Ruïne van de toren van Westenschomvcn omstreeks !f Her dorp Burgh met omgeving. Het centrum van Burgh is op vrij on opvallende wijze aangepast bij de eisen van de tijd. De dorpsherberg verdween en werd vervangen door een modern winkelbedrijf. De vluchtburg werd gelukkig nooit bebouwd. Een deel ervan is ingericht als begraaf plaats. Op de hierbij afgedrukte kaart van de gemeente Burgh uit 1855 is de cirkel vormige voormalige vluchtburg ten zuiden van de dorpsbebouwing nog duidelijk waar neembaar. Evenals Burgh is ook Haamstede ver moedelijk al een zeer oude plaats. Dat geldt in ieder geval voor zijn kerk. Onder het huidige kerkgebouw heeft men namelijk een zware turfstenen fundering van een vroegere kerk gevonden, stammend uit om streeks 1100. Ónder die fundering trof men menselijke geraamtes aan die doen ver moeden dat er nog een derde wellicht houten kerk heeft gestaan in een tijd die teruggaat tot vóór het jaar 1000. De huidige kerk, gewijd aan Johannis de Doper, werd in 1500 door de bliksem getroffen en brandde toen gedeeltelijk af. Herbouw vond spoedig daarna weer plaats. De kern van het dorp Haamstede werd destijds aangelegd op de strandwal die van Burghsluis tot noordelijk van Haamstede is teruggevonden. Reeds vroeg moet aan de noordkust een natuurlijke haven hebben gelegen, vanwaar een kreek door het duingebied landinwaarts liep. Op het gebruik als haven zouden talrijke muntvondsten wijzen uit de negende tot de zeventiende eeuw. De betreffende kreek moet ergens tussen de Verklikker en de Vuurtoren door de duinen landinwaarts hebben gelopen en werd het Grote Palinxgat PROVINCIE ZEELAND genoemd. Het tegenwoordige Watergat zou er nog een restant van zijn. Uit het jaar 1304 bereiken ons over het Palinxgat nog konkrete berichten. Na de belegering van Zierikzee door de Vlamingen en de ver nietiging van hun vloot op de Gouwe, schijnt een aantal soldaten en matrozen zich in de duinen van de Westhoek te hebben teruggetrokken. Omdat er verder voor hen geen vluchtmogelijkheden waren, gaven ze zich over en werden bij het Palinxgat krijgsgevangen gemaakt. In de buurt van de haven heeft de kapel Ons Lief Vrouw op Zee gestaan. Op het hierbij afgedrukte fragment van de Roman- Visscherkaart (±1650) staat nog een restant van hei Grote Palinxgat aangegeven, met als bijschrift „Onze Vrouwen op Zee is oversant met Bergen", waarmee wordt be doeld dat het gebouw of wat er toen nog van over was, door het duinzand was overstoven. In een vergadering van de Oosteren Ban en de Westeren Ban werd op 11 oktober 1658 besloten om op de plaats waar het Palinxgat op het strand uitmondde, „een bequaem steene zijl (sluis) ofte rejole (riool) tot suweringe van de waterink ten beste voordeele van de bannen" te doen bouwen. Men wilde dus het overtollige water uit de duinpolders door het Palinxgat en een te bouwen sluis op het strand lozen. Het schijnt echter weinig te hebben geholpen. Stuivend duinzand maakte het Palinxgat steeds ondieper. In 1683 was het voor de waterafvoer onbruikbaar geworden. In juni 1907 werden er stenen funderingen zichtbaar binnen de buitenduinregel. Om streeks 1910 stoven ze echter opnieuw onder het duinzand. Ze werden nogmaals ontdekt in de jaren dertig, toen aan de zeezijde werkzaamheden werden uitgevoerd aan de duinovergang tussen de vuurtoren en de verklikker. Tot dusver werden deze stenen resten toegeschreven als te zijn afkomstig van de voormalige kapel. Het kunnen echter evengoed de overblijfselen zijn van de voor malige stenen uitwateringssluis. Het lijdt overigens geen twijfel dat de tempels die eens bij Domburg en Colijns- plaat stonden, in wezen dezelfde funktie hebben gehad als de kapel in de duinen ten noorden van Haamstede. Het valt ach teraf wel te betreuren, dat naar de resten van deze kapel nooit een deskundig onder zoek werd ingesteld. We blijven zodoende over een aantal zaken in het onzekere. De 4f>4 «Zii»' Overgenomen uit J. Kuyper. Gemeente-atlas van Nederland. 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 22