sche, topografische en culturele kenmerken. De auteur geeft van elke nederzetting binnen de grenzen van de huidige Nederlandse provincie Limburg waarvan vermoed kan worden dat het een stad is, een beschrijving van de meest karak teristieke elementen. Achtereenvolgens worden steden binnen de Luiks-Brabants-Valkenburgse, de Gelders-Kesselse, de Hornse, en de overige invloedssferen behandeld. P. Janssenswillen schrijft 'Het katholieke opvoedingsproject in het middelbaar onderwijs voor jongens in Belgisch-Limburg, 1878-1970'. De katholieke totaalopvoeding zoals hier beschreven, roept bij jongere generaties vast een gevoel van vervreemding op. Instituties die het opvoedings patroon volledig dicteren worden niet meer gezien als van deze tijd. Maar historici hebben de taak het verleden te verklaren en op zoek te gaan naar de mechanismen en drijfveren van mense lijk handelen in dat verleden. Het centrale punt van het katholieke opvoedingsproject bestond erin de leerlingen te bezielen met de katholieke levensovertuiging. Dag in, dag uit, werden de leerlingen met mis, biecht en gebed opgevoed tot een christelijke levenswandel. De zedelijke opvoeding werd binnen een religieus kader geplaatst. Er werd gestreefd naar doelmatige bescherming en afscherming, gebaseerd op een systeem van straffen en tal van preventieve maatregelen tegen 'slechte' lectuur, films, gemengd zwemmen en allerlei seksuele gevaren. In de jaren zestig van de vorige eeuw kwamen tegen de achtergrond van de economische expan sie de katholieke opvoedingspatronen onder druk te staan. Een nieuwe schoolcultuur zou in de vol gende decennia het secundair onderwijs grondig veranderen. De onderwijsontwikkeling zou steeds meer getypeerd worden door het zoeken naar openheid en inspraak van de betrokkenen, waar bij heterogeniteit centraal kwam te staan. In Saillant, het kwartaalbericht van de Stichting Menno van Coehoorn (2015, 2) vinden we in de 'Correspondentenrapportages 2014' verschillende Zeeuwse berichten. Voor de instandhouding van de stadswallen van Zierikzee en Brouwershaven en voor een deel van de ringburgwal bij Burgh wil de eigenaar - de gemeente Schouwen-Dui- veland - subsidie aanvragen. In Zierikzee zijn bij archeologisch onderzoek resten van de stadsmuur aangetroffen, die in 1829 en volgende jaren werd gesloopt en veranderd in wallen, beplant met bomen. Deze stadsmuur bleek gefundeerd te zijn op palen. In park Toorenvliedt in Middelburg heeft de Stichting Bunkerbehoud Zeeland zich ontfermd over de elf bunkers van het voormalige Duitse commandocentrum; de communicatiebun ker vanwaar de telefoon-, telex- en radioverbin dingen van het Duitse hoofdkwartier liepen is grotendeels gerestaureerd. Ook een personeels- bunker op de hoek van de Nieuwe Vlissingseweg en de Abeelseweg, die deel uitmaakte van het Landfront Vlissingen, is volledig in oude staat teruggebracht, met een puntdak, geschilderde deuren en ramen, zoals hij indertijd als woonhuis was gecamoufleerd. De Stichting Vrienden van de luchtwachttoren Koewacht zal voor het behoud, het herstel en de exploitatie van de toren gaan zorgen, als militair erfgoed uit de Koude Oorlog. De erfgoedvereniging Heemschut zet in het tijd schrift Heemschut (2015, 2) de eerste vrouw in de wandkunst, Frieda Hunziker (1908-1966), in het zonnetje. Zij maakte een aantal omvangrijke schilderingen, onder andere in Amsterdam en in Utrecht. Deze zijn grotendeels verloren gegaan. De laatste muurschildering die nog rest, met een afmeting van 4,20 bij 25 meter, dateert uit 1963 en bevindt zich in de Goeman Borgesiusschool in Amsterdam Nieuw-West. Hunziker richtte samen met anderen de kunstbeweging Vrij Beelden op in 1947. Deze kunstenaars voelden zich verwant met Cobra, maar niet gebonden aan een gemeen schappelijke vormentaal. De laatst overgebleven muurschildering van Hunziker, die al enkele malen is gerestaureerd, wordt nu met vernieti ging bedreigd door de geplande sloop van het schoolgebouw. De Werkgroep Monumentale Kunst van Heemschut zet zich in voor het behoud van het kunstwerk. Aanwinsten 117

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland | 2015 | | pagina 31