VEILIGHEID.... ook op het water 23 juli Vrouwenpolder: voetbalwedstrijd tussen badgasten en Vrouwenpolders elftal. 24 juli Middelburg: ringrijden met sjezen op het Molenwater. 26 juli Nachttocht voor motorschepen en zeil jachten met hulpmotor. w.v. Kamper land. 30 juli Vrouwenpolder: wedstrijd maken strand- figuren. 6 augustus Vrouwenpolder: draaiorgelconcert. 9 augustus Behendigheidswedstrijden voor speed boten. w.v. Kamperland. 10 augustus Oosterscheldetocht voor zeewaardige jachten. 13 augustus Vrouwenpolder: show tamboer- en pij perkorps ..Juliana", 15, 16 en 17 augustus Vaurienwedstrijden. jachtclub ..Veere". 16 augustus Clubkampioenschap hengelsportvereni ging De Zandkreek, Wolphaartsdijk. 20 augustus Vrouwenpolder: lampionoptocht en kampvuur, opgeluisterd door muziek. 23 augustus Zeilwedstrijden, w.v. ..Kamperland". 23 en 24 augustus RORC-wedstrijden ronde en platbodems RYCB, RBSC, jc Veere en wv Wol phaartsdijk. 24 augustus Nachttocht w.v. ,,De Arne". 30 en 31 augustus Zeilwedstrijden div. klassen in Wol phaartsdijk, RYCB. RBSC, jc Veere en wv Wolphaartsdijk. 6 september Fotopuzzletocht voor alle schepen, wv ..Kamperland". In het voorgaande nummer van de Veerse Meer Gids. zijn we begonnen met de be spreking van het Vaarreglement. We eindig den met een korte uiteenzetting van artikel 4 van dit reglement. In dit artikel werd over goed zeemanschap gesproken. Hier willen we nog eens er op wijzen, dat 7 september Clubwedstrijden open jachten, w.v. ,,De Arne". 14 september Clubzeilwedstrijden kajuitjachten, w.v. ,,De Arne". 20 en 21 september Clubkampioenschap 16 m2, w.v. ,,De Arne". 28 september Motorbootwedstrijden w.v. ,,De Arne". 25 oktober Clubkampioenschap hengelsportvereni ging De Zandkreek. Wolphaartsdijk. 9 augustus Vlissingen: ringrijden met sjezen. 15 augustus Vlissingen: groot vuurwerk. 30 augustus Vlissingen: taptoe. 24 augustus Teamwedstrijden w.v. Wolphaartsdijk". 1 tot en met 5 juli en 6, 7, 13, 14, 20 en 21 september Belgische kampioenschappen in .Cadet', .Finn' en .OK' door RYCB. Middelburg tot 28 september Miniatuur Walcheren: reuzenmaquette van het eiland. Middelburg tot 5 september Spel van klank en licht in het Abdij complex. Middelburg tot 28 augustus Iedere dinsdagavond orgelconcert in de Nieuwe kerk. Vlissingen 28 juli en 4, 11, 18, 28 augustus en 1 september Toneelgroep ,,De Zeeuwse Comedie" in hotel „Britannia". Domburg tot 15 september Iedere dinsdag wandeling onder leiding van de boswachter door het bos „West- hove". Vlissingen 18 juli en 1,8, 22 en 29 augustus Zomerrondvaarten door de monding van de Schelde. het zelfs nodig kan zijn om van de regels van het Vaarreglement af te wijken, als dit gebeurt om een aanvaring te vermijden. In de verkeersregeling te land zijn zeer bindende voorschriften vastgelegd en is geen ruimte gelaten voor het eigen initiatief van de weggebruiker. In het Vaarreglement zijn. zoveel als dat mogelijk is alle situaties welke zich kunnen voordoen geregeld. Toch kunnen er zich ge vallen voordoen waarbij de schipper een be slissing moet nemen, met verwaarlozing van de voorschriften, of zelfs in strijd met deze voorschriften. Dit alles echter om een aanvaring te voorkomen. Onder alle omstandigheden zal men dus volgens dit goede zeemanschap met zijn vaartuig moeten varen en manoeuvreren. Toezicht op de naleving van het Reglement. Er worden een aantal ambtenaren ge noemd, welke belast zijn met het toezicht op de naleving van de bepalingen van het Vaarreglement. Degenen waarmede u op het Veerse meer te maken kunt krijgen zijn: de ambtenaren van de Rijks- en Provinciale waterstaat en de ambtenaren van de Rijkspolitie te water. De aanwijzingen welke door deze ambtena ren worden gegeven in het belang van de veiligheid van de scheepvaart, zullen steeds moeten worden opgevolgd. Het voeren van lichten. Bij het Vaarreglement is een aanhangsel waarin de belangrijkste lichten schematisch zijn opgenomen. We volstaan hier met het vermelden van de voorgeschreven verlichting van motor boten en zeilboten. Een motorvaartuig moet voeren een „wit toplicht", een rood bakboordslicht, een groen stuurboordslicht en een wit heklicht. Een zeilend vaartuig moet een helder wit licht, rondom zichtbaar aan de mast voeren. Bovendien moet een gewoon wit licht, dat niet naar achteren mag schijnen, aan de boeg gevoerd worden. Indien dit niet moge lijk is. mag een wit licht worden gereed ge houden, teneinde aanvaring te voorkomen. Een zaklantaarn kan b.v. hiertoe goede diensten bewijzen. Voor anker of aan de wal liggend, moet een vaartuig korter dan 45 meter, op ten minste 3 meter boven de romp. waar dit het beste kan gezien worden, een gewoon wit licht voeren. Extra opletten bij duweenheden. We vestigden er al eens eerder de aan dacht op. dat er bij grotere schepen voor het schip een „dode hoek" is, waarin de stuurman van zulk een vaartuig geen zicht heeft. Vooral voor een kleinere boot kan dit grote gevaren opleveren. Ook op het Veerse meer zullen nu en dan zulke vaartuigen ko men. Ze voeren een zwarte kegel met de punt naar boven; geef ze de ruimte. Geluidsseinen. Men behoort te weten, dat men ter voor koming van aanvaring een ander zichtbaar vaartuig zijn handelingen kenbaar maakt. Dat is bij het veranderen van koers naar stuurboord 1 korte stoot; bij het veranderen van koers naar bakboord 2 korte stoten; 3 korte stoten betekent: ik sla achteruit; 4 korte stoten: Ik kan niet manoeuvreren, gij moet uitwijken. Een sein om de aandacht te trekken is altijd 1 lange stoot. In het volgend nummer bespreken we de artikelen 24 tot 49. waarin worden behandeld de bepalingen over „het varen" en het „uit wijken". 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 11