Als de klok van Arnemuiden Deze in heel Nederland bekende smart lap, maakte dat lange tijd de naam Arne muiden steeds maar weer gehoord werd. Na een zeer rijke historie, waarbij Arne muiden het zelfs tegen Middelburg opnam, is het nog slechts als vissersdorp bekend gebleven. Alleen een astronomisch uurwerk herinnerde aan de vergane glorie. Nu komt daarin verandering. In de jaren 1554 tot 1557 werden door de bekende Mecheler klokkengieter Peter van den Ghein carillonklokken gegoten, die eeu wen geleden, na veel omzwervingen in Ar nemuiden terecht kwamen. Van de zestiende tot de helft van de negentiende eeuw kon den de voorvaderen van de Arnemuidenaren luisteren naar de klanken van dit carillon. •In 1885 heeft de toenmalige gemeenteraad van Arnemuiden de klokken verkocht. Men had kennelijk geldgebrek en och. een kat die in het nauw zit doet rare sprongen. Na veel omzwervingen kwamen ze eindelijk te recht in het rijksmuseum, waar ze de laatste jaren in een van de kelders lagen opgeslagen. En nu heeft de tegenwoordige raad weer iets rechtgebreid wat hun voorouders vroede vaderen verbroddeld hadden. De raad van Arnemuiden heeft de gelden gevo teerd om de klokken van dit zeldzame caril lon weer in hun oude glorie te herstellen. Het zijn de oudste carillonklokken die Ne derland kent en wij zijn met burgemeester Hack van Arnemuiden blij, dat deze zeldzame gelegenheid om iets waardevols uit de glorie tijd terug te krijgen is aangegrepen. Mogen deze klokken een nieuw tijdperk inluiden. Deze mogelijkheid is groot, omdat binnenkort de nieuwe jachthaven van Arne muiden ..De Oranjeplaat" zal worden geo pend. Op 25 juli a.s. zullen in deze jacht haven de eerste schepen kunnen worden ont vangen. De havenmeester is al benoemd en als u binnenkort eens een kijkje in deze haven gaat nemen, zal hij met genoegen u de mogelijkheden voor een ligplaats voor uw boot laten zien. Er is voor 345 schepen lig plaats. De kleinere boten kunnen langs een helling worden te water gelaten of uit het water gehaald. De bekende Leo van Belzen gaat er zijn botenverhuurbedrijf vestigen en er een overdekte botenberging bouwen. Er wordt een plaats gereserveerd voor een club huis, want het laat zich aanzien, dat er een Internationale Yacht Club in de haven komt. De vlaggen van de landen welke de Euro pese gemeenschap vormen, zullen dan per manent aan de masten wapperen. Maar één van de belangrijkste feiten in verband met de leefbaarheid van de haven, vinden wij. dat de N.V. Gebr. van Fraassen en Zonen uit Vlissingen een overeenkomst met de gemeente Arnemuiden heeft gesloten om op het terrein van de jachthaven een aantal activiteiten te gaan ontplooien. Door genoemd bedrijf zal er een botel- café-restaurant worden gebouwd. Er zal een benzine- en oliestation voor levering aan de waterrecreant en aan de weggebruiker worden opgericht. Het ligt in de bedoeling schepen te gaan repareren, te verbouwen en te onderhouden. Daartoe zal dan ook een inrichting worden gebouwd om de schepen uit en in het water te laten. Er komt een vaar- en zeilschool en mogelijk ook een wasserette. Bovendien nog een loods voor winterberging en een winkel voor scheeps- accessoires en sportartikelen. Ten laatste zal er nog een verhuur- en verkoopbedrijf van motorboten en motorsailers worden ge vestigd. Wanneer men de reeks van belangrijke activiteiten welke de firma zich voorneemt te gaan ontplooien zo lees,t. dan moet men respect hebben voor de ondernemingszin van zo'n bedrijf. Omdat we wat meer wilden weten over de plannen voor de toekomst van dit in geheel Zeeland bekende bedrijf, zijn we eens gaan praten met één der direc tieleden. Toen we op het kantoor kwamen, waren