Jakobsen v fl| EUROPA MEUBEL Omdat u niet elke dag meubelen koopt <"%-» - Strand Westerschouwen. Dat hij de belangen van de watersporters en met name die van de sportvissers ver dedigt is mits hij dat redelijk doet zijn goed recht, misschien wel zijn plicht. Zoals het het recht en de plicht van de door de heer Van Heugten kennelijk zo verfoeide natuur- en milieu-rakkers" is hun belangen en hun visie te verdedigen. Mensen, die van een bepaald ideaal of denkbeeld zijn bezeten, hebben de neiging te overdrijven, soms zelfs om te kwetsen, al bedoelen ze dat dan lang niet altijd zo hevig als zij het stellen in hun overtrokken geestdrift. Ook de op zichzelf vaak zeer verdienstelijke „milieu-rakkers" hebben zich daar wel eens schuldig aan gemaakt, maar hebben daarnaast gelukkig veel goed werk verricht. Datzelfde zou men kunnen zeggen voor de heer Van Heugten en zijn sportvisserij- vrienden. Tegen „enkele" boottrailer-hellin- een op een in alle opzichten gunstig ge kozen plaats aan de Oosterschelde-oever kan natuurlijk niemand bezwaar hebben. Maar de „milieu-rakkers" vrezen (ook niet helemaal ten onrechte) dat de „sportvisserij- rakkers" het met dat „enkele" niet altijd even nauw zullen nemen. Daarom verzetten zij zich; misschien wat al te sterk, dat kan zijn. En wat ons betreft mag de heer Van Heugten daarop reageren. Wat hij niet mag is dit: De Zeeuwse bevolking „in zaaltjes te Zierikzee" en in „kamers te Wolphaartsdijk" of waar dan ook in Zeeland het recht ontzeggen mee te (laten) beslissen over de toekomst van de Oosterschelde. Die Oosterschelde is in de eerste plaats een Zeeuwse aangelegen heid, die in de eerste instantie de Zeeuwen aangaat. Van Heugten wil er kennelijk gezien het geld dat in Zeeland is gestoken een „Haagse" en „nationale" zaak van maken, waarbij de regering allerlei lieden uit Zee land „tot de orde kan roepen". Zeeland de „nationale speeltuin en hengelvijver", en Zeeuwen die het daar niet mee eens zijn, moeten door „Den Haag" tot zwijgen wor den gemaand! Ziedaar het „hengelsport- kolonialisme" van de heer Van Heugten. Overdreven van onze kant? Natuurlijk wel! Maar laat de heer Van Heugten wel bedenken, dat de Oosterschelde in Zeeland ligt, waar Zeeuwen rondom de oevers moe ten leven Onze „boosheid" (nou ja, „boosheid"...) zakt weer snel als we er van kennisnemen dat op een bijeenkomst van de Zeeuwse vereniging voor dialectonderzoek een hoop gevende daad werd verricht. De commis saris van de koningin in Zeeland kreeg daar het eerste exemplaar aangeboden van de bundel „Kinderversjes en Volksliederen uit Zeeland", samengesteld door mevr. E. J. van den Broecke - de Man. Het is een boekje met kostelijke versjes en tekeningen. Hoopgevend is het dat er in deze tijd nog mensen zijn, die alles wil len doen om het Zeeuwse taaleigen zo veel mogelijk te bewaren. Hoopgevend ook dat deze geslaagde poging zo duidelijk dankzij de medewerking van de commissaris der koningin in de publiciteit werd gebracht. Hopelijk vindt deze bundel kinderversjes en volksliederen ook de weg naar onze scholen in Zeeland: een prachtig middel om onze kinderen het Zeeuwse lied in eigen Zeeuwse taal te leren zingen! Arbeidsplaatsen aan het Sloe. In ons artikel „Vijftien jaar indu strie aan het Zeeuwse Sloe", Zeeland Magazine no. 66 pag 28 staat, dat de industrialisatie van het Sloegebied heeft geleid tot 400 arbeidsplaatsen. Als het er maar zo weinig waren, zouden we ons minder positief over de ontwikkeling aan het Sloe hebben uitgelaten. Er is namelijk een nulletje weggevallen. Het gaat om 4.000 ar beidsplaatsen; een aanmerkelijk beter resultaat. J. v. H. OOST-SOUBURG PASPOORTSTRAAT 15-17-20-24 TEL 01164-61260 EUROPA MIDDELBURG LANGEVIELE 6-8 TEL 01180-28643 MEUBEL OOST-SOUBURG Paspoortstraat 15-17-20-24 Tel. 01184 - 61260 EUROPA MEUBEL Z 9 Omdat u niet ^kelfcedag meubelen M ▼V koopt MIDDELBURG Langeviele 6-8 Tel. 01180 - 28643 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 21