Jaarverslag van „Het Veerse Meer." Het jaarverslag van „Het Veerse Meer" over 1968 is verschenen. We lezen er verschillende met de recre atieve ontwikkeling verband houdende zaken in. Bij het dagrecreatieterrein aan de Piet zijn, dank zij de dienst der Domeinen be langrijke voorzieningen getroffen. Door middel van een zand-cement-stabili- satieproces is er een weg aangelegd met aan beide zijden parkeermogelijkheid. Er zijn toiletgebouwen geplaatst en het afval wordt regelmatig verwijderd. De belangstelling voor dit terrein is sterk groeiende. Medegedeeld wordt, dat Rijkswaterstaat, met betrekking tot het Streekplan midden- Zeeland heeft opgemerkt, dat er rekening moet worden gehouden met de eventuele noodzaak van verruiming van het vaarwater in het oostelijk deel van het Veerse meer. mede gelet op de belangen van de recrea tievaart. Dit houdt in, dat aan de noordzijde buiten het natuurreservaat onder beheer van de stichting „De Beer", een strook grond ter breedte van tenminste 300 meter beschik baar blijft. Opgemerkt wordt, dat de rijkspolitie te water het afgelopen watersportseizoen weer veel werk heeft verzet. Het water van het Veerse meer is van een zeer behoorlijke zuiverheid, hoewel het bungalowpark ..De Banjaard" in Kamperland nog een vervuilingsbron is. Er werden drie biologisch werkende riool waterzuiveringsinstallaties gebouwd. Het Veerse meer vervulde weer een be langrijke functie als wedstrijdwater. Er wer den nationale en internationale zeilwedstrij den gehouden. Maar er waren ook verschil lende club- en teamwedstrijden, races en wedstrijden voor motorboten. Bovendien wa ren er enkele viswedstrijden met een be hoorlijke deelname. vv v Jaarverslag van de Provinciale Vereniging voor Vreemdelingenverkeer. Het jaarverslag over 1968 van bovenge noemde vereniging is verschenen. We willen onze lezers enkele daarin opgenomen op merkingen niet onthouden. Er was een geweldig verschil tussen het seizoen 1967 en dat van 1968. Het weer in 1967 was prachtig. In 1968 was het overwegend slecht. Daarbij kwam dan nog, dat het in 1968 met de vakantie spreiding droevig gesteld was. Wij voor ons missen bij deze constate ringen de opmerking, dat de toeristische or ganisaties jammer genoeg niet tijdig genoeg hebben onderkend, dat het fout zou gaan met de vakantiespreiding. De in 1968 voor het eerst werkende Zeeuwse logiesdienst is door het uitblijven van grote drukte niet aan een krachtproef onderworpen geweest. Volgens het verslag is het groter aantal Fransen tijdens de Paasdagen vooral te danken aan het klaarkomen van de autoroute van Parijs naar Lille. Wat ons opviel tijdens de laatste Pink sterdagen was het feit, dat er weer een groot aantal Fransen hier was en dat deze Fransen, het viel ons in de restaurants op, behoorlijk verteerden. Maar komt dat nu wel door het gereed komen van die autoroute du Nord? Is het in werkelijkheid niet zo, dat wij voor de Fransman nog niet te duur zijn? Voor de Duitser, die in het algemeen zeer prijsbe wust is, zijn we het in ieder geval wel. Daarom willen we hier nog eens herhalen wat we al eens eerder hebben gezegd en wat door de jonge energieke voorzitter van de provinciale VVV op een algemene vergadering van deze organisatie naar vo ren werd gebracht: de noodzaak van weten schappelijk onderzoek. Het zal een keihard gevecht worden op het wereldterrein van het toerisme. Daarbij hebben de „zonnelanden" veel voor. Het weer en de prijzen hebben een grote ver koopwaarde. Daarbij komt, dat wij van de wijze waarop dit alles „gebracht" wordt nog veel kunnen leren. Maar we hebben hier zelf ook veel te bieden. Die van zout en jodium-rijke Zeeuw se lucht, die masserende hoge golven, de