P<^R T V I S S E Caravan maakt moderne sportvisser tot Europese hengelnomade In 1968 is het aantal geregisteerde sport vissers in Nederland met 65.000 gestegen. De Organisatie Verbetering Binnenvisserij ziet in deze jaarlijkse groei met tien pro cent. een begin van een nieuwe explosieve recreatieve ontwikkeling, die ook in andere Europese landen al volop gaande is. Met de 600.000 geregistreerde hengelaars aan akten en hengelbewijzen is het totale aantal sportvissers in Nederland nog lang niet geteld. Er zijn minstens 100.000 tot 150.000 jongeren tot 15 jaar. die buiten de wette lijke bijdrage regeling vallen. Er zijn zeker 50.000 tot 100.000 zeehengelaars, die zel den of nooit op het zoete binnenwater komen; dus zonder enige vergunning kunnen vissen. De zee is vrij. Minstens 70 procent van alle watersporters gooit wel eens een hengeltje uit. Dat betekent, dat vooral in watersportkringen een groot aantal zwart- vissers zit, dat zonder bijdragebewijs of vergunning van de rechthebbende op het viswater (dus zonder vergunning) te hooi en te gras wel eens een hengeltje uitgooit. Wie een voorzichtige optelsom maakt, komt dan al boven de 800.000 Nederlanders, die bij tijd en wijle hengelend aan de waterkant verschijnen. De 200.000 Belgen, die regelma tig in Nederland komen vissen, nog niet eens meegerekend. Deze dorre cijfer-parade is nodig om het grote recreatieve belang van de hengelsport in Nederland te demonstreren. Geen wonder dus, dat de regering met wetswijzigingen is gekomen, die de sportvisserij in Neder land prioriteit moet geven. Het is een so ciaal-maatschappelijk belang van de eerste orde. Deze doorbraak spreekt temeer nu de laatste 10 jaren de hengelsport een eerste plaats in de weekend-recreatie is gaan innemen. Steeds meer trekt de sport visser met zijn gezin naar de waterkant. Hier ligt ook de verklaring voor de enorme groei van het aantal zeehengelaars. Men kan veilig aannemen, dat van de 800.000 sportvissers er zeker 400.000 tot 500.000 in lange weekeinden en vakanties hun geluk ook eens op het zoute water beproeven. Nergens beter dan op de Zeeuwse- en Zuid- Hollandse eilanden, de wadden-eilanden en de strandkust-gebieden kunnen de hengel- avonturen van vader en de oudste zoon gecombineerd worden met de strandgenoe- gens van vrouw en kinderen. Zeker in het voor- en naseizoen kunnen op dezelfde strandjes, waar de peuters pootje baden en vrouwlief ligt te zonnen, door de henge lende vader kanjers van zeebaarzen, mooie bot en paling of geep gevangen worden. De enorme trek van enkele honderddui zenden sportvissers in de weekeinden naar hun favoriete hengelstekkies in de rust van de vrije natuur, heeft de behoefte aan een tweede huis geschapen. Dat tweede huis is voor de hengelaars in vele gevallen: de caravan. De explosieve groei van het aantal caravans op de Zeeuwse campings is vooral aan de snelle opkomst van de zeehengel sport te danken. Er zijn campings in West- kapelle en Zoutelande, Anna Friso bij Kam perland en andere goede zeevis-plaatsen, waar 90 procent van alle caravanbewoners vist. En in feite alleen ook een vakantie in eigen land doorbrengt, omdat de heer des huizes zo'n verwoed zeevisser is. Maar ook de randmeren van het IJsselmeer, de Friese meren en andere grote watergebieden, de grote rivieren en andere mooie visstreken. zijn ideale vestigingsplaatsen voor de hen gelende caravan-bezitter. De hengelaar, die er in zijn vrije uren op uittrekt, moet een uitvalsbasis hebben. Hij wil een onderdak dicht bij zijn stekkies. Hij wil een rustig plekje om vrouw en kin deren ..te parkeren" in de uren. dat hij op strekdam, pier of strand zijn adembene mende sport bedrijft. De afgelopen jaren is het aantal vaste staanplaatsen voor caravans in de goede visgebieden langs de kust, maar ook in het binnenland, enorm toegenomen. De cara vans, die gekocht werden, zijn steeds