van het gerief van de woning zijn derhalve kosten van verbetering. Fiscaal kan het voordeliger zijn de woning jaarlijks goed te onderhouden dan onder houd uit te stellen tot tenslotte ingrijpende veranderingen en verbeteringen moeten wor den aangebracht. Wordt het onderhoud door derden uitge voerd. dan zijn de volledige kosten voor aftrek vatbaar. Nu zijn er mensen die zelf graag knutselen aan hun vakantiewoning. In dit geval zijn alleen de kosten van de gebruikte materialen aftrekbaar. Ondanks het feit dat door de eigenaar veel tijd aan het onderhoud van de woning wordt besteed, kunnen hier dus geen loonkosten in reke ning worden gebracht. Afgezien van andere factoren, zal het, met alle waardering voor de ijver die aan de dag wordt gelegd voor het onderhoud van de woning, in sommige gevallen fiscaal voor deliger kunnen zijn het onderhoudswerk door vakmensen te laten uitvoeren. De afschrijving voor woonhuizen met een levensduur van tenminste 40 jaren is bepaald op 15% van de huur of de huurwaarde. Is de levensduur van de woning korter, Paardrijden. Het wordt hoe langer hoe meer duidelijk, dat de ruitersport een grote vlucht gaat nemen. Watersport en ruitersport gaan ook steeds meer elkander aanvullen. In Serooskerke is niet ver van het Veerse meer de uitstekend geoutilleerde manege ,,De Eendracht" gevestigd. De mogelijkheden voor paardrijden in de omgeving zijn vele. De pikeur van deze manege is geslaagd voor het diploma van instructeur. De heer Jan Meijers is hiermede de enige Zeeuwse pikeur, die in zijn manege pikeurs mag opleiden. Het verheugt ons zeer dat in het Veerse meer-gebied de mogelijkheid bestaat om on der goede leiding te leren paardrijden of toch ten te paard in de mooie omgeving te maken. Wij maken in ons blad hiervan melding, omdat wij van mening zijn dat een verant woorde beoefening van de paardensport al leen onder vakbekwame leiding moet ge schieden. Het zelf kunnen omgaan met paarden, houd nog niet in, dat men het paardrijden aan anderen kan bijbrengen. Nieuwe brug over het kanaal bij Vlissingen. Het voornemen bestaat om tot overbrug ging te komen van het kanaal door Wal cheren, ten noorden van de bestaande Keersluisbrug. De Koninklijke Nederlandse Toeristenbond ANWB en de Koninklijke Verbonden Neder landse Watersportverenigingen in hun kwa liteit van de behartigers van de belangen van de watersport hebben geïnformeerd naar de doorvaarthoogte van de geplande brug. Bepleit wordt een doorvaarthoogte van 14 a 15 meter, waardoor ongeveer 98% van de jachten de brug met staande mast kan passeren. Verwacht wordt een belangrijke toename van de pleziervaart door het kanaal, mede hetgeen bij vakantiewoningen mogelijk kan zijn, dan kan de eigenaar een bedrag aan afschrijving bepalen, evenwel met dien ver stande, dat dit een bedrag moet zijn binnen redelijke grenzen en in een bepaalde ver houding tot de werkelijke waardedaling door gebruik en veroudering. Hiervoor werden enkele belastingen ge noemd die verband houden met de „tweede woning". Volledig is dit artikeltje aller minst, omdat zeer veel varianten mogelijk zijn. De bedoeling is evenwel geweest om aan te tonen dat de belastingen :n het algemeen in verband met de tweeoe wo ning een bepaald effect kunnen uitoefenen op de inkomstenbelasting en dat een twee de woning, zuiver fiscaal bezien, geen on gunstige invloed behoeft te hebben op het inkomen voor de inkomstenbelasting. Men dient echter te handelen met wijs beleid en de mogelijkheden om kosten af te trek ken op de juiste wijze en op de juiste tijd toe te passen. Dan kan zelfs het ontspan nende verblijf in een tweede woning voor delen op fiscaal gebied met zich mee brengen. J. Wattel, Vrouwenpolder. door de uitbreiding van de jachthaven-acco- modatie aan het Veerse meer, het Zeeuwse meer en aan de Westerschelde. Het gemeentebestuur van Vlissingen heeft toegezegd, dat hoewel ten aanzien van de vrije doorvaarthoogte nog geen definitief standpunt is bepaald, men bereid is te be vorderen. dat bij de voorbereiding van het definitieve plan de naar voren gebrachte wensen in de overwegingen zullen worden betrokken. Over ditzelfde kanaal zal in Middelburg, ongeveer 350 meter ten westen