Ontwikkeling in de horeca-sektor. Enige tijd geleden lazen wij in de Pro vinciale Zeeuwse Courant een artikel over de horeca langs de Zeeuws-vlaamse kust. In dit artikel werden verschillende zaken met betrekking tot de toeristische ontspan ningsmogelijkheden wat door elkaar gehut seld. Horeca-exploitanten langs de Zeeuws- vlaamse kunst vinden, dat de kustgemeenten door het niet verlenen van nachtvergunnin gen er oorzaak van zijn, dat een groot gedeelte van de vakantiegangers haar ver tier zoekt in Knokke en Zeebrugge. Maar als men dan verder leest zijn het in feite alleen de horeca-exploitanten van Breskens. die bezwaar maken tegen een te vroeg sluitingsuur. We willen bij het vorenstaande opmerken, dat het natuurlijk niet alleen de horeca- sector is, die een belangrijke functie ver vult bij de ontspanningsmogelijkheden voor de toerist. Naast allerlei bars. café's. res taurants en dansgelegenheden zal er slecht- weeraccomodatie moeten komen. Hier willen we ons alleen toe bepalen, mede naar aanleiding van die kreet uit Zeeuws-Vlaanderen. iets op te merken over de ontwikkeling in de horeca-sector om het Veerse meer. Het is een vaststaand feit. dat er onder de vakantiegangers een groep is meer of minder groot die behoefte heeft aan een nachtclub of een dancing waar men tot de vroege morgen vertier heeft. Maar het is gelukkig zo. dat de meeste gemeente besturen niet zo bekrompen denken als door enkele caféhouders in Breskens wordt beweerd. Het is toch wel duidelijk, dat het over grote deel van die besturen zich bewust is van de behoefte bij de recreatieve ontwik keling. ook in de horeca-sector. Wanneer men uitspraken leest van een Breskense ho- reca-exploitant als zouden de stedelingen, die op vakantie komen, nachtzaken en dan cings gewend zijn en die in hun vakantie niet willen missen, moet men zich toch wel gelukkig prijzen, dat de gemeentebesturen wat meer realistisch zijn. We hebben hier aan het Veerse meer een natuurlijke ontwikkeling in de horeca- sector. Behalve voor de watersport komt de vakantieganger voor het natuurschoon, de ruimte, de rust. de bossen en de stranden. Maar naar mate de behoefte aan ontspan ningsmogelijkheid groeide, werkte men bij de gemeentebesturen hieraan mee. Een goed voorbeeld hiervan is de gemeente Kortgene waar men al een pakketje van uitgaans mogelijkheden heeft gevormd. Het ontwikkelt zich hier op een goede manier, waarbij er een goede communicatie tussen de burge meester als hoofd van de politie in verband met de naleving van de drankwet en de horeca-ondernemers bestaat. Wij kunnen ons echter voorstellen, dat b.v. in Vrouwenpolder, waar deze behoefte zeker nog niet kenbaar is, er van de zijde van het gemeentebestuur zeker geen stimu lans moet worden verwacht. We zijn het zeker niet met de uitspraak eens, dat je als je toeristengebied wilt zijn. er maar voor hebt te zorgen, dat die toerist alles vindt wat hij voor een plezierige va kantie nodig heeft. Die enkeling aan het Veerse meer, die zijn nachtzaak hevig mist en zo nodig moet. mag van ons zijn strip- tease-juffrouw opzoeken in Knokke. We zul len een plaatsje voor hem reserveren aan de Veerse meer-oever waar hij zijn kater kan verslapen, waarna wij hem sans-rancune een kopje zwarte koffie zullen serveren. Maar liever nog geen BB. Francoise Sagan of de Beatles hier op schoot. Als we er werkelijk heel erg behoefte aan hebben zoeken we ze wel op, al was het in Bres kens! Groei jachthaven „Oostwatering". In het cluborgaan van de watersportvere niging „De Arne" lazen we enkele cijfers die wij u niet willen onthouden. In 1968 was het aantal door „De Arne" van de gemeente Veere gehuurde ligplaat sen 116. Toen werd er door 9 niet bij de Arne aangeslotenen een vaste ligplaats ge huurd. Voor 1969 zijn er door de Arne reeds 123 ligplaatsen gereserveerd, terwijl het aan tal losse huurders reeds is gestegen tot 34. Clubhuis voor „De Arne." De voortvarende watersportvereniging De Arne is er in geslaagd om voor het nieuwe watersportseizoen haar clubhuis op het ha venplateau van de ..Oostwatering" klaar te krijgen. Het is een houten gebouw en het is de bedoeling om er binnen afzienbare tijd een stenen bouwsel voor in de plaats te zetten. Maar nu reeds heeft men er iets van