Het eilanden- en baggerplan Kamperland, haven -tf-f SITUATIE SCHAAL 1:50 000 NOORD - BEVELAND Het eerste kunstmatige eiland. In het Basisplan 1967 van het Veerse meer is in de bijlage een uiteenzetting gegeven van de bedoeling van het bagger- en ei landenplan. Het Veerse meer heeft door de jarenlange getijdenstromen een zeer grillig bodempa troon. Er zijn diepten van 20 meter, maar er zijn ook uitgestrekte ondiepten, waar nauwelijks enig water staat. De totstandkoming van het bagger- en eilandenplan had verschillende redenen. Het was nodig om een groot deel van die ondiep ten te verwijderen om daardoor het bevaar bare oppervlak voor de pleziervaart te ver groten. Maar met de specie welke werd weggezogen, wordt dan een ondiepte op gespoten als een paddestoel en een oever verdediging gemaakt. Bij deze eilandjes wordt een aanlegge- legenheid gecreëerd. De golfbeweging zal door de eilandjes minder hevig worden, waardoor het zoals in andere watersportgebieden is gebleken, tot op grote afstand van het eiland het water rustiger is. Bij het in 1967 klaargekomen plan was een globale kostenraming. Deze bedroeg ongeveer 4 miljoen gulden. In dit plan zijn zeven eilanden begrepen en een aantal weg te baggeren ondiepten. Voor deze algemene voorzieningen was in het subsidiebeleid van het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk een subsidiemogelijkheid van 50%. Het is voor iedereen wel duidelijk, dat voor de ze ven kleinere, rond het Veerse meer gelegen gemeenten en voor de provincie Zeeland het een onmogelijkheid was de resterende 2 miljoen op tafel te brengen. Zelfs bij een hoger subsidiepercentage was het resterende •bedrag voor de gemeenten een onoverkoom bare begrotingspost. Hierover is zeer veel gesproken. Men was op het ministerie er ook wel van overtuigd, dat de belangrijkheid van het Veerse meer als internationaal watersportgebied, het noodzakelijk maakte een oplossing te vin den. En de oplossing van dit probleem is, mede dank zij dit begrip bij het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk, kort geleden gevonden. Besloten is, dat de eerste zes objecten van het basis- en eilandenplan door meer genoemd ministerie voor 100% zullen wor den gesubsidieerd. Deze objecten zijn: het wegzuigen van de ondiepte bij de Veerse dam; het maken van een eiland bij Veere (noord); het maken van een eiland bij Veere (zuid); het weg zuigen van een hinderlijke ondiepte bij Veere; het weghalen van een ondiepte ten zuiden van de Haringvreter en het maken van een eiland ten westen van de Goudplaat. De werken zullen onder directie van de Deltadienst van de rijkswaterstaat worden uitgevoerd. Als eerste object zal worden uitgevoerd dit laatstgenoemde, westelijk van de Goud plaat gelegen eiland. Hier is een ondiepte, waarvan het hoogste gedeelte reikt tot een peil van N.A.P. 0.5 m. Door genoemde dienst van de rijkswater staat is een zeer aantrekkelijk plan voor dit eilandje gemaakt. Dit plan is door het ministerie van cultuur, recreatie en maat schappelijk werk en door de recreatiege meenschap ,,Het Veerse Meer" geaccep teerd en verwacht mag worden, dat dit werk direct na de zomer kan worden aanbesteed. Het te maken eilandje heeft nu al een naam; het zal ..Arneplaat" gaan heten. De enigszins ovale vorm van het eiland vloeit voort uit de vorm en grootte van de ondiepte en uit de eerste fase van de uit voering, te weten het spuiten van een „pan- nekoek" van zand. De breedte van het eiland zal ongeveer 80 meter worden; de oppervlakte zal onge veer 1.75 ha zijn. Men heeft uitgekiend, dat deze vorm van het eiland gunstig zal zijn voor het vormen van een zoetwaterlens er onder. Men moet niet vergeten dat dit eiland komt te liggen in zout water en dat het voor de begroeiing zeer belangrijk is als er zich een zoetwaterbei kan vormen. Er zullen n.l. enkele door struikgewas van elkander gescheiden speel- en ligweiden worden gecreëerd. Aan de oostzijde van het eiland komt een „haventje", waar door middel van meer palen boxen worden gevormd. Hier zullen 22 boten aanleggelegenheid vinden. Men situ eerde deze aanleggelegenheid aan de oost zijde van het eiland, zo gunstig mogelijk ten opzichte van de meest voorkomende krach tige winden. Er komen twee loopsteigers waaraan een geheel gesloten golfschot wordt gemaakt. Dit golfschot loopt tot in de bo dem. Windgolven worden geweerd en de verzanding wordt zo veel mogelijk hierdoor tegengegaan. Met het oog op de uitvoering van lichte onderhoudswerken komt naast de loopstei ger een aanlegplaats voor een pontje, zoals dit op het Veerse meer vaak gebruikt wordt voor het transport van licht materiaal. Bovendien komt er nog aan de zuidkant een aparte los- en laadsteiger, welke bere kend is op een asdruk van 5 ton. Deze biedt, indien niet in gebruik ten behoeve van werkzaamheden, aanlegmogelijkheid voor enkele jachten. Er komt een oeververdediging van grof grind op een kunststofweefsel. Groteren zul len in het algemeen zwemmen vanaf een steiger of vanaf hun boot. Om voor kleine kinderen toch mogelijk heden te scheppen is aan de westzijde van het eiland, achter de oeververdediging, een „spartelplasje" met een strandje ontworpen. Men denkt de uitrusting van het eiland te completeren met twee toiletten. Het zal niet eenvoudig zijn op het nieuwe eiland snel iets te doen groeien. Men denkt er over om verstuiving te voorkomen stro in te fresen en „stuifgraan" en gras in te zaaien. Na een groeiseizoen verwacht men dan de grasmat te kunnen bijzaaien en af werken. Met het opspuiten van dit eiland wordt de bevaarbaarheid aanzienlijk verbeterd. Er zal een vaarverbinding worden gevormd van ongeveer 60 meter breed en max. 4 meter diep tussen de geul westelijk van de Goud plaat en het ruime vaarwater langs Wal cheren. Als dit eiland klaar is zal worden over gegaan tot het maken van twee grotere ei landen tussen Veere en Kamperland. Ook hier zal er naast ruime aanleggelegenheid een veel betere bevaarbaarheid worden ge schapen. Men kan, met het bestuur van „Het Veerse Meer" bijzonder verheugd zijn. dat het minis terie van cultuur, recreatie en maatschappe lijk werk door deze bijdrage toont, dat ze het belang voor de recreatie van het Veerse meer onderkent. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 12