PARTIJEN DIE GEGEVENS EEVERDEN Monitor Taakgroep NIOO- CEME De Monitor Taakgroep van het Centrum voor Estuariene en Mariene Ecologie (NIOO- CEME) is een gespecialiseerde marien biologische onderzoeksgroep met uitstekende laboratorium- en bemonsterings-faciliteiten. De taak is het uitvoeren van lange-termijn onderzoek aan de flora en fauna in de Nederlandse Deltawateren en de Noordzee. Het onderzoek heeft als doel meer inzicht te krijgen in de natuurlijke ontwikkeling van de Nederlandse Deltawateren en de Noordzee, en de invloed van de mens hierop. De verzamelde gegevens zijn van belang voor het beleid en het beheer van onze kustwateren en worden gebruikt voor wetenschap pelijke publicaties. De Monitor Taakgroep heeft een uitgebreid informatie systeem (database) met meer dan 14 miljoen gegevens van ruim 2100 bodemdieren en algen soorten over de afgelopen 50 jaar. Diepgaande kennis van de verspreiding van de bodemdieren en algen soorten, een brede wetenschappelijke achtergrond, en veld kennis, zijn de kernpunten van de Monitor Taakgroep. IMARES IMARES is het instituut in Nederland voor strategisch en toegepast wetenschappelijk onderzoek naar mariene ecosystemen t.b.v. duurzaam beheer, gebruik en exploitatie van kust en zee ("marine living resource management"). Het is een onafhankelijk, objectief en gezaghebbend instituut dat een oordeel kan geven over ecologische en daarmee verband houdende aspecten van het beheer, gebruik en exploitatie van de zee voor zowel de overheid als het bedrijfsleven. Een internationaal gerespecteerd wetenschappelijk instituut met een gevestigde positie op het gebied van marien ecologisch onderzoek in de Europese kennisinfrastructuur. Dit op basis van een krachtige positie in Nederland en mede dankzij goede inter nationale contacten Ecologische basiskennis wordt, met steun van hulpwetenschappen vanuit de Wageningse Universiteit (Wageningen UR) en TNO, vertaald naar toegepast en strategisch wetenschappelijk onderzoek op 4 gebieden: Aquacultuur, Ecologie, Milieu, Visserij. IMARES richt zich primair op de Noordzee, het Waddengebied en het Zeeuwse Deltagebied. Maar daarnaast ook op Delta- en kustgebieden over de gehele wereld. Daar waar IMARES unieke kennis of faciliteiten bezit richt zij zich ook op zoetwater systemen. Stichting ANEMOON De Stichting ANEMOON is dé organisatie voor vrijwilligers onderzoek in het mariene milieu. Zij signaleert ecologische verande ringen in de nabije kustzone en informeert overheid en milieuorganisaties daarover. De belangrijkste activiteiten van de stichting ANEMOON op dit moment zijn: Regie en ondersteuning van marien ecologisch onderzoek uitgevoerd door vrijwilligers Registratie van verspreidingspatronen, trends en seizoenspatronen van zeeorganismen (het Monitoring Onderwater Oevers -project (M00)) Ondersteuning van het Atlasproject Nederlandse Mollusken (ANM) Ondersteuning van verspreidingsonderzoek naar weekdieren van de Europese Habitat Richtlijn (HabSlak) Voordelen van de aanpak van de St. ANEMOON zijn onder meer: Relatief grote waarnemersinspanning (meer dan 300 duikers doen mee) in de zeer nabije kustzone (de zone waar overheidsonderzoek zich niet expliciet op richt). Door die grote waarnemersinspanning is er een grotere kans veranderingen in het voorkomen van bijzondere en zeldzame soorten te detecteren Er vindt onderzoek plaats aan soorten waarmee het 'brede publiek' in aanraking komt; soorten die 'aanspreken' De vrijwilligersprojecten verhogen de betrokkenheid bij de onderwaternatuur en vergroten daarmee het draagvlak voor bescherming. Grontmij AquaSense De Grontmij onderzoekt, analyseert en adviseert op het gebied van waterkwaliteit, ecologie en milieu. Het bedrijf biedt dien sten en producten voor monitoring van water en milieu, analyse en planvorming. Door een combinatie van veldinventarisaties, laboratorium-onderzoek en advies worden integrale oplossingen aangedragen. Daarbij maakt het bedrijf onder andere gebruik van datamanagement en ICT-diensten. Zcefauna in Zeeland 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 27