Hoogspanningslijnen en het sexuele leven op de Bevelanden Wisselende elektrische velden zijn waarschijnlijk heilzaam Tekst: A. F. Koopman. In het deprimerend tijdsgewricht waarin wij leven, is het nuttig om elke ochtend even in de krant te kijken waarvoor je vandaag weer bevreesd moet zijn. U weet het wel: de ene dag word je gewaarschuwd tegen het dragen van spijkerbroeken, omdat die kankerverwekkende stoffen bevatten. De volgende dag moet je oppassen voor bepaal de merken shampoo, omdat daar je haren van uitvallen. Weer een andere keer voor spellen de onheilsprofeten ons griezelige maagkwalen omdat er iets in het witte brood zit dat niet deugt. Je moet die dingen bijhouden, zodat je erover kunt meepraten. Want gevaren bedreigen ons van alle kan ten. Medio december van het vorige jaar brachten de Zeeuwse dagbladen het alar merende bericht dat elektrische hoogspan ning slecht voor het sexuele leven van de mens is. De aanleiding tot het verhaal was een artikel in het huisorgaan van de Vereniging Milieuhygiëne Zeeland. „De Gouden Delta". Daarin werd medegedeeld dat volgens een Russische onderzoekster, een Engelsman en een Amerikaan, allerlei nare gevolgen ge vreesd moeten worden van de werking van hoogspanningslijnen, met name van de nieuwe 380.000 Volt-lijn door Zuid-Beveland. Het is niet mis wat er allemaal met je gebeurt als je in het hoogspanningsveld van zo'n lijn moet leven. Volgens het blad van de V.M.Z. krijg je last van vermoeidheids verschijnselen, misselijkheid, verstoring van spierfunkties en gaat ook je sexuele leven achteruit. Op bestraffende toon schrijft het V.M.Z.-blad dan ook: „De PZEM heeft totaal geen rekening gehouden met de bijwerkingen van de lijn op de mensen in de omgeving." Inderdaad heeft de PZEM voor, tijdens en na de bouw van de hoogspanningsverbinding geen aandacht besteed aan de invloed van hoge elektrische stromen op mensen en die ren in de omgeving. Er is wel veel werk gemaakt van eventuele storing tengevolge van de hoogspanningslijn, op radio en TV- ontvangst. Dat er niets aan de nerveuze klachten waarvoor de V.M.Z. vreest is ge daan. heeft drie redenen. 1. Van de onderzoeken die breed uitge meten in het blad van de Vereniging Milieu- hygiene staan, was jarenlang niets bekend. Ook de V.M.Z., die een bewonderenswaar dige speurzin voor dit soort zaken heeft, kwam er pas achter toen de 380 kiloVoltlijn al hoog en breed klaar was en in bedrijf was gesteld. 2. Wat er intussen over de invloed van hoogspanningslijnen op het menselijk orga- Foto's: N.V. PZEM en Wim Riemens. nisme bekend is, bevat een fundamentele tegenspraak. De Russische onderzoekster Sazonova zegt dat elektrische velden slecht voor je zijn. Een imposante rij andere des kundigen beweert precies het tegendeel, zo als wij straks zullen zien. 3. Omdat er niemand zo dicht bij de elektrische velden van de nieuwe hoogspan ningslijn woont dat er voor „Sazonova"- effekten moet worden gevreesd, is de hele affaire te vergelijken met een storm in een glas water. Rustig slapen? Is er dan helemaal niets aan de hand met hoogspanningslijnen? Kunnen wij, om de veelvuldig als onheilsboodschap gehan teerde uitdrukking van wijlen premier Colijn aan te halen, allemaal rustig gaan slapen? Dat laatste zeker tenzij andere oorzaken dan de hoogspanning van de PZEM u het in slaap vallen beletten. Dat er niets met hoogspanningslijnen aan de hand is zou ik niet graag willen beweren. Het is theoretisch uiterst waarschijnlijk dat sterke elektrische velden een invloed op het organisme van levende schepselen heb ben. Hetzelfde geldt voor allerlei natuurlijke invloeden. Denk maar aan de onrust die zich van mens en dier meester maakt bij een naderend onweer. Of aan de in het verleden veelgenoemde „maanzieken", die bij het wassen van de maan aanvallen van onrust en zelfs razernij kregen. Bekend is ook de invloed van de getijden („het vallen van het blad") op de geest van sommige mensen. Sterke elektrische velden (en 380.000 Volt komt aardig in de buurt van het voltage van de bliksem) kunnen dan ook waarschijn lijk met natuurlijke invloeden worden ver geleken. Het tegendeel is althans niet goed te bewijzen. Verder zijn hoogspanningslijnen lelijk om te zien en zij zijn dodelijk voor de mensen die zo onvoorzichtig zijn om de stroom- geleiders (de draden) te dicht te naderen. Tenslotte weet iedereen dat vogels nogal eens ten offer vallen aan de hoogspannings lijnen. Weinigen weten daarentegen dat op plaatsen waar vogelroutes de lijnen kruisen, waarschuwingssignalen aan de lijnen han gen. En vermoedelijk weet bijna niemand, dat vogels kunnen leren! Proeven hebben Boven de hoofden flitst elektrische spanning voorbij. Rondom de geleiders heerst een elektrisch veld. Is het slecht of goed voor je body? 24

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 24