Paring strandkrab. feite slechts een wat langer durende vierde fase, fysiologisch slechts daarvan te onderscheiden door een overheersen van andere hormonen. Dit komt bv. voor bij Crustacea die niet het gehele jaar door vervellen, maar alleen in een bepaald seizoen. Sommige Kreeftachtigen groeien na een bepaald stadium (bv. na het bereiken van sexuele volwassenheid) helemaal niet meer door. Een kreeft, krab of garnaal groeit dus schoksgewijs, en het gekste is eigenlijk nog, dat de echte groei - van weefsels - steeds pas plaats heeft, als het dier zijn nieuwe afmeting al heeft. Leefwijze Decapoden voelen zich thuis in zeer uiteenlopende leefomge vingen. Daar hebben we een mooi woord voor, en dat is habi tats. Wat ze echter allemaal gemeen hebben is, dat ze in elk geval een groot deel van hun leven op of dichtbij de bodem van het water verblijven. Nabij een harde bodem, zoals rot sen of dijken hebben ze gemakkelijk toegang tot allerlei holtes die bescherming kunnen bieden, en de soorten die boven een zandbodem leven zijn erop getraind zich in dat zand in te gra ven zodra er gevaar dreigt De meeste soorten leven in zee. Sommige, zoals de Chinese wolhandkrab, brengen een deel van hun leven in zoet water door. Die kennen dan een migratie naar zee en terug, meestal in verband met de voortplanting. Er zijn soorten die alleen in brak water voorkomen, soorten die een hele brede zouttole- rantie hebben: die kun je zowel in zee als in zeer brak water aantreffen. En er zijn ook soorten die alleen in zoet water le ven, zoals (de naam zegt het al) de zoetwaterkreeften, waar van we intussen in Nederland al rond de 10 soorten hebben - waarvan 9 exoten! Die laatste groep behandelen we in dit boekalleen in algemene termen. Elders wordt gewerkt aan een aparte publicatie over de Nederlandse zoetwaterkreeften. Er zijn ook soorten die als commensaal in of op andere dieren leven. Een voorbeeld daarvan wordt gevormd door het Erw tenkrabbetje, dat in de mantelholte van tweekleppige schelp dieren of in Manteldieren leeft. Als er soms tijdens zo'n echte Zeeuwse mosselmaaltijd iets tussen je tanden kraakt, is dat niet altijd een parel. Overigens schijn je van erwtenkrabbetjes ook een heerlijk gerecht te kunnen maken. Gesteld natuurlijk datje er genoeg bij elkaar kunt verzamelen Voedselopname Die verschillen in leefwijze hebben ook tot gevolg, dat ze aan gewezen zijn op verschillende voedselbronnen. Een krab die alleen op harde bodem leeft zal andere prooien eten dan een soort die op en in het zand leeft. Sommige soorten zijn daarom gespecialiseerd in bepaalde soorten voedsel, veel andere ech ter lusten van alles wat. De Gewone strandkrab is een typisch voorbeeld van de laatste groep. De dieren hebben een aantal aan de hun eigen eetgewoontes aangepaste hulpmiddelen. Daartoe behoren met name de monddelen, voor een groot ge deelte speciaal veranderde pootachtige aanhangsels. Die heb ben allemaal spannende namen, zoals 'mandibels', om ze van 16 Fauna Zcclandica

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 20