VOORWOORD Dit is het vijfde deel in de reeks Fauna Zeelandica en het tweede deel dat de onderwaterfau na behandelt. Het gaat om een beperkte groep van ongeveer 50 diersoorten die bekend staan onder de naam Decapoda, letterlijk tienpotigen. Een Nederlandse verzamelnaam bestaat niet voor deze groep, die onder meer kreeften, krabben en garnalen omvat. Vergeleken met wat we weten over dieren die op het land leven, is de kennis over de on derwaterfauna gering. Het is slechts een beperkte groep duikers die met deze wonderbaar lijke wereld vertrouwd is. Het aantal waarnemingen waarop deze atlas gebaseerd is, is dan ook beperkt vergeleken met andere delen uit de reeks. Het boek is mede bedoeld om extra aandacht te vragen voor deze bijzondere diergroep en het onderzoek door geïnteresseerde liefhebbers van de onderwaterwereld te stimuleren. In het boek zijn daarvoor determinatie tabellen opgenomen, waarmee een gevonden krab, kreeft of garnaal op naam gebracht kan worden. Het boek is geproduceerd in samenwerking met het Nationaal Park Oosterschelde. Een lo gische samenwerking, want als er ergens in Nederland een rijke onderwaterfauna te vinden is, dan is het wel in de Oosterschelde. Tal van duikers die daar actief zijn hebben gratis hun fotomateriaal ter beschikking gesteld en daardoor is deze uitgave met recht uniek in zijn soort te noemen. Wij zijn verder dank verschuldigd aan het Nederlands Centrum voor Biodiversiteit Naturalis voor de toestemming exemplaren in de collectie te bestuderen en te fotograferen. Tevens bedanken wij de heer Jacques Smit, collectiebeheerder Kreeftachtigen, Spinnen en Wormen, voor het wegwijs maken in de collectie van Naturalis en assistentie bij het fotograferen van enkele soorten. Onze grote waardering geldt ook de organisaties die gegevens leverden als basis voor de verspreidingskaartjes. Stichting ANEMOON, buro Aquasense, het NIOO-CEMO in Yerseke en Imares in Wageningen stelden allemaal hun data beschikbaar. De waarnemingen die in deze atlas zijn weergegeven omvatten een beperkte periode, t.w. 1980 tot 2006. Door de Deltawerken zijn nieuwe leefomstandigheden ontstaan, die voor het verspreidingsbeeld van de Decapoda flinke gevolgen hebben gehad; daarom is de keuze gemaakt om oudere waarnemingen weg te laten. Het is overigens ook zo dat er momenteel een sterke toevloed van uitheemse organismen is, die zich ook in de onderwaterfauna doet gelden. Het kan haast niet anders of een toekomstige heruitgave van dit boek zal weer een wat ander beeld van de Decapoda in de Zeeuwse wateren laten zien! Het Zeeuwse Landschap is er trots op om deze atlas uit te brengen. De Deltawateren behoren tot de belangrijkste natuurgebieden van Nederland. De kennis die met dit boek ontsloten wordt, zal er aan kunnen bijdragen dat bij de bescherming en het beheer van deze wateren verantwoorde keuzes worden gemaakt. Want ook deze -bij uitstek in Zeeland rijk vertegen woordigde, maar weinig zichtbare- diergroep moet daarin meegenomen worden. dr. M.A. Hemminga, directeur Het Zeeuwse Landschap Zeefauna in Zeeland 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuws Landschap - Fauna Zeelandica | 2010 | | pagina 9