ONZE TWEEDE WONING Gemeentehuizen. Arnemuiden, Tel. 01182 - 5 53. Kortgene, Tel. 01108 - 3 30. Veere en Vrouwenpolder, Tel. 01 181 - 2 53. Wissenkerke, Tel. 01107 - 3 30. Wolphaartsdijk. Tel. 01198 - 2 30. Vissen. Algemene informatie. Wolphaartsdijk, Tel. 01198 - 2 00. Manege. Serooskerke, Tel. 01189 - 3 84. Huis- en kamerverhuurbedrijven. Motel ,,De Walvis", Vrouwenpolder, Tel. 01189 - 5 86. Fa. De Visser Zn Vrouwenpolder, Tel. 01189 - 4 14. Gebr. Van Halst, Wissenkerke. Tel. 01107 - 5 26. Slotema NV, Wissenkerke. Tel. 01107 - 5 27. Botenverhuurbedrijven. Leo van Belzen, Tel. 01182 - 4 19. Motorkruisers, Tel. 01 184 - 46 98. Delta Marina. Tel. 01108 - 4 93. Jachtwerf .De Zandkreek'. Tel. 01198 - 4 89. Zeilschoien: Het Veerse Gat, Tel. 01180 - 37 87. De Viking, Tel. 01198 - 2 06, Eerste Thoolse Zeilschool, Tel 01665 - 5 63 of 6 45. Campings. Veere. Paspoort kam peerterrein Staatsbosbeheer. Tel. 01181 - 4 32 en 3 86. Vrouwenpolder. Camping Oranjezon, Tel. 01189 - 5 49 of 01181 - 2 80. Camping De Zandput, Tel. 01189 - 6 02. Wissenkerke. Camping De Molenhoek. Tel. 01107 - 2 02. Camping Anna Friso, Tel. 01107 - 2 36 of 2 73. Camping De Roompot, Tel. 01107 - 5 55. Kortgene. Gemeentelijke camping (in oprichting). Tel. 01108 - 3 30. Wolphaartsdijk. Camping Veerse Meer. Tel. 01198 - 4 23. Jachtwerf of jachtbedrijf. Fa. L. Meijers, Veere, Tel. 01181 - 2 18. Jachtwerf Veere N.V., Tel. 01181 - 3 61. Jachtwerf Zwemer, Kamperland, Tel. 01107 - 4 64. Jachtbouw en motoren. Tel. 01100 - 73 03. Jachthaven Delta Marina, Tel. 01108 - 4 93. J. Colijn, Tel. 01198 - 4 36. Zeilmakerij Jac. de Jong, Wolphaartsdijk. Tel. 01198 - 4 21. Zeilmakerij ROHA. Wissenkerke. Rolandus Hagedoorn, Tel. 01107 - 5 40. Jachtwerf ,,De Zandkreek", Wolphaartsdijk, Tel. 01198 - 4 89. sfeervolle behuizing een behoorlijk bedrag ever hadden. Hoewel np deze wijze toch de unieke sfe r van dit stadje behouden blijft, bestaat her gevaar '..'at bij het toenemend gebruik van deze huizen als tweede woning, vooral in de winter. Veere min of meer op een nv. --A umstadje gaat gelijken. Teneinde onze lezers inzicht te geven in het aantal tweede woningen dat sedert 1961 in het Veerse meergebied is gebouwd en het aantal mogelijkheden hiervoor, drukken wj hieronder een staatje af. Gebouwd: Nog mogelijkh. voor: Arnemuiden 60 Kortgene 135 100 Veere 260 250 Wissenkerke 290 430 Wolphaartsdijk 45 150 Bij deze aantallen zijn dus alle gebouwde en/of verbouwde boerderijtjes, landarbeiders woningen. patriciërshuizen of bungalows en degene die in het kader van de gemeentelijke bestemmingsplannen nog mogen worden ge bouwd. In het kader van de wet op de ruimtelijke ordening zijn de gemeentelijke bestem mingsplannen voor diegenen die zich een tweede woning willen verschaffen zeer be langrijk. Het is in de allereerste plaats noodzakelijk, alvorens men tot koop van grond of van een huis overgaat, zijn licht te gaan opsteken op het gemeentehuis. Men zal u daar met genoegen inlichten over datgene wat kan of niet kan. Het is met ons welvaartspeil, mede door de technische ontwikkeling wel bijzonder snel gegaan. Bij een enige tijd geleden ingesteld on derzoek bleek, dat in Zeeland de meeste tweede woningen zijn. En nog is het aantal verzoeken om ingelicht te worden over de mogelijkheid van aankoop van een zomerhuis liefst een oud boerderijtje zeer groot. Velen koesteren het verlangen om niet al te ver weg, in een aantrekkelijk gebied, een tijdelijk onderkomen te hebben. Door de auto is de aktieradius zo vergroot, dat daarvan ook in de weekends kan worden gebruik gemaakt. In 1966 is door de Stichting Recreatie een rapport uitgebracht over de tweede wo ning. In dit rapport werd toen reeds opge merkt, dat de druk om te beschikken over een tweede woning sterk zal worden ver groot, als straks alle Nederlanders de be schikking hebben over een eerste woning. Er wordt verwezen naar het feit. dat in de Skandinavische landen reeds een groot deei van de stadsbevolking de beschikking heeft over een buitenverblijfje. Voor Nederland is het geen nieuw ver schijnsel. deze tweede woning. De rijke Amsterdamse kooplieden hadden lang ge leden hun buitenplaatsen langs de Utrechtse Vecht als tweede woning. Nu kennen wij als moderne bescheidener versie op deze bui tenplaatsen de boerderijtjes en landarbei dershuisjes. Maar ook minder bescheiden van omvang restauratiepanden, zoals er in het stadje Veere, al dan niet met steun van de over heid, verschillende prachtige 17-eeuwse pan den in hun oorspronkelijke staat werden herbouwd. Voor deze voorname koopmans huizen waren geen permanente bewoners te vinden. Wel zijn er verschillende min of meer vermogende lieden, die voor deze illlliil 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 10