ons land een vorm van aquariumvisserij is. Uitzonderingen daargelaten. Een zeer groot deel zal binnen korte tijd worden weggevangen en dat is ook de be doeling. Maar het moet toch echt niet zo zijn. dat zij snel gevangen moeten worden omdat zij anders vermageren of van ellende kreperen. Naast deze fokprodukten zullen wij dus ook minder eisende forellen moeten hebben, die zich kunnen aanpassen aan het beperk te voedselaanbod van minder ideale wate ren. Geen hybriden dus maar rassen die voor bepaalde omstandigheden doelbewust zijn geselecteerd. Dit geldt vooral ook voor uitzettingen in water waar de ontsnappingskans groot is in verband met het gevaar dat het nageslacht van ontsnapte hybriden elders een natuur lijke forelstand grondig verpest. Misschien is dit meer theorie dan praktijk, maar ik zou niet graag de verantwoordelijkheid willen dragen voordat er van het gedrag van deze hybriden veel meer bekend is. Selectie van salmoniden. met name van de regenboogforel, is niet bepaald een nieuwtje. Wat in Europa voor regenboogforel doorgaat is een mengsel van diverse in de 15e eeuw uit Amerika geïmporteerde rassen. Elke kweker selecteert zijn materiaal en heeft dat ook eigenlijk altijd gedaan. De selectie ging in het algemeen in de richting van snelle groei. Spreekt vanzelf, want de regenboogforel werd oorspronkelijk nagenoeg uisluitend en thans nog hoofdzakelijk voor consumptie gekweekt. Ligplaats voor sportvissersboten. De landbouwhaven bij de Piet is na de afsluiting aangelegd om de in de omgeving wonende boeren de gelegenheid te geven hun landbouwprodukten per schip af te voe ren. Mede door de enorm snelle ontwikke ling, ook op landbouwgebied, vervult de haven niet de taak die men er van verwacht heeft. De sportvisserij neemt hoe langer hoe meer een belangrijke plaats in bij de vormen van vrije tijds-besteding. Het Veerse meer is, ook door het jaarlijks uitzetten van forel, een belangrijk viswater geworden. Meer en meer wordt door sportvissers gevist vanuit kleinere en grotere boten. Deze boten pas sen niet in de jachthavens. Bovendien zijn de financiële consequenties hiervan te groot. De sportvissershaven in Wolphaartsdijk is vol. terwijl de behoefte aan ligplaatsen nog steeds toeneemt. Om deze redenen wil het bestuur van ..Het Veerse Meer" pogingen aanwenden om de landbouwhaven de Piet in beheer te verkrijgen, teneinde er liggelegenheid voor sportvisboten te kunnen maken. Een subsidieverlening door het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk behoort tot de mogelijkheden. Afkalving. Kort geleden waren wij nog eens bij het strandje van Vrouwenpolder. Het is om tranen in je ogen te krijgen als je ziet hoe de afkalving van de oever voortgaat. Er zijn echter uitzonderingen. In Centraal- Europa bijvoorbeeld hebben enkelen zich alweer heel wat jaren geleden toegelegd op het kweken van ..honkvaste" regenbogen. Het resultaat was niet onbevredigend, al thans in wateren waar de vis zich thuis voelde. Deze selectie ging echter ten koste van de groeisnelheid en dat was eigenlijk wel te verwachten. Van een groot succes kon niet worden gesproken aangezien de betrokken wateren, riviertjes uiteraard, meestal ook inheemse bruine of beekforel bevatte. Deze laatste .deden" het dan in het vertrouwde milieu vaak beter dan hun zorgzaam geselecteerde Amerikaanse neven en nichten. Maar voor de voedselarme wateren die in ons land voor foreluitzettingen in aan merking zouden kunnen komen lijkt mij dit toch wel een interessante ontwikkeling. Experimentele uitzettingen van forel ir> wateren waar deze vissoort van nature niet voorkomt, dateren in ons land reeds van ver voor de hopelijk laatste wereldoorlog. Wij hebben moeizaam bereikt dat het uitzetten op grote schaal een sensationeel resultaat heeft gegeven. Wij gaan dus door op deze weg. Maar wij kunnen echt niet zeggen dat wij het nu weten. Het zal nog jaren duren voor alle mogelijkheden goed zijn bekeken. En dat geldt dan alleen nog maar voor de regenboogforel. Er zijn ook andere interssante vissoor ten! Wij staan pas aan het begin van een ontwikkeling die in de toekomst ons vis- standbeheer grondig zal beïnvloeden E. Blok ing. Een groot gedeelte van strand en duinen zijn reeds in het meer verdwenen en het gaat maar steeds door. Hier gaat één van de mooiste gedeelten van het Veerse meer verloren. Een gedeelte dat nauwelijks meer te reconstrueren is. Reeds jaren