van de sta- tionsbrug, een nieuwe brug worden gebouwd. Aan de hoofdingenieur-directeur van de rijks waterstaat, directie Zeeland is door eerder genoemde bonden gevraagd om voldoende en afzonderlijke meergelegenheid voor de beroepsvaart en de recreatievaart tussen de beide bruggen. Het aantal jachten is de laatste jaren met 10% per jaar toegenomen en er zijn geen aanwijzingen dat deze toe neming binnen afzienbare tijd zal vermin deren. Verlenging Muidenweg. Door de Deltadienst van de rijkswaterstaat is aanbesteed het maken van een weg vanaf het tegenwoordige „eindpunt" van de Mui denweg. langs het natuurreservaat „Middel platen" naar de Aardebolleweg in Wol- phaartsdijk. Er wordt een directe verbinding gemaakt tussen het recreatiegebied ten noorden van Wolphaartsdijk en de speel- en picknickweide bij de Piet en het recreatieproject „Oranje plaat". Gelijktijdig met het aanleggen van de weg wordt oostelijk van het natuurreservaat, waar de weg over een kade loopt, een flauw hellende zandige oever gemaakt, waardoor dit gedeelte geschikt wordt voor de recratie. Deze voor de oeverrecreatie beschikbaar komende ruimte kan in drie zones worden onderverdeeld. 1. Een kleiberm van 15 meter breed, met een grasmat en verspreide groepen struiken; 2. een boven water liggende zandige oever strook van 30 meter breed, waarop de grasbegroeiing zoveel mogelijk zal wor den bevorderd om o m. de verstuiving tegen te gaan; 3. een nat strand c.q. een strook zeer ondiep water met een zandbodem. Er zal op een tweetal plaatsen parkeer gelegenheid voor in totaal 140 auto's worden gemaakt. Bij gebleken behoefte kan deze parkeer gelegenheid nog worden uitgebreid. Het strandgedeelte zal worden ingezaaid. Vaak wordt door de leek gevraagd waarom er niet meer zandstranden aan het Veerse meer gemaakt worden. Dit kan moeilijk ver wezenlijkt worden, omdat het Veerse meer niet meer onder invloed van de getijden staat. Aan het Noordzeestrand wassen twee maal per etmaal de eb en vloed het strand schoon. Omdat bij een intensief gebruik van een Veerse meer-strand, dit spoedig ernstig zou vervuilen, is de beste oplossing nog een speel- en ligweide gebleken. Dammenweg over de Deltadijken. De voor de buitenstaander zichtbare werkzaamheden van de afsluitdam voor de Oosterschelde zijn begonnen. In een volgend nummer komen we hier uitvoerig op terug. Hier echter vermelden wij nog eens, dat door de minister van Verkeer en Waterstaat het tracee van de dammenweg op Noord- Beveland is vastgesteld. Zowel voor het tracee van de dam als voor de aansluitende wegen op Noord-Beveland waren er enkele mogelijkheden uitgewerkt. Gekozen is het plan. waarbij de weg met een wijde boog. zuidelijk van „De Ban- jaard". door een gedeelte van de Schotsman als nieuw tracee op de dan sterk verbrede Veerse dam uitkomt. Door middel van een nog te projecteren groot verkeersplein, ongeveer zuid-oostelijk van de Banjaard, zal de provinciale weg door Noord-Beveland hierop aansluiten. Ontsluiting van Schotsman en Ruiterplaat. Het hoofdtracee van de dammenweg denkt men in 1980 te kunnen realiseren. Omdat echter voor die tijd de Schotsman en Ruiterplaat al een belangrijke rol in de recreatie gaan spelen, zal de Deltadienst van de Rijkswaterstaat binnen enkele jaren de voor deze ontsluiting nodige wegen aan leggen. Thans is het zo, dat men slechts via de Veerweg in het dorp Kamperland het gebied kan bereiken. Het is de bedoeling om Schotsman en Ruiterplaat ook toegankelijk te maken vanaf de provinciale weg aan de noordzijde. Door middel van zgn. „slagen" zal men door het bos de oever van het meer kunnen bereiken. Op die plaatsen zal dan parkeergelegenheid worden gemaakt. Schatting van het aantal jachten in Neder land. Het bureau watertoerisme van de ANWB heeft in een memorandum een aantal op merkingen verwerkt over de bestaande vloot van pleziervaartuigen en over de te ver wachten toename. Wij vermelden hier een aantal interessante cijfers en opmerkingen uit dit stuk. Er is in Nederland geen registratie van pleziervaartuigen. Daarom is het niet be kend hoeveel dit er precies zijn. Zoals wij in een vorig nummer reeds 17

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 17