uiteen. Zo wordt in een rapport van de Wetenschappelijke Raad voor het Regerings beleid als maximum-capaciteit een aantal van 200.000 boten genoemd. Een getal dat de bestuurderen van vele problemen kan afhelpen: Nederland is in dat geval al vol. Geen zoeken meer naar lokaties voor jacht havens, geen moeilijke confrontaties met natuurbeschermers, landschapsbeschermers en dergelijke. Aan de andere kant zijn er studies waar in 600.000 boten als maximum-aantal wordt genoemd. Dat er zelfs door het grote publiek over de toekomst van de watersport wordt meegedacht (heel goed overigens), blijkt wel uit de vele publikaties en inge zonden stukken op dit gebied in watersport tijdschriften. Zo stelde een lezer van de „Waterkampioen" in een ingezonden brief, welke is opgenomen in editie nr. 1 van 1979, dat er in Nederland ruimte is voor 2.000.000 (u leest het goed, 2 miljoen) boten. Druk kan ook gezellig zijn?! Een uitbreiding van het botenbestand met 100.000 boten tot een totaal van 300.000 boten lijkt het meest reëel. Een dergelijke uitbreiding houdt in, dat er nog een groot aantal jachthavens zal moeten worden aangelegd. Gaan we er vanuit, dat er ook voor de 40.000 boten met een vaste veelal landschapsontsierende ligplaats buiten een officiële jachthaven een plaats in een jachthaven moet komen, dan bete kent dit, dat er in een periode van nog geen 10 jaar, wanneer er „geen boot meer bij kan", voor 140.000 boten jachthavens moeten komen. Uitgaande van nieuwe jachthavens met een gemiddelde capaciteit van 350 boten, ter grootte van 4 ha, betekent dit een aantal van 400(1) nieuwe jachthavens, welke ge zamenlijk een oppervlakte beslaan van on geveer 1600 ha of 16 km2. In ons toch al overvolle landje, waar industrievestiging, stadsuitleg en wegenaanleg al zo'n grote aanslag op de nog beschikbare ruimte ple gen, zal het niet eenvoudig zijn om ge schikte lokaties voor zoveel nieuwe jacht havens te vinden. Bedacht moet worden, dat jachthavens per definitie aan water moeten zijn gelegen, terwijl juist de water kant van Nederland vaak landschappelijk zeer waardevol en kwetsbaar is, nog afge zien van de aantasting van eventuele na tuurwaarden. Laten we aannemen, dat het lukt om voldoende jachthavens aan te leggen, waar tegen 1990 totaal ongeveer 300.000 boten zijn gelegen. Dan zal er met die boten ook gevaren moeten worden. Dat denken we tenminste; wie midden in het zomerseizoen langs een willekeurige jachthaven rijdt, op een werkelijk schitterende dag, zal in de meeste gevallen nog 40 a 60%> van de lig plaatsen bezet zien. Een groot deel van die binnenblijvende boten zal niet eens „be woond" zijn, terwijl er op een aantal sprake is van „theetje drinken". De boot wordt veelal gebruikt als drij vend tweede huis in de gezellige ambiance van een jachthaven. Voor „theetje drinken" kan in dat geval meestal worden gelezen „borreltje drinken"; het jacht (we spreken nu niet meer over boot, laat staan over bootje) heeft een metamorphose ondergaan tot cocktailbodem. Ieder zijn genoegen. Je kunt je echter afvragen of deze categorie watersporters niet beter een comfortabel tweede huis had kunnen kopen, daarmee een ligplaats biedend aan een „schuitje varende" watersporter. De druk op het vaarwater komt overigens niet alleen van boten met een ligplaats in een jachthaven. Het gebrek aan ligplaat sen, de vaak extreem hoge liggelden en de wens om de boot in de vakantie te kunnen meenemen naar verder weg gelegen Grootste lengte 9.90 m Lengte op de lastlijn (loodlijnen) 8.40 m Grootste breedte 4.75 m Grootste breedte op de vermoedelijke lastlijn 3.35 m Holte tot onderkant dek in de zijde (GS) 0.69 m Holte tot bovenkant dekhoofd 7.03 m Pleziervaartuig oude stijl. Zeiljacht vaargebieden, maakten de trailerboot po pulair. Met deze categorie watersporters wordt rekening gehouden bij de inrichting van watersportgebieden; in het Veerse Meer bevindt zich bijvoorbeeld een viertal open bare, kosteloos te gebruiken trailerhellingen. uwe stijl. Nog simpeler is het vervoer en de stalling van windsurfplanken. Het aantal van deze snel populair wordende, betrekkelijk goed kope vaartuigjes is in een tijdsbestek van enkele jaren gegroeid tot ongeveer 20.000 in 1978. De Nederlandse Windsurf Bond 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 13