Tekort aan bootvis-beleid kost slachtoffers dan nog de abdij wil zien, gaat maar naar Miniatuur Walcheren. Geen wonder, dat in die ouwe ridderzalen en kanunnikenkamers zotte dingen worden uitgebroed. Nou hebben gedeputeerde sta ten bepaald, dat in de buitengebieden een bouwstop voor burgerwoningen moet wor den ingesteld. Dat moet daar „boompje- en-beestje" blijven. En geen bungalowparken, maar boeren, die alsmaar voort ploegen. Niet moeilijk te raden wie daar achter steken: de rooie, linkse milieu-rakkers en de groene natuur- en landschapsfascisten. Wie anders? Ha, rassasa, vrienden! Vanuit het modern- energieke Goes bereiken ons goede berich ten! B. en W. willen in De Poel een nieuw industrieterrein van 25 ha gaan ontwikke len. Natuurlijk is ons dat nog veel te klein. Waarom trekken ze meteen dat stomme ganzengebied er niet bij? Maar toch getuigt het van een goede instelling. De linke doordouwers-achter-de- schermen doen daar goed werk. Goes wordt niet voor niks straks „Centrum City Zuid- West"! En het gemeentebestuur van Borsele ver dient ook een pluim. Een ouderwetse nos- talgist te Hoedekenskerke heeft daar van die molen, die van rottigheid in elkaar viel, een woning gemaakt. Is-t-ie bedonderd? Waar een fabriekshal of een flat kan staan, dient geen molen te staan. Het Borselse gemeentebestuur heeft die man fors aan gepakt. Voor zijn klei-kneuterig gedoe had-ie geen vergunning. Nou moest-ie z'n rot- molen weer in „oorspronkelijke staat" bren gen! Ha-ha-ha! Is-ie goed. of niet? Dat gezalf over tradities en eigen sfeervol karakter van deze provincie remt de ont wikkelingen maar. Dat heeft het bestuur van het streekziekenhuis De Bevelanden al een tijdje geleden goed begrepen. Toen die twee Goese ziekenhuizen „Sint Joanna" en „Bergzicht" onder één bestuur kwamen, hebben ze heel efficient en nuchter die namen afgeschaft en ver anderd in „gebouw Noord" en „gebouw Zuid". Terecht. Wat ons betreft was het gebouw „A" en „B" geworden. Maar et- zijn natuurlijk van die traditionalistisch- folkloristische ouwehoeren, die menen, dat je die oude namen best had kunnen hand haven, omdat alles toch al zo is verzakelijkt. Nee, nou wordt-ie mooi! Leven we nou in een zakelijke tijd of niet? Die Kapelse import-dames, die hebben de zaak door. Die hebben geen zin zich aan te sluiten bij de traditionele vrouwen organisaties ter plaatse. Ze hebben hun eigen club opgericht. Groot gelijk dames! Wij zouden het ook verdommen als we uit Rotterdam, Den Haag of Amsterdam kwamen om lid te worden van de Bond van Plattelandsvrouwen of zo. Misschien kwam je op die bijeenkomsten wel naast een Zeeuwse boerin te zitten, en die zou best eens naar mest kunnen geuren Vanuit Wolphaartsdijk vernemen we, dat de oorspronkelijke dorpsbewoners wat ka riger zijn geworden met groeten. Vroeger zeiden ze iedereen vriendelijk goedendag. Sinds de import hun groet niet beantwoordt, kijken ze de kat eerst liever uit de boom. Nou, die import-mensen hebben gelijk. Op de Coolsingel, de Laan van Meerdervoort of de Dam roept ook niet iedereen tegen iedereen „hoei!" of hoeiendag". Trouwens waar gaan we heen als iedere Hollander iedere Zeeuw zou moeten groeten? Dorpsbewoners uit 's Gravenpolder kla gen, dat import-dames in de winkels wel eens voor hun beurt gaan. Ja, luister nou eens goed, lieve Zeeuwse babbelaarsters! De mannen van die dames hebben allemaal heel belangrijke functies bij de industrie, het zakenleven of de overheid. Daar begrijpen jullie toch niets van. Die heren brengen hier de welvaart. En als hun dames haast hebben, omdat hun heer-gemaal nu eens een keer geen zakenlunch heeft, maar thuis is komen eten, dan verleen je ze toch zeker voorrang om eerst hun half-onsje kaas of rosbief te laten kopen. Jullie moeten toch je plaats weten! Nu nog wat reacties op ons vorig artikel, beste vooruit-gangs-vrienden. Een Haags huismoedertje uit Domburg belde ons op en zei ontroerd: „Ik ben blij, meheer, daddu eindelijk besef daddeme