22.000 zal kunnen bedragen. Deze slaap plaatsen zullen vrijwel uitsluitend worden gevormd door de sector kampeerterreinen en zomerhuizen. 3. Het Zeeuwse meer. De Deltawerken zullen zijn voltooid in 1978. Het laatste project daarvan omvat de realisering van een dam door de Ooster- schelde. Deze dam, die een lengte zal krij gen van ca 8 km. zal Schouwen-Duiveland verbinden met Noord-Beveland. Niet alleen zal hierdoor nog een vaste oeververbinding tot stand worden gebracht, nl. van Walcheren met de randstad Holland, maar tevens een binnenwater ontstaan met een oppervlakte van enige tienduizenden hectare: het Zeeuw se meer. gelegen tussen Schouwen-Duive land, Tholen en Noord- en Zuid-Beveland. Hoe de bestemming van dit gebied precies zal zijn is thans nog niet nauwkeurig bekend, wel in grote lijnen. Het oostelijk gedeelte van dit. op de topografische kaart als Ver dronken Land van Zuid-Beveland aangeduide gebied, zal een functie gaan vervullen voor (zeehaven)industrieën, het zgn Reimerswaal- plan. Naast industrieterreinen, met een bru to oppervlakte van ca 4.000 ha. zullen hier woon- en (stedelijke) recreatiegebieden komen. Het gedeelte van het Zeeuwse meer dat overblijft is echter nog dermate omvangrijk, dat men met een aanzienlijke ontwikkeling van de recreatie te water rekening moet houden. Gezien de grootte van dit water is te verwachten, dat op dit binnenwater ver houdingsgewijs een groot percentage zee waardige jachten zal varen. Aan de andere kant moet men er echter ook van uitgaan dat een aantal beschutte plaatsen, zoals bij de te vormen eilanden nabij de Oosterschel- dedam, ten zuiden van de Schelphoek etc.. aantrekkelijk zullen zijn voor het varen met kleinere zeilboten. Hoe groot de capaciteit van dit water zal zijn is thans moeilijk te zeggen, dat is afhan kelijk van verschillende factoren, waarvan thans nog niet veel bekend is. Men kan er echter wel van uitgaan dat deze capaciteit niet kleiner zal zijn dan die van de Greve- lingen. Dit is echter mede afhankelijk van de inrichting van het meer. Als men dit ge bied ziet als een watersportgebied van na tionaal belang en daarmede met de sub sidieregeling dan ook rekening houdt dan is het mogelijk hier veel schepen te huisvesten 4). Samenvatting. Dit artikel draagt als opschrift: ..Zeeland nu en straks: ook recreatieland." Deze woor den wijzen er op, dat Zeeland naast een functie voor de recreatie ook andere moge- lijkehden biedt. Deze andere functies be treffen: het werken: de vestiging in deze provincie van sterk langs de Westerschelde gelocali- seerde zeehavenindustrieën; het wonen: het verblijven in een provincie met een genuanceerd leefklimaat. Zeeland nu en straks: ook recreatieland. Men hoeft geen chauvinist te zijn om te zeggen dat Zeeland nu. straks nog meer, een scala van mogelijkheden biedt voor de recreant. De strand- en duinrecreatie langs de Noordzee, met in 1985 bezettingscijfers die het vergeleken met andere gebieden op dat moment bepaald niet onaantrekkelijk maken om er te recreëren. De recreatie op en langs het water, een vorm van recreatie die gezien de voortgaan de toeneming van de welvaart, de vrije tijd en de belangstelling er voor in de komende jaren een verdere aanzienlijke uitbreiding zal ondergaan. De recreatie in overig Zeeland: in gebieden die hun agrarisch karakter in belangrijke mate zullen blijven behouden. Samenvattend kan men zeggen dat Zee land ook in de toekomst een provincie zal blijven waar het, ondanks de te verwachten sterke uitbreiding van het bezoek en de daarvoor benodigde oppervlakte grond (fig. 4). dank zij de aanzienlijke capaciteit en de ingebruikneming van nieuwe gebieden, toch goed zal blijven om er ook te re creëren. Drs. H. H. Vogel. 1). De gemeente Schoorl becijferde alleen al 50.per inwoner te verrichten voor recreatieve uitgaven, waartegenover maar ƒ110.per inwoner stond aan uitkering uit het gemeentefonds voor alle gemeente lijke taken. Gemeentelijke dienstapparaten en infrastructuur moeten op een veel groter inwonertal dan het eigen worden ingesteld ten behoeve van de relatief korte seizoen periode, waardoor vaak projecten voor de eigen bevolking in de knel komen: (..De Nederlandse kust als recreatiegebied" vereniging contact Noordzee kustgemeen- ten 1969). 2). Dit is onder meer gebeurd in de ..Nota inzake de ontwikkeling van de open luchtrecreatie in Zeeland", blz. 12 en 13. Middelburg 1969. 3). Door de Rijksplanologische Dienst is een rapport gemaakt getiteld: „Recreatie ruimten in Nederland". Hierin wordt ook een verwachting uitgesproken ten aanzien van de in de komende jaren mogelijke ver groting van het aantal slaapplaatsen in Ne derland. Geraamd wordt dat van de totale uitbreiding ongeveer tweederde zal behoren tot de categorie: kamphuisjes, tenten, tent huisjes, caravans, ed. 4). Tot voor kort was het gebruikelijk, dat voor algemene voorzieningen voor de recreatie door het ministerie van cultuur, recreatie en maatschappelijk werk een sub sidie tot 50% te ontvangen. Gezien de be langrijkheid van het Veerse meer is thans door genoemd ministerie besloten de eerste zes projecten van het bagger- en eilandenplan voor 100% te subsidiëren. Dit is een belang rijke ontwikkeling, vooral voor de kleine ge meenten, de Grevelingen en het Zeeuwse meer. die gezien het geringe aantal inwoners onmogelijk in staat zijn alle voorzieningen die nodig zijn voor een optimaal gebruik van deze gebieden te betalen, zelfs niet in dien de subsidie meer dan 50%. maar min der dan 100% bedraagt. Hetzelfde geldt overigens ook voor de kuststrook. 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1969 | | pagina 24