INFORMATIES lende buitenlanden nog eens zo'n kwart miljoen overnachtingen genoteerd. Dat is de NJHC. toeristische organisatie voor jonge mensen, anno 1969: een vol waardig toeristisch bedrijf, waarmee je alle kanten uit kunt. Het zeilen staat al sinds jaar en dag bij de NJHC hoog genoteerd en hoe zou het voor een Nederlandse jeugdherbergorgani satie ook anders kunnen? In Heeg, Sneek, Grouw, De Kaag en Reeuwijk worden elk jaar zeilcursussen georganiseerd, waarvoor nog steeds een toenemende belangstelling bestaat, ook van buitenlanders. In Heeg wordt gevaren met tjotters en het is mede aan de NJHC te danken dat de vervaar diging van deze traditionele zeilboten na de oorlog weer nieuw leven ingeblazen werd. Bij de jeugdherberg 11 Beaken" in Heeg ligt de grootste tjottervloot van Europa en u kunt er kunstig beschilderde en van hout snijwerk voorziene boten vinden. In 1966 werd aan jeugdherbergbeheerder/zeilinstruc- teur P. Piersma de wisselprijs van het Stamboek van platbodemjachten uitgereikt. Dat de Nederlandse Jeugdherberg Cen trale het oog al lang op het Veerse meer en omgeving heeft laten vallen om er een zeil-jeugdherberg te bouwen, zal de lezer niet vreemd voorkomen. De plannen zijn er. realisering is een kwestie van financiële mogelijkheden, van veel overleg en van contact met de overheid. Internationaal karakter. In normen en vormen is in 40 jaar veel veranderd. De kleine, primitieve jeugdher bergen van weleer zijn uitgegroeid tot grote moderne gebouwen, waar de beheerders vroeger vader en moeder genoemd hun jonge gasten van alle windstreken ontvangen. De aanpak is beroepsmatiger, efficiënter, zo u wilt zakelijker geworden. Dit was nodig vanwege de grote omvang die het werk gekregen heeft, doch dit wil niet zeggen dat het oorspronkelijk ideaal is uitgewisseld tegen de doelstelling om winst te maken, hetgeen ook wel blijkt uit de medewerking welke nog steeds door honderden honoraire medewerkers wordt verleend. Het gaat nog net als vroeger om ser vice-verlening en om het bevorderen van het contact tussen jonge mensen van vele verschillende nationaliteiten, ongeacht ras, milieu en religie. Dat heeft de NJHC steeds gekarakteriseerd. Het jeugdherbergwerk van Richard Schirr- mann is uitgegroeid tot een internationale organisatie, welke vorm heeft gekergen in de International Youth Hostel Federation gesticht in Amsterdam in 1932, mede op initiatief van de NJHC waarbij 46 nationale organisaties zijn aangesloten. Te zamen beschikt men aldus over een bedden aantal dat de kwart miljoen passeert en over meer dan 4.000 jeugdherbergen overal ter wereld; jeugdherbergen die voor inge schrevenen bij de nationale organisatie au tomatisch toegankelijk zijn. Geweldige mo gelijkheden dus voor jonge mensen die verre reizen wiilen maken. Het internationale jeugdverkeer neemt van jaar tot jaar toe: aan de totstandkoming hiervan heeft het jeugdherbergwerk in niet onbelangrijke mate bijgedragen en in de verdere ontwikkeling zal het ongetwijfeld nog een belangrijke rol spelen. Aktiviteiten en reizen. Gebruik maken van jeugdherbergen kan individueel of in groepsverband geschieden, in zomer en in winter, het hele jaar door. Jeugdherbergen worden gebruikt in vakan tie en vrije tijd, voor conferenties, sport weken. trainingsweekends, excursies, edu catieve schoolreizen, vakanties voor gehan dicapten. werkkampen, enz. Behalve het zeilen, waarover wij het reeds hadden, biedt het NJHC elke zomer aan de liefhebbers de kans om in Drente er op uit te trekken met huifkarren, in de jeugdher bergen in Denekamp, Meppel. Roden en Terborg om ruitersportweken mee te maken, georganiseerde drielanden-tochten te maken vanuit de jeugdherberg te Sittard, enz. Het NJHC-reisbureau verzorgt zomer- en wintersportreizen. De nieuwe NJHC-Vakan- tiegids (deze gids. alsmede ruitersport- en zeilfolder aan te vragen bij de NJHC, Prof. Tulpstraat 46, Amsterdam, Tel. 020 226045 of bij de V.V.V.'s) maakt uitgebreid melding van min of meer georganiseerde groepsreizen naar twaalf landen, van zonne landen zoals Joegoslavië, Italië en Spanje tot vliegreizen naar Israël Honderdduizenden hebben in 40 lange jaren van de diensten van de NJHC gebruik gemaakt; velen zullen nog volgen. De Nederlandse Jeugdherberg Centrale heeft met haar werk ongetwijfeld lauweren geoogst, maar in de Prof. Tulpstraat in Amsterdam wordt er niet op gerust: integen deel er wordt voortdurend research ge pleegd, nieuwe toeristische mogelijkheden in het pakket opgenomen, oudere jeugdher bergen verbouwd en aangepast aan de mo derne eisen van comfort, waar mogelijk nieuwe jeugdherbergen gebouwd. 1929: te voet of per fiets op trektocht van jeugdherberg naar jeugdherberg. 1969: van alle mogelijkheden wordt ge bruik gemaakt tot en met het transatlan tische en intercontinentale vliegtuig, want via jeugdherbergen kunnen jonge mensen over de hele wereld terecht om elkaar te ontmoeten, het ..vreemde" te ontdekken en te genieten van alles wat de vele landen op de aardbol te bieden hebben. Met de NJHC kunnen jonge mensen wer kelijk alle kanten uit; naar wij hopen binnen afzienbare tijd ook naar het Veerse meer. (Theo P. M. Palstra, Hoofd afdeling Voor lichting en Publiciteit NJHC). Provinciale en plaatselijke VVV's. Prov. VVV. Tel. 01180 - 80 51. VVV Noord-Beveland. Tel. 01108 - 3 96. VVV Zuid-Beveland. Tel. 01100 - 76 00. VVV Serooskerke, Tel. 01189 - 6 24. VVV Vrouwenpolder, Tel. 01189 - 5 77. VVV Veere, Tel. 01181 - 3 65. 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 9