Zoals u weet is het deze forel die in het Veerse meer en ook elders in ons land wordt uitgezet. Met uitzondering van kleine uitzettingen van beekforel, ook wel bruine forel ge noemd. op enkele plaatsen in Zuid- Limburg. De foto's van de heer en mevrouw Re genboog gescheiden door een meetlat waren gevaarlijk voor mijn bloeddruk: 26 en 27 inch (66 en 69 cm). Voor ..1 plus' vissen! Slechts 2 groeïseiz. dus. Natuurlijk heeft de kweker niet de slechtste vertegen woordigers van zijn produkt laten pose ren. Maar dan nog... Dit formidabele re sultaat is bereikt in eerste instantie door selectie binnen de verschillende ..ras sen" die samen de ..soort" regenboog forel vormen. Vervol gens door kruising van deze geselec teerde vertegen woordigers van de rassen. Bij een der gelijke kruising krijgt men vaak het zoge naamde heterosis ef fect. waarbij de eer- ste generatie van na komelingen door combinatie van gun stige eigenschappen sneller groeit en ook groter wordt dan de beide ouderrassen. Dit geldt echter uit drukkelijk alleen voor de eerste ge neratie. Eventueel volgende generaties vallen uiteen in al lerlei vreemde com binaties van eigen schappen. Zijn dus ..goed waardeloos". Dit geldt overigens voor alle enkel of dubbel gekruiste he terosis hybriden. Ie mand die bijvoor beeld zaad afkom stig van hybride maïs als zaaizaad heeft gebruikt, weet dit uit bittere er varing. Deze gekruiste forel len kunnen dus al leen worden gebruikt in water, waarin zij niet tot voortplan ting komen en waar uit zij evenmin op grote schaal kunnen wegtrekken naar water waar dit wel het geval is. Een echt kweek-, groei- en vangprodukt dus. zonder toekomst. Een .gebruikskruising' noemt de vakman dat. Een verdere beper king is dat het water natuurlijk zèèr voed selrijk moet zijn. Als dit niet het geval is dan zal de groei van deze opgepepte snelgroeiers waarschijn lijk zelfs geringer zijn dan die van minder eisende rassen. Als zij tenminste in leven blijven, en dat staat nog te bezien. Een snelgroeiend schapenras van de zware grond houdt het niet uit op arme. zure heidevelden; het echte heideschaap wel. Het is duidelijk wat ik met deze kritische opmerkingen beoog, namelijk het voorkomen van een hoera-stemming. Voor het Veerse meer en soortgelijke wa teren in de toekomst lijkt mij een dergelijk hybride een pracht produkt. Maar voor viswater dat voedselarm is en waar bovendien een forse visstand als voed- selconcurrent aanwezig is? Daarachter plaats ik een groot vraagteken. Natuurlijk is het wel zo. dat het uitzetten van forel in daarvoor geschikte wateren in 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 7