de op ongeveer 2 meter afstand van de één meter boven de grond staande paal. door de ring te stoten. Er werd gestreden om gouden en zilve ren voorwerpen, zoals: gouden knopen, rin gen, broekstukken en zilveren sigarenpijpjes. De prijzen kreeg men uit een selecte kring van begunstigers als de ..Jonkheren" en ..andere Hoogheid", maar ook wel van de kasteleins uit het dorp of uit Middelburg. Deze laatsten toch hadden aan de bal- gooiers in die tijd goede klanten. De eerste drie gemaakte ballen leverde de eerste prijs op. De sukerkom ging dan rond en ieder nam dan met meer of mindere maat zijn deel. De sukerkom was een grote kom met jenever en zoute balletjes. In de kom stond een vetlepel waarmede ieder zijn slok met bal letjes naar binnen goot. Als er niet vlug genoeg door één van de groep drie ballen werd gegooid, was er altijd wel een andere reden om de sukerkom rond te laten gaan. Het werd natuurlijk wel wat luidruchtig en het was wel wat rauw. maar men had zeer veel plezier. Overigens kende men toen ook al een eigen ordebewaarder, die als teken van zijn waardigheid een stok had en die ook, als het te erg werd, gebruikte. Na de vorige wereldoorlog is het bal gooien in onbruik geraakt. Men vond dit in Koudekerke toch wel jammer en mede door de Oranjevereniging, geholpen door enkele enthousiaste dorpelingen, is het balgooien in zijn oervorm weer in ere hersteld. Het is ieder jaar op Koninginnedag weer een echt volksvermaak geworden. Al gaat de sukerkom niet meer rond, men heeft toch echt plezier. De prijzen van nu bestaan uit pakjes sigaretten, sigaren en chocolade. De wedstrijdgeest is er niet minder om en dat het spel spannend is komt duidelijk op bo venstaande foto tot uitdrukking. Gelukkig dat er nog steeds mensen zijn die op deze wijze folklore voor het nage slacht weten te bewaren. 11

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 11