Verbetering van de bevaarbaarheid. Ten behoeve van de verbreding van rijks weg 58 was een enorme hoeveelheid zand nodig. De firma Blok, die dit werk uitvoert, haalt dit zand uit het Veerse meer. Door de rijkswaterstaat is hiervoor een plaats aangewezen nabij de Piet. Het zand wordt gewonnen tot op een diepte van 6 meter. In oktober zal het werk gereed zijn. Dan is de smalle vaargeul welke aan de oost kant van de Goudplaat dicht onder de wal loopt, aanmerkelijk breder geworden. Noordoostelijk van de lijn, getrokken tus sen de lichtboei VM 46 en rode ton VM 38, is straks geheel diep water. Op het breed ste deel straks zelfs 300 meter meer. Het is natuurlijk in de allereerste plaats voor de beroepsvaart dat hier het vaar water wordt verruimd, maar ook de recreatie vaart kan hiervan profiteren. Caissons in het Veerse meer. Reeds geruime tijd liggen er in het Veerse meer. ongeveer ter hoogte van Vrouwen polder, bij de tonnen 59 en 61 een aantal caissons. Eerst waren het een aantal klei nere. nu zijn daar nog twee culvert of schuif- caissons bijgekomen. Bij navraag bleek dat deze plaats als op slagplaats gekozen is voor de caissons, die daar wachten tot ze worden ingezet bij de afsluiting van de Deltadammen. Het zou de enige plaats zijn, zo zegt men bij rijkswater staat. waar men de caissons tijdelijk kon neerzetten. Dit vertelde men de burgemees ter van Veere op zijn verzoek om deze be- tonkolossen ergens anders neer te zetten. Dit deelde men ook ons mede, toen wij hierover, naar aanleiding van vele vragen, bij rijkswaterstaat informeerden. Eén van de mooiste vergezichten aan het Veerse meer is vanaf de Veerse Gatdam naar het zuid-oosten met het siihouet van Veere op de achtergrond. Begrijpelijk, zou men zeggen, dat gevraagd wordt om die foeilelijke betonnen blokken, de laatste nog met een staalconstructie er bovenop, er gens anders een plaatsje te geven. En voor dat wij nu misverstaan worden willen we eerst nog wel eens zeggen hoe knap wij het vinden dat de waterstaatdeskundigen met behulp van deze betonnen bakken onze zee gaten weten af te sluiten. Als de rugge streng van een nieuwe dam vinden we ze prachtig. Maar daar midden in het meer: nee. Wat ons bij de weigering om deze blokken ergens anders te poten echter het meest opviel, was dat men zich niet kon voor stellen. dat een burger de schoonheid er van niet inzag. De kern van het betoog kwam er op neer, dat men zelfs dankbaar moest zijn, dat die blokken daar lagen. Je gaat dan wel aan jezelf twijfelen; de moge lijkheid bestaat toen. dat de massa deze kolossen op die plaats mooi vindt, zoals kennelijk waterstaatsmensen ze mooi vinden. We hebben er eens een onderzoekje naar ingesteld, zo maar heel gewoontjes, vele mensen gevraagd wat ze er van vonden. We zijn er niet alleen geen tegen gekomen, die ze kon waarderen, nee allen vonden het volkomen misplaatst, dat op dit punt deze bakken het vergezicht bederven. We zijn er altijd wel van overtuigd ge weest, dat de mensen van rijkswaterstaat het wel wistenals het op waterbouw aankomt. Maar dat ze ook de schoonheid van het landschap op de juiste waarde weten te schattennee dat geloven we niet (meer). Nog eens: Een betere benadering van de toekomstige recreatieve ontwikkeling. In opdracht van de vereniging contact Noordzeekustgemeenten, waarin alle kust- gemeenten zijn verenigd, is een nota samen gesteld door de vereniging van Nederlandse gemeenten. De nota heeft als onderwerp ,,De Nederlandse kust als recreatiegebied." Ook hier weer een kreet om meer onderzoek en planning op rijks- en provinciaal niveau. Wij citeren een gedeelte uit het rapport. ,,Wat weten we van het heden?" „Om de toekomstige ontwikkelingsmogelijk heden te leren kennen, moeten we het heden, waarin de toekomst in al haar facetten be sloten ligt. waaruit de toekomst zich zal ontplooien kennen. Van de kustrecreatie weten we nog maar weinig. Slechts één maal gedurende een dag in 1962 is aan de kust van beide Hollanden een systematisch onderzoek naar de om vang en samenstelling van het bezoek inge steld. Aan de Zeeuwse kust is op een ander tijdstip in dat jaar een soortgelijk onderzoek gehouden, dat echter aanmerkelijk minder gedetailleerd is. Over het recreatieve gedrag op zondag verschaft eigenlijk alleen de nota .Mensen op zondag" uit 1966 ons enig houvast van betekenis, enkele goede klei nere studies niet te na gesproken." Uit de feiten van het heden valt ook zonder studie op te