allemaal Hollanders benne". So-is-tat, mefroutje! Een Rotterdams aannemer schreef naar aanleiding van ons eerste Randstad-artikel: „Zo gaat-ie de goeie kant uit! De beuk er in, in die klei-mentaliteit!" Een Haags ambtenaar te Middelburg: „Ik kan mij niet aan de indruk onttrekken, dat in uw be nadering van dit tot nu toe als „Zeeland" aangeduide landsdeel een duidelijke kente ring ten goede is gekomen." In het weekend van 18 maart zijn op nieuw drie bootvissers op zee verdronken. Drie Belgen, die zonder motor vielen, wer den ternauwernood gered. Er is geen goed woord over voor de stompzinnigheid waarmee een aantal boot vissers domweg het eigen leven en dat van anderen voor een zooitje vis riskeren. Er wordt met veel te weinig ervaring, te weinig reddingsmiddelen en te kleine bootjes bij te slecht weer toch gevist. Er worden on verantwoorde risico's genomen. Dat is zo en dat zal zo blijven, als er niets verandert. Het wordt hoog tijd, dat de provincies, gemeenten en rijkswaterstaat met de sportvissers aan tafel gaan zitten. De oplossing is erg eenvoudig en snel te realiseren. Maar de rapporten, die er al jaren met goede adviezen liggen, blijven in de kast of in handen van een inrichtings commissie Oosterschelde, die nog jaren nodig heeft om weinig zinvolle beschou wingen op te zetten. Er moet zo snel mogelijk een aantal aan gewezen plaatsen komen om visboten, etc. te water te laten. Er moet ook een aantal sportvishavens komen met ligplaats-accom modatie. Die boottrailerhellingen op ge schikte, veilige punten, moeten beheerd wor den door clubs en eigen hengelsport-organi saties, die eisen aan de „zeewaardigheid", Maar er waren dus ook negatieve reacties (daar was de prullemand goed voor). Boze brieven met kreten als: „Wij zijn en blijven Zeeuwen!", „Handen af van Zeeland!", „Geen dierder plek voor ons op aard!" en „Ga terug naar de randstad, Hendrik Ha genaar!" Zelfs kregen we brieven met vieze scheld woorden, waaruit je kunt afleiden hoe grof het taalgebruik van die klei-klompeniers is. Er waren ook mensen, die ons niet ver trouwden: „Jij wilt ons foppen, schalkie!" schreef een Amsterdammer uit Baarland. En iemand met een Haarlems accent riep door de telefoon: „Jij tracht de mensen op te zetten tegen de import uit de rand stad, jij bent een Zeeuwse rascist, een nurkse nazi!" Nou vraag ik je! Dat krijg je te horen als je voor de eigentijdse visie kiest. Maar nog lang niet iedereen heeft die visie, mensen! Zeker, de vooruitgang staat niet stil. Maar de mannen-van-de-daad, de dynamische jonge managers en de stoere beleidsfiguren zullen nog bergen werk moe ten verzetten, eer dat Zeeland is omgevormd tot District Zuid-West van de nieuwe pro vincie Randstad-Zuid! reddingsmiddelen en reddingsdiensten stel len. Er kan via verordeningen een verbod van bootjes te water laten op de meest onmogelijke stekken, komen. Maar dan moet er wel een aantal goede trailerhellingen in Zeeland en Zuid-Holland komen, die aan goede regels gebonden zijn. Een grote stap vooruit is de oprichting van de zeehengelsportvereniging Zuid-West Nederland, secretaris Henk Maan in Stel lendam, Dahliapad 21, Tel. 2506. Zij gaan de clubs en beveiliging coördineren. Zij heb ben van de PTT al vergunning voor de bekende walkie-talkies, waarmee bootjes in nood vaste posten langs de kust kunnen op roepen, die de hele dag en vaak 's nachts stand-by zijn. Er kunnen dan eisen aan bootjes gesteld worden en reddingsakties kunnen snel uit gevoerd worden. Er wordt bij een beheer door de clubs zelfs niet meer bij een be paalde windkracht gevaren. Wie de voor schriften overtreedt, wordt geschorst en op de officiële te-water-laat-plaatsen geweerd. De drie nieuwe doden zijn de dupe van hun eigen fouten geworden. Maar ook de overheid kan zijn handen niet in onschuld wassen. Nu de helling van de Schelphoek ook nog gesloten is, gaan er nog meer on gevallen komen. Door Cor van Heugten. 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 21