De Campveerse Toren is nog steeds die trotse voorbode van het vroeger zo rijke stadje Veere Tekst: Ali Pankow. Foto's: Johan Berrevoets, Zierikzee. Veere - mei. Je kunt natuurlijk zeggen: „De Campveerse Toren is een res taurant", maar dat is dan wel de meest sumiere benaming, die er voor dit fraaie bouwwerk te bedenken is, want deze eeuwenoude toren omhult een zeer rijke historie en eigenlijk zou elke gast, die hier geniet van een ossehaas- biefstuk „Stroganoff" of een sole „Walewska" verorbert, daarvan doordrongen moeten zijn. De Campveerse Toren is niet zomaar een restaurant, maar behoort tot één der pronkjuwelen van het oude stadje Veere. De Campveerse Toren is aangeslo ten bij „Romantiek Hotel", een vere niging in Europees verband. Tevens is dit restaurant aangesloten bij de Ne derlandse vereniging „Romantisch Tafelen". Voor beide verenigingen geldt een ballotage-systeem en dat niet iedereen voorgedragen wordt, zal duidelijk zijn. De Campveerse Toren is het gehele jaar door alle dagen geopend. Huidige direkteur van het restaurant, de heer H. A. Cranenburgh is in de afge lopen 32 jaar, dat hij deze funktie uitoefent heel wat te weten gekomen over de ge schiedenis van Veere in het algemeen en over de Toren in het bijzonder. De hoeveelheid historische naslagwerken, die hem omringen in zijn enkele tientallen meters verderop gelegen woonhuis, is in drukwekkend. De heer Cranenburgh is geenszins van plan al die historische ge gevens voor zichzelf te houden, maar blijkt bereid uitvoerig over het wel en wee van „zijn toren" te vertellen: De destijds zo rijke havenstad Veere werd in 1230 gesticht. De toren vormt een be langrijk onderdeel van de vesting die in de 13e of 14e eeuw werd gebouwd. Ondanks de vele gegevens, die over de stad Veere zijn opgetekend, is nog altijd niet vastgesteld kunnen worden wanneer de vesting erom heen precies het levenslicht zag. Belangrijke vondst in deze deed de heer Cranenburgh enkele maanden geleden in een archief in Koblenz, waar hij op aan wijzing van een kennis ging rondkijken. Daar vond hij een fotokopie van een in 1296 verstrekt privilége door graaf Jan I, inhoudende de vrijstelling van tol op Duitse wijn voor de Campveerse Toren. (Graaf Jan I was de zoon van Floris V. Hij was gehuwd met Elisabeth van Engeland). Het uitzonderingsrecht is geschreven in Gothi- sche letters en de heer Cranenburgh hoopt hoopt met medewerking van de archivaris van Veere binnenkort tot vertaling ervan te komen. De eerste gegevens die van de toren be kend zijn, duiden erop dat het gebouw door de eeuwen heen altijd dienst heeft gedaan als veerhuis en stadsherberg. In het 18de eeuws handgeschreven geschied- De direkteur van de Campveerse Toren, dhr. Cranenburgh, 5

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 5