■2* '1tM. n u/vicfa^ HETZEEUWSE LANDSCHAP COLOFON REDACTIE: Rob Leewis (NCB Naturalis) Gerard Heerebout Chiel Jacobusse De basisinformatie voor de soortbeschrijvingen werd mede aangeleverd door Charles Fransen (NCB Naturalis) en Reindert Nijland FOTOREDACTIE: Rob Leewis en Ron Offermans VORMGEVING: Angela Klessens, Pieters Grafisch bedrijf, Groede PRODUCTIE: Pieters Grafisch bedrijf, Groede FOTOGRAFIE: De volgende fotografen stelden geheel belangeloos hun materiaal ter beschikking: Gé van Beek, Peter van Bragt, Frans Engelsma, Marco Faasse, Arjan Gittenberger, Marion Haarsma, Chiel Jaco busse, Wilco Jacobusse, Rob Leewis, Godfried van Moorsel/Ecosub, Joop Stalenburg, Ron Offermans en Joop Ver kuil; tevens zijn twee foto's opgenomen van het Duikgenootschap Nederland (DGN), dat inmiddels is opgeheven. TEKENINGEN: Voorde tekeningen van de krabben is gebruik gemaakt van de tekeningen uit Adema, 1991; De garnalentekenin- gen zijn grotendeels vervaardigd door Gerard Heerebout en verder afkomstig uit Holthuis, 1950; Holthuis, 1987, Samson, Holthuis Et Fransen, 1993. Overige tekeningen door Charles Fransen, en Rob Leewis. TE CITEREN ALS: Leewis, R.J., G.R. Heerebout en Ch. Jacobusse (red.), 2010. Zeefauna in Zeeland, deel 2; Kreeften, krabben en garnalen. Fauna Zeelandica, deel 5, Stichting Het Zeeuwse Landschap, Wilhelminadorp: 144 pp. 2010 Stichting Het Zeeuwse Landschap ISBN 978 94 90592 02 8 NUR 411 -"BEW. EX*"^ 1 ^^pDELBVJ^^ Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm of op welke andere wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de uitgever.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 8