Caravanning Het is als met de meeste zaken na de oorlog, ook met het kamperen in deze na oorlogse tijd wel bijzonder snel gegaan. Velen van ons zullen wel met enige wee moed denken aan de tijd dat het zeltertje en de primus achterop de fiets gingen en er trektochten in ons eigen land of in het buitenland werden gemaakt. Het ging van plaats tot plaats met een staanplaats op een boerenerf, melk zo van de koe en als luxe. hooi of stro onder het grondzeiltje. Na het trouwen werd het dan een wat grotere tent. die dan weer gewisseld werd voor de bungalowtent. Het overstapje naar de klapcaravan was dan al niet meer zo groot. Dit is echter een tussenvorm waarvan men meestal binnen kortere tijd wil afstappen. En als we dan zo na jaren kamperen met meer of minder comfort, bij onze buurman op het kampeer terrein als de trotse bezitter van een caravan eens op een kopje koffie werden genodigd, liet de gedachte aan deze comfortabele rijdende bungalow met zijn heerlijke kussens, zijn schattig keukentje en zijn glanzend op pervlak van stevig kunststof, ons niet meer los. En zo is het met het stijgen van de welvaart met velen van ons gegaan en zeer velen zullen er nog volgen. Want ook met deze vorm van kamperen is het als met zo vele zaken; het tempo is nauwelijks te volgen. Er werden jaren geleden reeds prognoses gegeven, maar deze werden reeds snel ach terhaald door de feitelijke ontwikkeling. Naar schatting waren er in 1966 in ons land ongeveer 60.000 caravans in gebruik. Toen dacht men. dat dit er in 1971 wel 150.000 zouden kunnen zijn. Het laat zich aanzien, dat ook op deze prognose vóór die tijd een rectificatie moet komen. Een deel hiervan zal stellig in de vakan tiemaanden naar het buitenland gaan. Maar zeer velen blijven in eigen land. Na eerst eens enkele jaren ver weg te zijn getrokken, komen er bezwaren. Je bent toch meestal wel een weekje onderweg van en naar js vakantieoord. Voor de kinderen is het geen pretje. Vooral in het hoogseizoen is het helemaal niet leuk meer om met een com binatie op de weg te zitten. Men ziet thans reeds de ontwikkeling, dat voor de toercaravans, een vaste stand plaats wordt gezocht. De aanschaf van een caravan vergt een investering, waarvoor men wel iets terug wil hebben. Voor het gebruik alleen in de vakantie is het een tamelijk dure zaak. Begrijpelijk is dan ook dat men er hoe langer hoe meer in wil verblijven met Pasen, Pinksteren en de weekends. Bij zijn woning in de stad de caravan plaatsen geeft meestal problemen. Uit ver keerstechnisch oogpunt verdient het geen aanbeveling zo vele caravancombinaties op de weg te hebben. Maar er komt hoe langer hoe meer een groep waarvoor een vaste standplaats nog noodzakelijker is; de bezitters van de sta-caravan of living-van. Er is een ontwikkeling aan de gang waar voor ook de overheid de ogen niet kan sluiten. Zoals er steeds meer door een groep van de bevolking vraag komt naar een zomerwoning, waarvoor men toch altijd nog voor een eenvoudige behuizing minstens 25.000.neertelt, zo is er ook een grote groep die dit bedrag niet op tafel kan leg gen. maar toch behoefte heeft aan ,,den buiten". Voor deze groep is de kleinere of grotere caravan een ideale tweede woning. Het is zelfs zo. dat de grotere sta-caravans voor een prijs van rond 10.000.een com fort bieden, dat niet in een zomerhuisje wordt gevonden. In het rapport ..Recreatieruimte in Ne derland" van de rijksdienst voor het nationale plan wordt met betrekking tot het plaatsen van caravans gezegd: ..Meer en meer komt het voor. dat caravans vroeg in het voorjaar op een kampeerterrein worden geplaatst en daar gedurende het gehele mildere jaarge tijde blijven staan, eventueel met een onder breking van een caravan-vakantie elders. De caravan op het kampeerterrein wordt dan tijdens de weekends gebruikt als tweede woning." In 1964 gaf de ANWB een recreatieme morandum uit met als onderwerp caravan parken. Hierin wordt gepleit voor het creëren van caravanparken voor statische caravans. In Engeland kent men het caravantoe- risme reeds veel langer dan in Nederland. Daar heeft men, in het bijzonder in zuid- Engeland caravanparken waar de accomo- datie bijzonder goed is en waar de inrich ting van de kampen, zowel uit esthetisch oogpunt als wat betreft de ..privacy" de toets der kritiek ten volle kan doorstaan. Nu. hier in Nederland, met het toenemen van het aantal statische caravans, zal men er meer op bedacht moeten zijn, dat de ont stane behoefte aan standplaatsen niet zon der meer genegeerd kan worden. Indien er weldoordacht regels worden gesteld, om bij het exploiteren van caravanparken te doen opvolgen, zal dit de mogelijkheid bieden om een dergelijk terrein niet al te veel het landschapsbeeld te doen verstoren. Zeker kan door een oordeelkundige be planting reeds veel worden bereikt. De des kundigen van Staatsbosbeheer hebben het hierin reeds zeer ver gebracht. Waar de caravanparken dus in de ko mende jaren zeker noodzakelijk zullen blij ken, kan er nu reeds met medewer king van de gemeentebesturen een gedeel telijke oplossing gevonden worden voor het Luchtfoto camping ,,De Roompot. Wissen kerke 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 20