sfeer van het echte Zeeuwse land, met de prachtige vergezichten, de watersport en het rustige familie-badleven. Wij hebben in Zeeland een goed produkt te bieden. Maar met de prov. VVV zeggen wij: dit kan alleen verkocht worden als de service tot een maximum wordt opgevoerd en de prijzen zijn afgestemd op dat gele verde produkt. En dit juist zijn twee factoren waarover wij niet zo gerust zijn. Incidenteel kwamen ons enkele gevallen ter ore. waarbij van service of enig gastheerschap nauwelijks sprake was, en een prijs gevraagd werd, waarvan men zei dat er ergens wel een gek die zou betalen. Gevaarlijke mentaliteit Eén vlieg maakt nog steeds die apothe- kerszalf stinkende. Het watersportbedrijf Tagrijn in St. Anna- land. Hoewel niet in het Veersemeer-gebied liggend, vonden wij de redenen om een der gelijke zeilschool te exploiteren wel zó be langrijk. dat wij er ook hier wel eens mel ding van willen maken. Het komt nog maar al te veel voor, dat onervaren watersporters de Oosterschelde op gaan. Als men een ligplaats ergens in een van de jachthavens aan het Veerse meer heeft, kan men op een gemakkelijke manier eens een tochtje op de Oosterschel de maken. En dan komt vaak al heel snel het ge vaar om de hoek kijken. Want het zeilen op het Veerse meer stelt heel andere eisen aan schip en bemanning, dan het varen op de Oosterschelde, waar behalve een drukke beroepsvaart, ook het tij een zeer belang rijke faktor is. Wie zal zeggen hoeveel nar row escapes er zijn geweest. Zo nu en dan hoor je van een booteige naar zo eens terloops hoe hij het zweet in zijn handen heeft gehad, bij situaties waar in hij zeker beter had moeten weten. Dit gegeven was een van de belangrijkste overwegingen van de heer J. van Kuilen burg om drie jaar geleden stroomzeilcur- sussen te beginnen. Deze cursussen komen vooral de laatste tijd sterk in de belangstelling te staan, omdat hoe langer hoe meer mensen er van overtuigd raken, dat het varen op de open Zeeuwse getijwateren eisen stelt die heel anders zijn dan die op de binnenwateren. De weekcursussen in de zomer bieden slechts mogelijkheid aan een beperkt aan tal cursisten. Instructievaartuig is de stalen platbodem „Jan Haring", getuigd met groot zeil, fok en kluiver. De volledige opleiding in de praktijk om vat o.a.: stroomzeilen, het varen tussen be roepsvaart, zeekaart lezen, weerkunde, an keren, sluizen passeren, betonningen, kom pas varen, koersen uitzetten enz Bij een dergelijke opleiding op een basis van de zelf in Zeeland opgedane ervaring, wordt aan de veiligheid veel aandacht ge schonken. De gehele cursus is er op gericht om door meerdere kennis, die men ook bij het praktische werk opdoet, voldoende ze kerheid en rust te verkrijgen, waardoor men niet in paniek raakt in bepaalde situaties. Behalve deze zomercursussen worden er in de wintermaanden theoriecursussen ge geven. Afgelopen winter waren hiervoor 5 groepen van 20 personen. In verschillende grote steden in Neder land worden deze cursussen ook gehouden. Wij zijn overtuigd van de belangrijke taak die er voor deze speciale zeilschool is weg gelegd en wij willen dan ook ieder die een grotere boot bezit, maar nog niet de nood zakelijke theoretische en praktische kennis, aanraden in Tholen eens wat informatie te vragen. 16 juli Vossentocht in Vrouwenpolder. 14, 15 en 16 juli Wielerwedstrijden in Vlissingen. 16 en 17 juli Zierikzee: mosselfeest en vaartocht met gepavoiseerde schepen. 19 juli Middelburg: optreden „Wingates Tem perance Band" (een toporkest uit En geland). 19 juli en 2, 9, 13, 19, 20, 26, 27 en 30 aug. Vlissingen: vaartocht naar Antwerpen, terug per trein. 10

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 10