VR IJ Veiligheid.... DAN DE CARAVAN ook op het water probleem van de statische caravan. Het is niet gewenst, dat op een kampeerterrein, de verschillende groepen kampeerders door el kaar staan. Het verdient aanbeveling de ten ten en de caravans zoveel mogelijk geschei den te houden. Waarom dan niet op een wat groter terrein een plaats ingeruimd voor een aantal sta-caravans? Heel wat kampeerter reinen zijn zwak rendabel, omdat het topsei- zoen te kort is. Een ruggesteun voor de exploitant kan een groep statische caravans zijn. Omdat de cijfers nu eenmaal uitwijzen welk een geweldige groei het kamperen te zien geeft, zal er een oplossing moeten ko men, èn voor de toeristische kampeerder èn voor degene die zijn stacaravan ergens in ons landje neer wil zetten. De ANWB zegt in een memorandum hier over o.a. dat het, evenals in Engeland, niet Bij de opening van de caravan-RAI het vorig jaar heeft een bekende Nederlander deze bovenstaande slagzin gedebiteerd en die is ,,er in" gegaan. Zoals wij elders reeds zeiden, gaat de ontwikkeling op toeristisch gebied bijzonder snel, hetgeen o.a. te zien is aan de stijgende lijn van het aantal ieder jaar verkochte caravans. Wij hebben in Zeeland een bedrijf, dat een groot gedeelte van deze ontwikkeling op het gebied van het ..caravannen" heeft mee gemaakt. De heren Carol en De Koning zijn 10 jaar geleden begonnen met de verkoop van caravans. Toen startten zij met een show van 6 caravans op het Molenwater in Mid delburg en thans hebben zij het Eerste Zeeuwse Caravanbedrijf in Vlissingen ge vestigd in een aantal grote hallen. Zij im porteren zelf caravans uit Engeland en Duits land en hebben een verkooporganisatie op gebouwd met drie filialen en 16 dealers. Begrijpelijk is het, dat het bijzonder boei end moet zijn, om te horen wat zij u kunnen vertellen over de ontwikkeling van het cara- van-toerisme. Nadat een begin was gemaakt met het aftasten van de markt en zij zelf van dea lers en importeurs verschillende merken caravans hadden gekocht en verkocht en zij op de campings het gebruik van de caravan hadden gezien, leerden zij al vlug de wensen en de smaak van het publiek kennen. Nadat aanvankelijk van de importeur van de ,,Blue Bird" een groot aantal wagens was betrokken, kreeg de firma drie jaar geleden van de Engelse A.line caravanfabriek het aanbod importeur van deze caravan te worden voor Nederland. België, Oosten rijk en Italië. De Engelsen hebben echter een geheel andere smaak dan wij op het continent. Daarom werden aan de fabriek adviezen gegeven om de modellen aan te passen aan de smaak van het Nederlandse publiek. De Engelse caravan was aanvankelijk wat inde ling en bekleding betreft, in Nederland niet te verkopen. Het eerste jaar werd een be stelling van 70 caravans geplaatst. De firma was toen ook reeds de grootste dealer van de Astral-caravan. Daarnaast wor- denkbeeldig is, dat hier een belangrijk deel van de voor toeristische kampeerders be schikbare accomodatie verhuurd zal worden als vaste standplaats. Mede uit overwegingen van verkeersveilig heid, is het van belang dat er accomodatie geschapen wordt voor de statische caravans. Er zal toch ook ergens een plaats gevonden moeten worden voor de zgn. living-vans. Daarom zullen er dus caravanparken moe ten komen voor de (semi) permanente cara vans. Wanneer deze terreinen goed be- en omplant worden, zullen zij het landschap niet ontsieren. In het Veerse meer gebied o.a. hebben wij een schreeuwend tekort aan verblijfsacco- modatie. Zou hier met een aantal goed uit geruste en goed geëxploiteerde caravan parken niet al iets aan kunnen worden tege moet gekomen? den ook de voornaamste bekende merken als De Reu, Cavalier, Kip en Goldstream verkocht. Bovendien is men de Grosser", een Duitse kwaliteitscaravan zelf gaan impor teren tegen een aantrekkelijke prijs. Het is zeker de moeite waard eens een kijkje te nemen in de ruime hallen van de firma. Men ziet er de verschillende merken en modellen opgesteld- Het belangrijkste is natuurlijk dat men u er een vakkundig advies geeft. Bij de toercaravan is het belangrijk welke trekkende