weten te maken. Het is er gezellig zitten en de heer Kesteloo. die er de inwendige mens verzorgt, heeft al van zijn kunnen doen blijken. Zomerhuizen. Aan het Veerse meer, juist achter de dijk ligt in Wolphaartsdijk de Inlaag. Hier is de plaats waar de heren Lievense en Slotema 61 zomerwoningen bouwen. De eerste modelwoning hiervan was klaar gekomen en een aantal autoriteiten uitge nodigd om deze woning te komen bezich tigen. Het de aandacht trekkende bord bij de hoek van de Veerweg en de Inlaag zegt, dat er binnen een straal van 200 meter vele mogelijkheden zijn zoals: vissen op forel, er zijn jachthavens, er is strand, restaurants, een zwembad en een zeilschool. De woningen zijn goed gebouwd en keurig afgewerkt. Ze bevatten een behoorlijk ruime zitkamer, twee slaapkamers, een moderne keuken en een badruimte met douche, was tafel en toilet. Burgemeester Hack wenste de heren ge luk met de opening van deze modelwoning, zei dat het gemeentebestuur blij was met dit complex en vertelde dat een novum in de gemeente Wolphaartsdijk was. dat een partikulier een terrein bouwrijp maakte en ook bebouwde. Toen de aanwezigen uiting gaven aan hun waardering voor de smaakvolle wijze waarop de modelwoning was ingericht, vertelde een wel wat trotse heer Slotema. dat zijn doch ters de gehele inrichting hadden verzorgt. Mede omdat binnen afzienbare tijd de rond de Inlaag liggende dijk zal worden afgegraven, zal hier een aantrekkelijk zomer- huizenterrein komen. In d' Ouwe Smidse. Op de plaats waar jarenlang de smederij van de heer Meiers is geweest, wordt nu een zaak geëxploiteerd die zich aangepast heeft aan de gewijzigde omstandigheden. Onder supervisie van de rijksdienst voor monumentenzorg is van de voormalige sme derij een pand opgebouwd, dat past in de gelukkig steeds verder gaande restauratie van de stad Veere, Een uithangbord geeft aan, dat achter de pui een winkelnering wordt uitgeoefend. Met mij zijn er echter velen die niet de minste notie hebben, van wat er achter deze gevel te koop is. Door de herbouw van het front met de kleine vensters heeft de voorbijganger niet het minste idee daar over. Met alle waardering voor de knappe res tauratie. verdriet het ook juffrouw Meiers, die hier de zaak drijft, dat er zo weinig zakelijke etaleren van wat men te koop heeft, rekening gehouden werd met het zo nood- Nu denken de meesten. dat het een woning is en slechts weinigen drukken verrast hun neuzen tegen het glas om naar binnen te zien. Nogmaals, met alle begrip voor de historie, zal de zakenman of vrouw moge lijkheden moeten hebben wil Veere niet een museumstadje worden. Dat zou jammer zijn. Men staat verrast als men de winkel binnenstapt en ziet wat er allemaal te koop is. Als hoofdgroepen noemen we dan scheepsbenodigdheden, huis houdelijke artikelen, gereedschappen, kam- peerbenodigdheden, rubberboten en aan- hangmotoren; met ons forellenmeer bij de deur. niet het minst belangrijk, hengelsport artikelen. Men staat verstomd welk een assorti ment van artikelen in deze hoofdgroepen aan wezig is. Is er een gedeelte van uw komaliewand „de muur" over gegaan? Borden, lepels en koppen in alle soorten. Staaldraad, ny lon- en henneplijnen in iedere lengte. Een koffiefilter of stootwil; een dekzwab- ber of een zeilpak; waterski's en warme truien, u vindt het op de markt in Veere. Een broer van mejuffrouw Meiers verzorgt het technische gedeelte. Hij doet de repa raties aan buitenboordmotoren en verkoopt de onderdelen. De firma is dealer van de Siegl en Crescent motoren. De door hen verkochte rubberboten van Nautic-Sport kun nen een aanhangmotor tot 35 pk hebben en zijn geschikt om er achter te waterskien. Wij zijn er ons van bewust dat wij wat uitvoerig over dit bedrijf zijn geweest. Dat komt voornamelijk omdat we weten hoe moeilijk het is om in een stadje als Veere een dergelijk bedrijf uit te oefenen en wij bemerkten hoe bij een goede bedrijfsvoe ring. als men op tijd de bakens verzet, er ook brood op de plank is voor hen die de voordelen zien van de omschakeling van vissersplaatsje tot watersportcentrum. Bovenstaande tekening laat zien hoe men een zgn. dijkhuis heeft omgebouwd tot een mooie vakantiewoning. 9

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 9