Feestelijke opening van de jachthaven „Oostwatering" te l'eere Zaterdag 31 mei l.l. was het dan zo ver, de voormalige werkhaven van de deltadienst had officieel haar bestemming gevonden. Hoewel reeds enige tijd als jachthaven in gebruik, was het er nog niet van gekomen om met enig ceremonieel de haven te o- penen. Dat gebeurde op die dag door de Com missaris der Koningin in de provincie Zee land, mr. J. van Aartsen. Het gemeentebe stuur van Veere en het aktieve bestuur van de watersportvereniging ,,De Arne" hadden er iets feestelijks van gemaakt, bij welke feestelijkheid de zon geen verstek deed gaan. Na een ontvangst van de genodigden in de Campveersche toren, begaf men zich naar buiten waar in het stralend zonnetje een groot aantal gepavoiseerde jachten in twee linies gereed lagen om een motorjacht, met aan boord de commissaris der Koningin, de burgemeester van Veere en de heer Vriesman, voorzitter van de Arne, met hun dames en de genodigden aan boord van de stad Veere, aan zich voorbij te zien varen. Aan de ingang van de haven werd door de heer Van Aartsen, staande aan het roer van het motorjacht een lijn doormidden ge varen, waarbij een groot aantal kleurige bal lonnetjes vrij kwam. Het was een zeer fleurig escorte, dat zich in het kielzog van de openingsvaartuigen voegde. Van de oever klonken een serie ka nonschoten en met de fluiten, hoorns en toeters van de boten, was dit het teken dat de officiële opening had plaats gevonden. Nadat alle boten waren afgemeerd, begaf men zich naar de kop van de haven. Hier, op het havenplateau, verwelkomde burge meester De Kam de Commissaris der Ko ningin, diens echtgenote en de vele geno digden. De burgemeester gaf een historisch o- verzicht van de totstandkoming van de ha ven. Verwijzende naar de berichten in de dag bladen over de sombere financiële perspec tieven voor de stad Veere, wees hij er nog eens op, dat voor gemeenten als Veere. de verschillende recreatieve voorzieningen zul ke grote offers vergen, dat dit ernstige ver storing van het gemeentelijk budget ver oorzaakt. De wel wat geschrokken genodigden, die hierdoor de indruk kregen, dat met de hun bereide ontvangst de laatste oortjes werden versnoept, stelde de burgemeester gerust, door mede te delen, dat reeds bij de eerste kostenberekening van deze haven de kosten van deze ontvangst waren ingecalculeerd. De Commissaris der Koningin, de burge meester beantwoordende, zei dat het hem bekend was dat Veere en soortgelijke ge meenten, die voor de recreatie een bizondere taak hebben, de lasten nauwelijks kunnen dragen. Toch wilde de Commissaris met betrek king tot deze haven de zaken niet al te pessimistisch zien. Er is flink door Econo mische zaken gesubsidieerd en dit is een economische zaak waarvan hij wel verwacht te, dat de gemeente uit de door haar inge brachte kosten zou komen. Geholpen door enkele zeeverkenners, hees de Commissaris daarna de verschillende vlaggen. Voorzitter Vriesman van ,,De Arne" zei zijn toespraak dankbaar te zijn voor de prettige sfeer waarin de onderhandelingen waren gehouden. Thans heeft de Arne 350 leden en er is nog een sterke groei van dit ledental te verwachten. Er is thans een aar dig houten clubhuis, maar de wensen gaan uit naar een definitief onderdak voor de club. Jammer dat er in deze toespraak ook enkele opmerkingen werden gemaakt over zaken, waarover de heer Vriesman beter georienteerd kon zijn. We doelen op zijn zorgelijk gestemd zijn over de toenemende dagrecreatie en verbetering van de bevaar baarheid van het Veerse meer. Deze toenemende dagrecreatie voltrekt zich nu bij de Piet en zal zich in de naaste toekomst ontwikkelen bij de Schotsman. We meenden dat dit nu al wel een groot aantal jaren bekend is, dat deze gebieden daarvoor aangewezen zijn, omdat nu eenmaal een groot gedeelte van de Nederlandse bevol king niet in het bezit is van een boot. Is het wel redelijk om, nadat er miljoenen in het Veerse meer zijn gestopt enkel ten be hoeve van de watersport, deze groep het zo maar zitten aan de waterkant en te ge nieten van zon, water en zeiltjes te ont zeggen? En deze bevaarbaarheidsverbetering? Men heeft toch kunnen lezen, dat er bijna ander half miljoen gulden door het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk wordt uitgetrokken voor het maken van drie eilanden en het verwijderen van ondiepten. En dat enkel en alleen ten behoeve van de watersport. Waarmede we alleen maar willen zeggen, dat deze overigens sympathieke en aktieve Arnevoorzitter toch wel een beetje open deuren stond in te trappen. Er was veel feest. Er waren cadeaux voor de verschillende autoriteiten. De zon scheen, de muziek speelde en de vlaggen wapperden. Met zo nog het een en ander er op en er aan wordt het echt een leuke haven. Voor de loskade in de haven lagen drie boten van de RTM. De Schouwen-Duiveland, de Stad Zierikzee en de Stad Veere. Aan boord van de Schouwen-Duiveland werd door het gemeentebestuur van Veere een receptie gehouden. Des avonds werd op genoemde drie boten het feest door ,,De Arne" gevierd. Er was een goede band. er werd veel gedanst en alles verliep zeer geanimeerd. Veere en ,,De Arne" kunnen dankbaar terugzien op deze dag. 18

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 18