Nieuwe radio-zend-apparatuur zonder vergunning op komst Het valt te hopen, dat er snel technische details worden vrijgegeven, zodat er nu al principiële beslissingen van vele bootvisclubs vallen over de apparatuur, die wordt aan geschaft. De staatssecretaris zou er goed aan doen zo snel mogelijk de technische moge lijkheden bekend te maken. Dit voorkomt, dat er de komende tijd ongewenste appa ratuur, al of niet met vergunning, wordt aangevraagd. Landschapsbeelden In de Kapelse Moer, gezien vanaf de westelijke dijk van het kanaal door Zuid-Beveland. tenslotte gewag van het advies van de Centrale Cultuurtechnische Commissie, uit gebracht aan Gedeputeerde Staten van Zeeland. In dat advies wordt de uitvoering van een ruilverkaveling in het gebied van de Yersekse Moer positief beoordeeld. Van het feitelijke moergebied wordt in het ad vies de natuurwetenschappelijke waarde duidelijk beklemtoond. Al met al ziet het er thans naar uit, dat van het centrale middengebied ongeveer 500 ha oudland ongerept zal blijven. Dan zal ook ons nageslacht er getuige van kun nen zijn op welke wijze de natuur ooit vorm gaf aan bepaalde delen van het Zeeuwse land. De staatssecretaris van Verkeer en Wa terstaat heeft onlangs een nieuw systeem aangekondigd, dat de PTT voor radio zendamateurs wil vrijgeven. De beslissing, die nog aan de ministerraad moet worden voorgelegd, zal begin 1980 in praktijk wor den gebracht. Verwacht mag worden, dat deze een voudige radio-zendamateur-apparaten in de 27 m.c.-frequentie komen met een beperkt zendbereik van 10 km of minder. Staats secretaris Smit - Kroes heeft al voorspeld, dat binnen 10 jaar ruim 1 miljoen Neder landers met dergelijke eenvoudige appara tuur. met een zeer beperkt vermogen, zullen „spelen". De PTT zwijgt als het graf over de tech nische details van het systeem, dat een einde moet maken aan de piraterij in de ether. Er zijn op dit ogenblik zeker 75.000 Literatuur. Dr. C. Dekker, Zuidbeveland. W. E. P. van Ysseldijk, 1000 jaar Yerseke. P. v. d. Sluijs, G. G. L. Steur en I. Ovaa, De bodem van Zeeland. G. D. van Oosten, Uit lang vervlogen dagen. Iets uit Yersekes verleden. I. Ovaa, De zoutwinning in het zuidweste lijk zeekleigebied en de invloed daarvan on het landschap (Jaarboek voor Zuid- en Noord-Beveland, nr. 3). G. J. Lepoeter, Tumult op het kerkelijk erf in Schore (Jaarboek voor Zuid- en Noord- beveland, nr. 3). Dr. C. Dekker en Dr. J. G. Kruisheer. Het Victorinnenklooster Jerusalem te Biezelinge. amateurs, die dergelijke sterkere 27 m.c.- apparatuur clandestien gebruiken. Het nieuwe systeem zal niet aan een vergunning gebonden zijn. Er komt dus een vrije amateurband, die ook voor de boot vissers en watersporters van groot belang kan zijn. De toestelletjes, in prijzen van 200 tot 300 gulden, zijn waarschijnlijk erg geschikt om over kleine afstanden hulp-oproepen of dringende ether-boodschappen te geven. Vooral in gevallen dat er over open water naar de wal wordt opgeroepen, is het sys teem beslist bruikbaar voor alarmering in de bootvisserij. De voorwaarde is dan wel, dat er beperkte, dus afgebakende vaar- en visgebieden komen. Vissend op enkele kilo meters uit de kust, zeg maar 5 tot 10 km, is er altijd ether-kontakt te maken met vaste posten op de kust. 18 mei. Concert door de muziekver. „Veere's Genoegen" in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 8 juni. Veerse avond in de Grote Kerk te Veere. Toegang vrij en aanvang 19.30 uur. 16 juni. Hulster gemengd koor o.l.v. Jo Ivens in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 30 juni. Blaaskwintet uit Brussel - Marcel Hans- sens in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 7 juli. Lezing door dhr. M. P. de Bruin over „Geschiedenis van de Delta" in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 13 juli. Big Band uit Brussel in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 14 juli. Lezing door Prof. Dr. C. A. van Swig- chem over „De Grote Kerk van Veere" in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 21 juli. Lezing door Drs. H. L, S. Saeijs over Het milieu en de Deltawerken" in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 27 juli. Zeeuwse kostuumshow van mevr. De Jager uit Domburg in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 4 augustus. Ensemble „Pandora", oude muziekin strumenten; muziekgroep van Philippe Malfeyt uit Brussel in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 11 augustus. George Webb (zang) in de Grote Kerk te Vee'e. Aanvang 20.00 uur. 18 augustus. Walacra (Walcherse dans- en folklore- groep) in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 24 augustus. Big Band „Juliana" in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. 8 september. Dhr. De Vente (fluit) en Stoffel Gunst (clavecimbel) in de Grote Kerk te Veere. Aanvang 20.00 uur. Door Cor van Heugten. 15

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 15