maken, dat bij toene mende vrije tijd, welvaart en autobezit enerzijds en een toenemend bevolkingstal anderzijds een uiterste krachtsinspanning gevergd zal worden om de recreatiezoe- kende mens aan goede recreatiemogelijk heden te helpen. Maar juist omdat de mo gelijkheden zo beperkt zijn. moet systema tisch studie over een breed veld beter inzicht verschaffen in het recreatieve ge drag. het behoeftepatroon en mogelijke alternatieven, om deze beperkte mogelijk heden maximaal en voor een zo verscheiden mogelijk publiek uit te buiten. Traiierbootjesheüingen. Er zijn zo hier en daar voornamelijk in de jachthavens wel mogelijkheden om boten te water te laten. Het aantal boten, dat met een trailer achter de auto naar het Veerse meer komt. wordt hoe langer hoe groter. Hiervoor zijn geen zware gieken of kranen nodig en ook geen hellingen met een lier. Voor de mid- zwaardbootjes is een eenvoudige helling waarover het scheepje te water kan worden geschoven, voldoende. Niet alleen voor de jachtbezitters bestaat hieraan behoefte, ook het steeds groter wordend aantal sport vissers dat van een boot gebruik maakt, zal het toejuichen wanneer er meer van dit soort hellinkjes komen. Het ligt in de bedoeling om hier en daar aan het Veerse meer een aantal van deze heilinkjes te bouwen. Men is er echter niet met het maken hiervan; er zal ook een toe gangsweg moeten komen, terwijl er ook parkeermogelijkheid moet zijn voor de auto en de trailer. Dergelijke projecten zijn subsidiabel en er zal dan ook aan het ministerie van cul tuur, recreatie en maatschappelijk werk worden gevraagd om een subsidie voor dit project. Sportvissershayen. Er is in beginsel bereidheid bij de Dienst der Domeinen om een gedeelte van de land- bouwhaven De Piet in beheer te geven aan de recreatiegemeenschap ,,Het Veerse Meer". Dit lichaam wil hierin liggelegenheid voor een aantal sportvissersbootjes maken om daarna dit havengedeelte te verpachten aan een organisatie van sportvissers. Een plan voor deze liggelegenheid is reeds gemaakt, er is een kostenbegroting en ver wacht mag worden, dat CRM in belangrijke mate het plan zal subsidiëren. Jachthaven „Oranjeplaat" Arnemuiden. Hoewel de jachthaven van Arnemuiden nog niet helemaal klaar is. liggen de eerste schepen er al in. Ga de zaak eens ver kennen en vaar de haven eens binnen. De havenmeester zal u graag inlichtingen geven. Dagcamping „De Piet". Hoe langer hoe meer mensen weten de weg naar de grote speel- en ligweide aan de Piet te vinden. Vooral op de prachtige zomerdagen die achter ons liggen was het er druk. Maar dan wel plezierig druk. Er is eind juli en begin augustus van dit jaar een enquête gehouden onder de be zoekers van dit dagrecreatieterrein. De be doeling was om eens te horen wat de ge bruikers van dit terrein er van vonden en eens te beluisteren welke wensen er nog zijn om de aantrekkelijkheid van het terrein te vergroten. Niet alleen voor dit terrein is het belangrijk dit te weten, maar ook voor de ontwikkeling van de oeverrecreatie op andere plaatsen aan het Veerse meer is het belangrijk over verschillende gegevens te beschikken. Zo komt o.a. binnen afzienbare tijd het grote terrein op de Schotsman aan de beurt om ontsloten te worden. Dit terrein is vele malen groter dan aan de Piet. Een groot boscomplex vormt hier wel de ruggegraat. Over de resultaten van de aan de Piet gehouden enquête hopen we in een volgend nummer van de Veerse Meer Gids een en ander te vertellen. Ruitersport. We hebben er al eens eerder de aan dacht op gevestigd, dat de ruitersport in ons land sterk toeneemt. Ook op Walcheren en Noord-Beveland wordt deze sport hoe langer hoe meer beoefend. Deze ontwikke ling wordt echter nog wel afgeremd door het ontbreken van ruiterpaden. Zo hier en daar is er wel een stukje ruiterpad, maar een echte ruiterroute is nog niet uit te zetten. Er zal bij de ontwikkeling van het Veersemeer-gebied dan ook meer moeten worden gedacht aan het maken van voorzieningen voor deze vorm van recreatie. Dure voorzieningen behoeven dit niet te zijn, als de „ruimte" er maar is. Een belangrijke schakel ook voor de ruitersport is de Veersegatdam. Wij willen de plannenmakers voor de verbreding van de Veersegatdam vragen de „ruimte" voor een ruiterpad in hun plannen op te nemen. Het mooie gebied rond Vrouwenpolder zal dan een verbinding hebben met de vele mogelijk heden biedende Schotsman. 12

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 12