1 IN 1 i :B 10O-i 50 chronKopfeehm pC0,001 p<0,025 n 71 15 f 9 Hz 8 8 4-12 Hz 100 50 Hurbensehmerzen 0 n - 15 f 9 Hi 0 4-12 Hz Migrant- p<0,001 p<0,025 4 2 10 7 8 9 Hz 4-12 Hz Gehlaf st (irungen p<0,001 p<0,001 75 1o If. 18 I Hz 4-12 Hz Rheun,anch.D<rz('ii p<0,001 30 b 6 4. 9 Hz 4-12 Hz Heitsekrankhe i t. p<0,001 ])<o,05 9 Hz 4-12 Hz 100 50 Mervositiit p<0,0?5 n 74 5 10 3 f 9 Hz 4-12 Hz Mattiglfc i t p<0,025 39 7 9 Hz i 3 2 4-12 Hz Kreialaufbeschwerden p<u,001 p<0005 47 12 11 10 9 Hz 4-12 Hz 100 50 folmKranklieit p<0,001 0 J 42 1} 9 Hz BonztvegBeschw. p<0,001 echt Placebo 20 10 0 Altersverteilung d" 60 ft; 40 j, =0* 4-12 Hz 28 9 9 Hz '15120)2 5pq3 5140(4 5|5C|536C|6 5)70(7?" Jahre De balken links in dit diagram geven voor elke genoemde aandoening afzonderlijk, de resultaten van het werken met elektrische magnetiseurs aan. De balken rechts (diagonaal gestreept) hebben betrekking op patiënten die een zgn. placebo kregen. Het criterium bij het onderzoek in kwestie was, dat de vereiste dosis medicijnen tegen de diverse kwalen, met minstens 50 procent moest afnemen. Zoals blijkt bleek de elektrische magnetiseur een zeer goed hulpmiddel in de therapie. (Onderzoek van W. Ehrmann 1975-1976). aangetoond dat vogels van de noodlottige ervaringen die hun soortgenoten met hoog spanningslijnen hebben, profijt trekken. Zij hebben dit gemeen met bepaalde vissen, die een soort zintuig voor de aanwezigheid van hengelaars hebben. Best lekker. Kort en goed: elektrische stromen hebben invloed op het menselijk organisme. De vraag is nu: is die invloed goed of slecht? Laat mij u mogen zeggen, dat verschillende internationaal befaamde geleerden*) verze keren, dat elektrische stromen heilzaam voor de mens kunnen zijn. Omdat dit mij enorm frappeerde heb ik, geholpen door de vak pers, twee elektronische toestellen gebouwd, die één en ander proefondervindelijk aan tonen. Het eerste apparaat is een ionisator. Het imiteert de verkwikkende situatie welke na een onweer ontstaat. Onweer bestaat, zoals ieder weet, uit een reeks elektrische ontladingen, die nodig zijn om het zgn. potentiaalverschil tussen de hoge luchtlagen en de aarde op te heffen. Dit potentiaal verschil bedraagt ongeveer 450.000 Volt. (Dat komt in de buurt van de 380.000 Volt van de PZEM-hoogspanningslijn!) De elek trische ontladingen ioniseren bepaalde lucht- moleculen, waardoor ozon wordt gevormd. Ozon werkt opmonterend en bevrijdend, hoewel sommige mensen er hinder van heb ben, omdat het de luchtwegen kan prikke len. Mijn ionisator wekt de vereiste hoge elektrische stroom op, en produceert behalve een ionenstorm, die je met de hand kunt voelen „waaien", een hoeveelheid pure ozon. Mijn tweede apparaatje is zo mogelijk nog aardiger. Dit dingetje werkt met elek tromagnetische golven van een bepaalde vorm, waarvan de frequentie vooraf kan worden ingesteld. Het hart van dit merk waardige toestelletje is de fameuze en veel- gevreesde „chip", die maakt dat het appa raat op vestzakformaat kon worden ge bouwd. De naam van het ding is „magne tiseur". Zonder in te gaan op de technische details van dit ding kan gezegd worden dat het de volgende bewijzen levert: 1. Lage frequenties in de elektromagne tische stromen hebben een kalmerende in vloed (Volgens sommigen zouden ze je kun nen helpen om van het roken af te komen!) 2. Hogere frequenties oefenen een op wekkende werking uit. De frequentie van de spanning in de 380 kV-lijn bedraagt 50 Herz. Dit is een relatief hoge frequentie, die derhalve ver moedelijk eerder een positieve werking op het gemoed zal hebben dan een negatieve. Proeven. in september 1976 is er in Miinchen een zogeheten „Bioclimatological Colloqium" gehouden. Op deze bijeenkomst met zijn on uitsprekelijke naam, heeft een medisch team onder leiding van prof. dr. med. H. U. Riet- müller van de universiteit van Tübingen (West-Duitsland) de aanwezigen steil achter over doen slaan van verbazing. Rietmüller, die de psychiatrie als specia liteit heeft, rapporteerde over een onderzoek op 920 patiënten met neurotische en ner veuze klachten, waarbij gebruik werd ge maakt van de bovenbeschreven „magneti seur". Honderdtwintig patiënten ontvingen van de hooggeleerde een apparaatje dat er van buiten precies eender uitzag als echte magnetiseurs, die werden toevertrouwd aan de achthonderd anderen. De on-echte appa raatjes noemt men „placebo's". Het is na melijk bekend dat sommige mensen, vooral in de groep waarmee Rietmüller werkte, door louter zelfsuggestie kunnen genezen. Het is in die gevallen niet de magnetiseur die het heilzame werk heeft volbracht, maar de patient en diens sterke zelfsuggestie. De groep met de placebo's noemen wij „con trolegroep". Welnu: 160 patiënten uit de controlegroep werden van een placebo voorzien en van hen reageerden er 33 (dus 21 procent) gunstig. De hier bedoelde placebo wekte wel een wisselspanning op, maar het vermogen er van was nihil. Zestig patiënten uit de con trolegroep kregen een placebo met een wisselspanning van een andere frequentie, maar eveneens zonder enig vermogen. Nu reageerden er 12 (dus 20°/o) positief. Sensatie. De resultaten met de groep die echte magnetiseurs had gekregen, leverden een kleine sensatie op. Een groep van 430 pa- tienten kreeg de apparaatjes, die op een frequentie van 9 a 10 Herz waren afgesteld. Niet minder dan 375 (dat is 87%) rea geerde er uiterst positief op. Zeventig an deren kregen apparaten met een frequentie van 4 a 12 Herz. Hier was de positieve score 63 personen, ofwel 90 procent. In 200 gevallen, waar apparaten met een fre quentie van 1 a 15 Herz waren verstrekt bleken 194 mensen, ofwel 97 procent gun stig te reageren. Tot de ziekten die werden behandeld be hoorden de meest bekende psychosoma tische aandoeningen, variërend van huiduit slag tot hoofdpijn, hoogtevrees en reisziekte. Het verheugende resultaat dat Rietmüller bereikte was, dat zijn patiënten met de helft minder medicijnen dan normaal toe konden! Over de oorzaak van één en ander bestaat de theorie, dat elektromagnetische velden wervelstromen in het organisme op gang 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1979 | | pagina 25