gro ter en gerieflijker geworden. Dat is te be grijpen, want zeker voor deze hengel-recrean ten is de caravan een tweede huis geworden, dat dus wat meer comfort vraagt. De ware sportvisser blijkt zich echter nog niet te laten verleiden een echte sta-caravan te kopen, waarmee niet meer te reizen of te trekken is. Hij heeft zich vaak op een type caravan gericht, dat groot genoeg is om gezellig te ..weekenden" en toch niet te groot en zwaar is om zo nu en dan in andere delen van Nederland of Europa hengelavonturen te gemoet te reizen. De moderne caravan met wooncomfort en goede wegligging heeft de ware sportvisser tot een Europese hengel nomade gemaakt. Langs de Franse en Spaan se kusten, in Joegoslavië, Noorwegen, Zwe den en Denemarken en zelfs de visrijke kust van het Engelse Cornwall zijn de caravan hengelaars bij honderden te vinden. Ze trek ken van stek tot stek. Na de zeebaars van Boulogne sur Mer of de knotsen van kabeljauwen in de Noorse fjorden, staan haaien-expedities van Looe in Cornwall op het programma. De ware sportvisser, die na enkele jaren op de botjes en scholletjes van de vaderlandse stranden, is uitgekeken, gaat het verder en groter (van kop tot staart gemeten) zoeken. De vooroorlogse hengelaar, die op zijn fietske naar het ka naal trapte met bamboestok en wurreme- bakkie, is een goed uitgeruste hengelnoma de geworden. De hengelsport is een vrije tijdsbesteding voor alle rangen en standen geworden. De doodgewone kantonnier staat gemoedelijk naast de professor, die in zijn vispak niet te herkennen is. Nergens in de sport en recreatiewereld vallen de sociaal maatschappelijke grenzen van rang, stand en inkomen zo snel en volkomen weg. als juist in de hengelsport. Ook de grote zaken lieden en zenuwartsen en psychiaters heb ben ontdekt, dat er geen betere medicijn tegen de beruchte manager-ziekte is dan de hengel. Wie deze sport en vrije tijds besteding combineert met de caravan, staat aan de voordeur van het paradijsje, dat we allemaal zoeken. De ervaringen op de Zeeuwse zeehengel-campings in de laatste jaren leren, dat dit snelgroeiende legertje van hengelende caravan-bewoners weer veel mobieler aan het worden is. omdat nieuwe vissoorten en horizonten lokken. Een recente ontwikkeling is ook de aan leg van sportvishavens, waar de hengelaars hun visbootjes kwijt kunnen. Verschillende Zeeuwse en Zuid-Hollandse gemeenten zijn met plannen voor deze sportvishavens bezig, die vaak veel sneller gevuld zijn dan de wat duurdere jachthavens. Ook deze sport vishavens met vaste ligplaats voor de vis- boten brengt nieuwe caravan-aankopen mee, omdat de gezinnen van deze sportvissers er vaak vrijdagsavonds al op uittrekken om bij het morgenkrieken van de vrije zaterdag de eerste malse tongetjes, vette paling of bot in de braadpan te kunnen sleuren. Ik voorspel u zelfs een toenemende winter- bewoning van caravans in de delta, omdat juist in de winter enorme goede visvang sten op de zee op gul en schar te maken zijn. Dit gaat uit VVV-standpunt bekeken een flinke verlenging van het seizoen mee brengen in caravans, die goed verwarmd kunnen worden. De sportvisser, die een ca ravan gaat kopen, moet dus met diverse eisen rekening houden. Na de evolutie van tent via kampeerwagen naar caravan, zal hij moeten bedenken, dat zijn caravan soms een zomer- én winterverblijf wordt. In elk geval vaak als weekeind huisvesting in na jaar en voorjaar moet dienen. En binnen enkele jaren zal de ware sportvisser de hengel-nomade worden, die zijn vaste staan plaats vaak tijdelijk verlaat om nieuwe vis sen aan onbekende kusten te gaan bekam pen. De snelle ontsluiting van de delta door de afsluitdammen van Volkerak, Grevelingen en Haringvliet zal een toenemende pendel van caravan-hengelaars in deze kuststreken op gang brengen, die om goed uitgeruste 6

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 6