wagen u heeft. Bij deze vaklieden hoorden wij de tendens van de vraag naar meer en meer sta-caravans. Om een voorbeeld te noemen: dit jaar is bij de A-line caravanfabriek alleen al in eerste instantie een order geplaatst van 465 stacaravans en 135 toercaravans. Dit is wel een symthoom dat tot nadenken stemt. Waren aanvankelijk de sta-caravans van het houterige vierkante model op kleine wiel tjes, thans is daar een grondige wijziging in gekomen. De meeste sta-caravans hebben een prachtig gestroomlijnd model. Ze zijn geremd en geveerd. Op hun grote wielen kunnen zij over de weg worden vervoerd. De A-line stacaravan is in vier modellen verkrijgbaar. De prijzen liggen tussen de 8150.en 10.500.Voor dit laatste bedrag heeft men een paleis op wielen, waar van men rustig kan zeggen dat het een luxe bungalow is. Er is een ruime salon-eethoek, een royale keuken met gasfornuis en oven, 8 slaapplaatsen, een toiletruimte en bij dit alles standaard vaste vloerbedekking, ma trassen en gordijnen. Er is veel bergruimte met drie ruime kleerkasten. Een van de belangrijkste feiten die bij de koop van een caravan in dit bedrijf naar voren springt, is het vakmanschap en service van de verkoper. De deskundigheid van de vakman die u grondig kan adviseren en de mogelijkheid om in het eigen bedrijf allerlei persoonlijke wensen van de klant uit te voeren, maken het hier plezierig kopen. Nu. bij het tweede lustrum van dit Eerste Zeeuwse Caravanbedrijf wensen wij de heren Carol en De Koning toe dat zij in de ko mende jaren meegroeien mogen met het steeds toenemende caravan-toerisme. Het vorig watersportseizoen hoorden wij een ambtenaar van de rijkspolitie te water de schipper van een motorkruiser toeroepen: ..Wilt u wat meer rechts houden". Dit was zeker niet omdat deze politieman de terminologie van het water niet kende, maar wel zijn pappenheimers en dienover eenkomstig het zekere voor het onzekere nam. Het is geen verwijt, maar een nuchtere constatering van het feit dat er zeer velen met een boot op het water komen, zonder de meest elementaire regels te kennen. Zoals in de verkeerswetgeving te land regels zijn gesteld om te trachten het ver keer zo ordelijk en vlot mogelijk te doen verlopen en zo weinig mogelijk slachtoffers te krijgen, zo worden in het ..Vaarreglement" de gedragingen voorgeschreven van de ge bruikers van het vaarwater. Een exemplaar van dit Vaarreglement moet de watersporter aan boord hebben. Het behoeft echter niet aan boord te zijn van ..kleine open vaartuigen". Het Vaar reglement is ook op het Veerse meer van toepassing. Het reglement verstaat onder motorvaar tuigen ook vaartuigen, voorzien van een buitenboordmotor. De schipper van een vaartuig is verplicht gevolg te geven aan aanwijzingen welke hem worden gegeven in het belang van de veiligheid van de vaart. Deze aanwijzingen zullen in het algemeen gegeven worden door de in dienst van de beheerder van het vaar water zijnde ambtenaren en ambtenaren van de rijkspolitie te water. Op elk varend vaartuig moet een „tot de bediening van het roer bekwaam persoon" met een minimum leeftijd van 16 jaar het roer hanteren. Deze bepaling geldt niet voor kleine vaartuigjes zonder mechanische kracht. Het is onmogelijk in een wet of reglement alles te regelen. In de verkeerswetgeving maar ook in het Vaarreglement is hierin voorzien, door een bij de goede schipper zeer bekend artikel. Dit artikel (4) zegt dat in alle gevallen waarvoor dit reglement geen voorschrift geeft, de schipper alle maatregelen moet nemen, welke door goede zeemanschap wor den geboden, teneinde aanvaring te voorko men. Van de voorschriften van dit reglement moet volgens de eisen van goed zeeman schap worden afgeweken, voor zover de om standigheden dit vorderen, inzonderheid om aanvaring te voorkomen. Het kan dus voorkomen, dat de schipper van een vaartuig de voorschriften van het Vaarreglement niet opvolgt. Dan zal hij dit moeten doen volgens de eisen van goed zeemanschap, als de omstandigheden dat vorderen en om een aanvaring te voorkomen. (Wordt vervolgd). 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 21