwe kijk op de kosmos geschon ken, geschreven door E.P. Verlinde. In het zicht bare heelal bestaan meer dan 100 miljard ster renstelsels met elk meer dan 100 miljard sterren, die elk gemiddeld meer dan een miljoen keer zo zwaar zijn als de aarde. Volgens de huidige oer knaltheorie zou dit alles tevoorschijn gekomen zijn uit een gebiedje kleiner dan een zandkorrel, zo'n 1,8 miljard jaar geleden. De auteur en veel van zijn collega's vinden dat een absurde veron derstelling. Eerst behandelt Verlinde de funda menten van de oerknaltheorie, te beginnen bij de beschrijving van ruimte, tijd en zwaartekracht, zoals ingevoerd door Isaac Newton in 1687. Daarna kwam in 1905 Albert Einstein op de prop pen met zijn relativiteitstheorie. Een kleine hon derdjaar geleden werd onder het heelal nog de Melkweg verstaan, men dacht dat er buiten de Melkweg niet veel bijzonders was. Een klein wolkje in de Melkweg, de Andromedanevel genoemd, intrigeerde veel wetenschappers, tot in 1923 sterrenkundige Edwin Hubble ontdekte dat dat wolkje tjokvol sterren zat, en weer een apart sterrenstelsel was. In een eeuw tijd is de kennis van het heelal enorm toegenomen; op dit moment is een belangrijke omwenteling gaande in de the oretische natuurkunde. Nieuwe ideeën komen voort uit grote ontwikkelingen in de vorige eeuw: de beschrijving van zwarte gaten en de snaarthe orie. Beide ontwikkelingen worden door de auteur uitgebreid behandeld. Uiteindelijk komt hij tot de conclusie dat de oerknal als creatie van het uni versum een mythe is. Het is volkomen onmogelijk dat alles in het heelal, met alle informatie daarin vervat, zomaar uit het niets tevoorschijn geko men kan zijn. De beschrijving van het ontstaan van het heelal zal uiteindelijk vervangen worden door een beter, fundamenteler begrip en verkla ring van de oorsprong van de kosmos. In het Jaarboek 2014 van het Koninklijk Lim burgs Geschied- en Oudheidkundig Genootschap schrijft H. van Hall 'Steden in de Nederlandse provincie Limburg gedurende de Middeleeuwen sedert ca. 1200'. Het klassieke beeld dat door mid del van een oorkonde stadsrecht moet zijn ver leend om in de middeleeuwen de naam stad te kunnen dragen, is al lang verlaten. Het gaat nu om een aantal stedelijke kenmerken die in onder ling verband bekeken moeten worden. Gedacht wordt dan onder andere aan juridische, economi- 116 Aanwinsten

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 30