U/olphaartsdijk Waterfietsen. Bij wijze van proef zijn bij de speel- en ligweide aan de Piet door de heer Mol uit Heinkenszand een 6-tal waterfietsen geëx ploiteerd. Naar ons is gebleken is deze attractie door het publiek hogelijk gewaar deerd. Er is een druk gebruik van gemaakt. Het is het overwegen waard om ook bij andere terreinen voor dagrecreatie een der gelijke exploitatie mogelijk te maken. Wetenschappelijk onderzoek. Reeds meermalen hebben we er op ge wezen. dat er in ons vaderland zo veel ..gevolkstuinierd" wordt op het gebied van de recreatie. Wat er nog aan wetenschap pelijk onderzoek wordt verricht is zo maar een greep uit de grote problematiek, die openluchtrecreatie heet. We vinden het dan ook weer eens nodig de woorden van Tweede Kamerlid, de heer De Boo. gesproken ter gelegenheid van de begroting 1969 van CRM. in herinnering te roepen. De heer De Boo zei o.a. ..Naar mijn mening is de openluchtre creatie één van de belangrijkste aangelegen heden in ons maatschappelijk bestel. De ontwikkeling van de maatschappij leidt tot meer vrije tijd en die zal zinvol moeten wor den besteed. Dit impliceert duidelijk de noodzaak om tot een wetenschappelijke aan pak te komen. Daaraan zal onderzoek moe ten vooraf gaan. In dit verband wil ik gaarne steun verlenen aan de door de Stichting Recreatie geuite wens daartoe een af zonderlijke instelling in het leven te roepen, vergelijkbaar bv. met het Rivon. Willen wij in Nederland tot een slag vaardig recreatiebeleid komen, dan vraagt dit op korte termijn vooral kennis van het gedragspatroon van de dag- en weekend recreanten. Algemeen wordt in de vakpers de klacht geuit, dat hierover te weinig be kend is. Het onderzoek zal dan ook op nationale basis moeten geschieden en zo veelzijdig mogelijk moeten worden opgezet". Péchiney Hoera? Het Franse aluminiumbedrijf Péchiney vestigt zich in Vlissingen-Oost. Naar wij vernamen wordt een productie proces gevolgd waarbij aluminium wordt gemaakt door elektrolytische splitsing van aluinaarde. Hierbij komt fluor vrij. Wij dach ten zo. dat we met fluor in het drinkwater zo hier en daar al wel ver waren gegaan. Nu nog in de lucht? Nee, we zijn er hele maal niet gerust op. Die luchtverontreiniging zo ver mogelijk terugdringen, maar tot hoe ver? De land bouwgronden rond het Zuidsloe zijn al vast maar getaxeerd. De waarde van de bedrij ven rond het Sloe, die eventueel schade zouden kunnen lijden door luchtverontreini ging. is getaxeerd op 20 miljoen gulden. Dat is de landbouw. Een Frans onderzoek heeft uitgewezen, dat de koeien die graasden in de buurt van een aluminiumfabriek, na verloop van tijd kraakbeenziekten kregen. In Tsjechoslowakije toonde een onderzoek aan, dat van de 26 plantensoorten, die voor de komst van een aluminiumfabriek in de nabijheid van de fabriek groeiden, er na vier jaar maar twee over waren. En de mensen? Waar blijven wij? Speedboten in Friesland. Een gevaar bij speedboot-varen is het overboord slaan van de bestuurder, die op de rand van de boot zat. Dit komt nog wel eens voor en de dan als een projectiel rondcirkelende of zigzaggende boot vormt een ernstige bedreiging voor andere water sporters. In de provinciale regeling voor snelle motorboten in Friesland is een bepaling opgenomen, waarin staat, dat snelle motor vaartuigen moeten zijn voorzien van een zitplaats voor de bestuurder en dat de be stuurder tijdens het besturen van de boot verplicht is op die speciale zitplaats te zitten. En nog eens speedboten. In een dagbladinterview zei de heer Arie de Boom, voorzitter van de Nederlandse Speedbootclub. dat het aanbeveling zou kunnen verdienen de racesport uit de nor male watersportcentra weg te werken, o.a. door eigen wedstrijdbanen voor