VEERSE MEER GIDS De tunnel van de hoop No. 6. Jaargang 2. 15 juli 1969. ROND HET VEERSE MEER GELEGEN JACHTHAVENS ARNEMUIDEN (Klaar 25 juli 1969) KAMPERLAND 011 KORTGENE „DELTA MARINA" 01108-493 VEERE STADSHAVEN 01181 - 246 MARINA JACHTWERF VEERE 011 VEERE „OOSTWATERING'' 011 W.V. „WOLPHAARTSDIJK" 011 WOLPHAARTSDIJK JACHTHAVEN R.Y.C.B. 011 WOLPHAARTSDIJK SPORTVISSERSHAVEN 01198-200 In de stadshaven van Veere zijn geen ligplaatsen meer beschikbaar. Voor de andere havens stelle men zich in verbinding met de havenmeester. gfft ■t i Redactie en administratie: Kade 57. Veere. telefoon (01181) 253 Advertentie-administratie: Drukkerij Markusse. Wissenkerke Postbus 1, Telefoon (01107) 308 Oplaag 10.000 exemplaren welke gericht worden verspreid. Hoofdredacteur: H. P. Huijsman. directeur van de Recreatiegemeenschap ..Het Veerse Meer" Abonnementen zijn verkrijgbaar a 3.per jaar Giro 206882 t.n.v. Drukkerij Markusse Wissenkerke. Advertentieprijs kleine advertenties 1.per mm Contractprijzen op aanvraag Verschijnt: medio maart, mei, juli. september, november en januari. Gehele of gedeeltelijke overname is toe gestaan. mits volledige bronvermelding en toezending bewijsnummer. Medewerkers: Cor van Heugten. Hoofdredacteur van „De Sportvisser". J. v. d. Broecke, Middelburg. Drs. H. H. Vogel, Serooskerke (W). Ir. P. H. Pels Rijcken, Houtvester Staats bosbeheer. Tekeningen: J. Jobse, Middelburg. Foto's: C. de Buck. Veere Boel, Middelburg. Op 22 juli a.s. zal de rijkstunnel onder de Oude Maas bij Barendrecht en Heinenoord officieel worden geopend. Omdat dit een enorme verbetering is in de noord-west verbinding met de provincie Zeeland, lijkt het ons goed ook hier nog eens de aandacht te vestigen op de tijdsbesparing die er na het klaarkomen van dit kunstwerk ontstaat. Hoewel er zeer veel belangen gediend worden, willen we toch in de allereerste plaats memoreren welk nut het voor de recreatieve ontwikkeling van Zeeland heeft. In het Deltagebied zijn twee noord-zuid routes geprojecteerd, die de rand stad-Holland met het hart van Zeeland zullen verbinden. De zgn. Dammen- weg, het meest westelijk gelegen, zal eerst geleidelijk klaar komen en wel naar mate de zeegaten worden afgesloten. Er was reeds een oostelijk gelegen verbinding, die tot stand was gebracht door de Zeelandbrug, de Grevelingendam en de Haringvlietbrug. Er was echter in deze verbinding nog een zwakke schakel. De smalle Barendrechtse hefbrug over de Oude Maas was een verschrikkelijk obstakel voor het wegverkeer De scheepvaart op de Oude Maas nam door de aanleg van de Europoort en Botlekhavens sterk toe en de brug ging steeds vaker open. Bovendien moest het wegverkeer gebruik maken van de oude wegen. Nu komt daar een grote verbetering in. Drie en een half jaar geleden startte het tunnelbouwwerk. Onder directie van Rijkswaterstaat heeft een combinatie van grote aannemers, gevormd tot N.V. Nestrum binnen de tevoren bepaalde tijd weer een staaltje van Hollandse waterbouw laten zien. De tunnel is 1064 meter lang. Er zijn twee tunnelbuizen met in ieder een twee-strooks rijweg voor snelverkeer, een parallelweg voor langzaam verkeer en een voetgangerspad. Op de grens van de gesloten en open tunnel- bak. waar de helling voor Nederlandse begrippen vrij steil wordt, komt een kruipstrook voor het zware verkeer, dat snelheid verliest. Wat wij in Nederland bij de grotere tunnels nog niet kenden is de lift voor fietsers en voetgangers, die hiermede het grootste gedeelte van de op gaande helling kunnen vermijden. De totale kosten van de tunnel bedragen rond de 53 miljoen gulden. Het is een rijkstunnel, dus tolvrij. En hiermede moeten we wel dubbel blij zijn. We hebben respect voor de voortvarendheid waarmede Zeeland- en Haring vlietbrug tot stand zijn gebracht. Het is echter een bekend feit, dat degenen die 'het voornemen hebben, wonend in de Randstad, om hun boot in een van de havens van het Veerse meer te leggen of hun tweede woning ergens in Zeeland te zoeken, nog wel eens wenkbrouwen fronsend tegen die ƒ11. tolgeld zitten aan te kijken. Het is met deze tolvrije tunnel straks zo. dat wij niet meer een half uur voor de Barendrechtse brug bij onze tijdsplanning behoeve uit te trekken. Want hoewel de over de weg gemeten afstand in kilometers niet zoveel korter wordt, zal de tijdsbesparing belangrijk zijn. Het is toch zo, dat niet de lengte van het traject bepalend is, maar de vlotheid waarmede het ge reden kan worden. De file bij de Barendrechtse brug behoort straks tot het verleden. We hopen dat binnen afzienbare tijd het eerst de tol bij de Haringvlietbrug wordt opgeheven. Moge er daarna nog een oplossing werden gevonden om het gehele noord-zuid traject tolvrij te kunnen rijden. Dan zal eerst met recht de provincie Zeeland voor de Randstad Holland zonder barière naast de deur liggen. Deze nieuwe tunnel geeft hoop, dat er nog meer perspectief komt in de recreatieve ontwikkeling van de provincie Zeeland. 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 5