boek over Veere worde gesproken over: „De spatieuze. oude toren aan de zuidzijde van de haven, waarin gehuisvest de voor namen stadsherberghe „Den Thoren" met kommodieuze en logeabele vertrekken". Het jaartal 1738 op de bogen bij de entree is vrij misleidend. Het betreft hier het jaar, waarin de voorgevel en de stenen trap werden vernieuwd. Slechts zeer kort geleden werd ontdekt dat zowel bij de toe gangsdeur als in enkele treden van de stenen trap het monogram van de restau rateur uit 1738 staat gegrift. Fier en trots heeft de Campveerse Toren de eeuwen, waarin vele oorlogen, getrot seerd. In vroeger tijden, toen Veere nog ruim 8.000 inwoners telde, stond ze daar als voorbode van deze rijke handelsstad, waarvan de „Scottisch trad" oyer een groot deel van de wereld bekend was. De eerste oorlog, die over Veere heeft gewoed waren hoogstwaarschijnlijk „De Hoeksche en Kabeljauwsche Twisten". In 1348 schonk Wolfert van Borsele, één der heren van Veere tot wie de toren behoorde, alle kosten voor bemuring rondom de stad. Hij deed dit uit een oogpunt van vr'ligheid om zo goed mogelijk beschermd zijn tegen de vijanden in Sluis. Die kosten van bemuring beliepen een bedrag van 200 groot (een was 6, Tijdens de huldiging van Adolf van Bour- gondië werd toestemming verleend tot ver huring van de geleyten. Dit zijn de gemet selde bogen in de stadszeemuur, waarop de galerijen rusten. Deze galerijen mochten gebruikt worden voor winkelneringen. Uit het wapen van Veere blijkt nog dat er vroeger twee torens zijn geweest. Het toont een Koggeschuit met twee Zuilen of Torens. De andere zuil was de Noord toren of Buskruittoren, die in 1630 in zee is weggezakt. In dit gebouw mocht geen nering worden gedreven, in de Campveerse Toren wel. In tijden van oorlog moest het licht om acht uur 's avonds gedoofd worden, in tijd van vrede om tien uur. Campveerse Toren Het café helemaal boven. Het restaurant van de Campveerse Toren.

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 6