speedboten ten maken. Ook de KVNWV en de ANWB zijn van mening dat de mensen die snel willen varen ook aan hun trekken moeten komen. We zijn er zeker niet mee te stellen, dat dat gerace op het water overal maar verboden moet worden. Naar onze mening is er in het Noordwestelijk deel van het Veerse meer. waar al een gebied is waar sneller dan 16 km per uur gevaren mag worden, zeker plaats voor een wedstrijdbaan. We wachten vol vertrouwen op de sugges ties van de mannen van de snelle motor- bootsport, overtuigd zijnde dat bij de over heid meer en meer begrip komt voor de mogelijke realisering. Nog meer verbetering van de bevaarbaarheid. Rijkswaterstaat gaat in twee vakken van het Veerse meer de bevaarbaarheid verbe teren. Het ene vak ligt aan de zijde van de Noord-Bevelandse oever tegenover de Wil lem Adriaanpolder. Hier wordt een flink stuk van de beroerde bocht, die daar ligt. weggebaggerd. Het tweede werk. dat in hetzelfde bestek is opgenomen, ligt aan de zijde van de Zuid-Bevelandse wal. ongeveer tussen de boeien VM 12 en VM 16. Natuurlijk wordt dit werk uitgevoerd ten behoeve van de beroepsvaart, maar de wa tersport zal hiervan natuurlijk ook kunnen profiteren. Vóór de afsluiting van Veerse Gat en Zand- kreek in 1961. was het dorp Wolphaartsdijk een dorp van landbouwers en fruittelers. Het levensrythme van de gemeente werd voor een gedeelte bepaald door de veerdienst van Wolphaartsdijk naar Kortgene op het eiland Noord-Beveland. Na aankomst van de veerboot en enige tijd voor het vertrek, was er een versneld tempo door degenen die naar de boot gingen of er mede aankwamen. Nu is dat volkomen veranderd. We! is de landbouw en fruitteelt nog gebleven, maar daar is bijgekomen aan wat nu Veerse meer is geworden, een belangrijke ontwikkeling op het terrein van de watersport. In de jaren na de afsluiting is er veel werk verzet om van Wolphaartsdijk een be langrijk watersportcentrum te maken. Er zijn maar liefst 5 havens. De Westhaven is verhuurd aan de Royal Yacht Club de Belgique uit Antwerpen. Deze bekende jachtclub heeft hier een belangrijk pied a terre aan het meer. Mede door de grote ervaring hebben de door onze zuider buren georganiseerde wedstrijden altijd een goed verloop. In de westhaven zijn 120 lig plaatsen. De oude landbouwhaven met zijn 50 lig plaatsen is in gebruik bij de watersport vereniging ..Wolphaartsdijk" (Tel. 01100 - 79 44). Deze actieve watersportvereniging heeft ook gebouwd de Schorhaven met nu 170 ligplaatsen en een uitbreidingsmoge lijkheid tot 270 boxen. Men beschikt ook over twee loodsen met een winter- en zomer- berging. Er is een helling en een kraan met èen hefvermogen tot 4 ton. De visserij- en hengelsportvereniging ..De Zandkreek" heeft een eigen haven voor sport- visboten. Hier zijn ongeveer 100 ligplaatsen beschikbaar. Tenslotte is er nog de nieuwe landbouwhaven van het waterschap, een ha ven. die als bedrijfshaven in gebruik is. Rond deze havens spelen zich een reeks van activiteiten af. waarvan wij hier een op somming willen geven. Aan de meest oostelijke zijde van de sportvissershaven is gevestigd de Eerste Zeeuwse Zeilschool, die onder leiding van de heer Voorbach staat (Tel. 01198 - 2 06). De school beschikt over een respectabel aantal lesschepen. Er worden zeilweken ge organiseerd voor groepen en individuele deel nemers. Aan de andere zijde van de sportvissers haven ligt het jachtwerfbedrijf „De Zand kreek" van de firma J. Zuijdweg (Tel. 01198 - 4 89). Op deze werf worden niet alleen boten gerepareerd, maar men bouwt er ook schepen naar eigen ontwerp. Er is een win- terberging voor 120 boten welke overdekt kunnen worden gestald, terwijl er bovendien 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 13