de laatste van 25 touringscars vertrokken voor één- of meerdaagse reizen. Hierbij wa ren reizen naar Monreux, Spanje en het Berner Oberland. De insider zal kunnen be grijpen welk een organisatie-vermogen het vraagt dit alles op het juiste tijdstip rijdende te krijgen. Toen de eerste Van Fraassens in 1930 naar Vlissingen kwamen, stapten de gebroe ders al zeer bewust in de recreatiesector. Eerst reisjes naar België. Luxemburg en Frankrijk, later dit werk uitbreidend met een reisbureau waar men voor alles wat reizen betreft kan boeken tot aan luxe cruises toe. Dit zich aangetrokken voelen tot die sector van het maatschappelijk leven waarin de mensen ontspanning vinden, is steeds dui delijk gebleken bij alle activiteiten welke men ontplooide. Ook nu nog met in de di rectie één van de Van Fraassens van het eerste uur en zijn twee neven, staat de firma open voor het nieuwe dat zich aankondigt. Toen de DAF uit kwam, vond men het niet alleen fiancieel interessant om DAF-dealer te worden, maar men zag het weer zo, dat de meeste mensen een dergelijke auto kopen voor hun plezier en ook hiermede volgde men weer de lijn die bij dit bedrijf is uitge stippeld. Met betrekking tot de ontwikkeling van de recreatie te water ziet men grote per spectieven. Met een grote ervaring als dienstverleningsbedrijf in de recreatieve sec tor, ziet men de grote mogelijkheden, welke het Veerse meer ten behoeve van die recrea tie zal gaan vervullen. Met de dynamische stuwkracht van de stafleden in dit bedrijf, kan het niet anders of de nieuwe vestiging in het Oranjeplaat-project zal een succes worden. Waar vroeger de veilige rede van Arne muiden was en vele koopvaarders ankerden alvorens gelost te worden, zal straks weer een grote bedrijvigheid gaan heersen. Als in de nieuwe jachthaven de eerste schepen zullen afmeren en de vlaggen van vele landen zullen wapperen, zal dit een teken zijn, dat er voor Arnemuiden weer een nieuw tijd perk is aangebroken. En als het dan zo ver is, dat de eerste jachten worden afgemeerd, zullen de ont werpers en de bouwers van de haven kun nen zien op een mooi stuk afgeleverd werk. Het was voor de Koninklijke Nederlandse Heidemaatschappij niet de eerste jachthaven welke door haar ontworpen werd en waar over bij de bouw de directie gevoerd werd. Het ontwerpen en maken van grote werken is deze bekende Nederlandse maatschappij niet vreemd. Maar ook op en rond het Veerse meer werd door de „Heidemij" reeds veel gedaan. We noemen alleen maar de twee nog niet zo lang geleden klaargekomen jachthavens van Kamperland en Vrouwen polder. Het bekende Delftse aannemersbedrijf Sanders N.V. zal straks bij de oplevering weer een project kunnen zetten op de res pectabele lijst van door haar uitgevoerde projecten. Dit in de sector van de natte grondverwerking gespecialiseerd bedrijf kon, mede omdat zij zelf cutterzuigers bezitten, op een snelle wijze de eigenlijke havenkom uitbaggeren. We realiseren ons wel, dat deze haven van Arnemuiden zeker niet het be langrijkste werk van het bedrijf is ge weest, als wij zo eens bekijken wat er al is uitgevoerd of nog in uitvoering is. Op de lijst prijken de havens o.a. van Utrecht en St. Omer (Fr.), van St. Annaland en Colijnsplaat. Men is nog bezig met de ver betering van 40 km Margrietkanaal in Fries land, een gedeelte van Rijksweg 31 in 0- verijsel en een gedeelte van de rijksweg 58 bij Tilburg. De gemeente Arnemuiden kan dankbaar zijn, dat het in S. A. Sanders aannemings bedrijf N.V. ter zake kundige economisch werkende bouwers heeft gehad. Een van de motorboten welke u straks in de haven van Arnemuiden kunt huren 19

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 19