is men aan het praten om de oever weer in de oorspronkelijke toestand te brengen, maar zoals met zo vele zaken, ook hier is het gebrek aan geld dat de realisering in de weg staat. Het strand behoort tot het grondgebied van de gemeente Veere. Omdat het dus een gemeentelijke aangelegenheid is. vroeg en verkreeg Veere van het ministerie van cul tuur. recreatie en maatschappelijk werk een subsidie van 50% in de kosten. De gemeente Veere was echter niet in staat de andere 50% te fourneren. Omdat het bestuur van ..Het Veerse Meer" het behoud van dit mooie gedeelte van het meer bijzonder belangrijk vond. werd reeds meer dan een jaar geleden door het alge meen bestuur van dit lichaam het besluit genomen om volgens de bestaande sleutel van kostenverdeling bij te dragen. Nog gelukte het Veere niet de zaak ..rond" te krijgen. En thans heeft het waterschap Walche ren. ook gebaat bij een goede oeververde diging. een niet onbelangrijke bijdrage toe gezegd. Men verwachtte toen, dat nu snel be gonnen kon worden met uitvoering van het werk. Thans is het echter de zorgelijke finan ciële positie van Veere. die via de pers be kend geworden is. en doet vermoeden, dat het nog geruime tijd zal duren eer begonnen kan worden met het herstellen van dit voor de recreatie zo belangrijke stuk van het Veerse meer. Sociale recreatie op de Schotsman. Nu de besprekingen zijn begonnen voor de ontsluiting van de Schotsman en er tekening komt in de wijze waarop dit zal kunnen ge schieden. wordt het ook meer aktueel om zich er over te beraden op welke wijze het ruim 30 ha grote voor sociale recreatie bestemde gedeelte zal kunnen worden op gezet. Met dit mooie terrein met een interessante voor-oever kan men nog alle kanten op. Er is plaats voor kamphuisjes, een cam ping. kantine, winkels, café-restaurant, aan legmogelijkheden voor kleinere boten en sport- en speelvelden. Reeds eerder hebben wij er voor gepleit om hier een aqua-camping te situeren. Een trailerbootjeshelling voor kleinere scheepjes is hier goed te realiseren. Voor het exploiteren van een dergelijk terrein komen in de eerste plaats wel in aanmerking organisaties, welke op dit ge bied reeds werkzaam zijn. Ook hier is het weer het rioleringspro bleem. dat grote investeringen nodig maakt. Niettemin hopen wij. dat er met voort varendheid aan dit project wordt gewerkt, zodat het binnen niet al te lange tijd gerealiseerd kan worden. Het peil van het Veerse meer. Reeds vele malen is er gepleit om het zomerpeil van het Veerse meer te verlengen. Dit N.A P.-peil wordt in het algemeen ge handhaafd van 1 april tot 1 september. Hoofdzakelijk ten behoeve van de landbouw, maar ook om gemakkelijk waterschaps- werken te kunnen uitvoeren wordt het winter- peil steeds gebracht op N.A.P. 0.70 m. In het bizonder in de maand september ondervindt de watersport grote hinder van dit verlaagde peil. Het bevaarbare gedeelte wordt veel kleiner, men kan niet meer op de bleesbakening varen, waardoor vaak bo ten vastlopen. !n de maand september zijn er nog vaak wedstrijden. Ook de rond het meer gevestigde jachtwerfexploitanten on dervinden hinder bij het uit het water halen van de schepen. Omdat de belangen van de landbouw een belangrijke rol hadden gespeeld bij de bepaling van de data voor het winterpeil is er een bespreking gehouden met de vertegenwoordigers van de rond het Veerse meer gelegen waterschappen. Hierbij bleek, dat er slechts van de zijde van één waterschap bezwaar werd gemaakt tegen verlenging van het zomerpeil in het najaar. Als argument werd aangevoerd, dat bij een N.A.P.-peil van het meer niet vol doende vanuit de betrokken polder kon wor den gespuid. Vooral wanneer het een regen- rijke septembermaand was. klemde dit be zwaar. Hier botsen dus duidelijk de belangen van de landbouw en de watersport. Een gemaal van voldoende capaciteit zou hier de oplossing zijn. Wie moet dit echter betalen. Het betrokken waterschap heeft tot op dit ogenblik hier geen behoefte aan. Bin nen afzienbare tijd echter, wanneer de Oos- terschelde is afgesloten en er waarschijnlijk rond N.A.P. een vast peil voor het Veerse meer komt. zal men toch voor deze polder een oplossing moeten vinden. Zou men dan niet beter nu reeds deze oplossing kunnen realiseren, daarmede voorkomende dat de watersport een reeks van jaren moeilijkheden met de bevaarbaarheid heeft?

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 8