S% Zeeland Rwanda Op alle Zeeuwse adressen (dat zijn er meer dan 130.000) is of wordt een enve loppe bezorgd met de opdruk „Zeeland helpt Rwanda". In een brief, die zich in de enveloppe bevindt, vraagt de Commissa ris der Koningin, dr. C. Boertien, aandacht van de gehele Zeeuwse bevolking voor het zogenaamde waterbronnen- of waterputten- projekt in Rwanda, een voormalige Belgische kolonie in het hart van Afrika. Bij de brief zitten een folder en een machtigingsfor mulier voor de postcheque- en girodienst. De folder geeft informatie over het „waarom" en het „hoe" van de aktie, waar voor het initiatief uitging van de politieke partijen die in de Zeeuwse Staten vertegen woordigd zijn. Na overleg met Unicef, het kinderfonds van de Verenigde Naties, viel de keus op de adoptie van het drinkwater- puttenprojekt in Rwanda. Dit land kleiner dan Nederland, circa vier miljoen inwoners beschikt over 20.000 natuurlijke water bronnen, die helaas meestal niet goed be schermd zijn. Als het water besmet is, vormt het een groot gevaar voor de ge zondheid. Waar het vooral om gaat is de goede opvang van het water aan de voet van de heuvels en het vrijwaren van het water tegen vervuiling. De bedoeling van de Rwandese regering en Unicef is in vier jaar ongeveer de helft van alle natuurlijke bronnen, voor zover nodig, te herstellen en te zuiveren. Zeeland nu zou van dit grootscheepse projekt 5.600 bronnen of putten voor zijn rekening wil len nemen. De gemiddelde kosten per bron zijn 750,inclusief de opleiding van de zogeheten fontainiers, jongens die voor het onderhoud van de bronnen zorgen. Een aktie als deze zal vooral in een pro vincie als Zeeland moeten aanspreken. Velen zullen terugdenken aan de watersnood van 1953, toen zout, onbetrouwbaar water grote delen van onze provincie omringde. In die zwarte dagen kwam bijna de gehele wereld ons te hulp om de nood te lenigen. Zeeland kan nu als het ware wat terug doen door het adopteren van drinkwaterputten in Rwanda. En dat kan dan gebeuren in 1979, het jaar dat is uitgeroepen als jaar van het kind. Provinciale Staten van Zeeland hebben besloten voor elke gulden die uit de Zeeuwse samenleving komt, een kwartje uit de fi nanciële middelen van de provincie beschik baar te stellen. Verder neemt de provincie alle aktiekosten voor haar rekening: Van de opbrengst van de aktie wordt hier dus niets voor afgetrokken. Door middel van het machtigingsformu lier voor PTT kan ieder opgeven hoeveel en in welke termijnen hij of zij de adoptie- aktie wil steunen. Het gironummer van de aktie is 3933600 te Middelburg. Wie via zijn bank wil betalen, kan dat vanzelf sprekend doen. En tenslotte zal duidelijk zijn, dat elk bedrag beneden de gemiddelde prijs van 750,voor een bron welkom is. 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 25