Bestaande en verdwenen middeleeuwse gehuchten op Zuid-Beveland SCHOUDEE. Behalve het kerkdorp en de parochie Schou dee, die in 1530 bij de ondergang van de Oost watering verdronken, heeft ook nog een ge hucht Schoudee bestaan dat destijds binnen de parochie Wemeldinge lag. De plaats waar het eens lag, moeten we zoeken even ten oosten van het plateau van de oostsluis. Het plaatsje ont leende zijn naam vermoedelijk aan een oude kreek ter plaatse en is vermoedelijk al van ou de datum. Er zijn vrijwel geen bijzonderheden over bekend en op oude kaarten vond ik de naam niet vermeld. Waarschijnlijk lag het in de Snodijkpolder. Deze kleine polder bestond uit oud land en moet binnen de oorspronkelij ke ringdijk gelegen hebben. Het is denkbaar dat ook het gehucht Schoudee oorspronkelijk een nederzetting van veenarbeiders is geweest. Wanneer het plaatsje verdween, kon niet wor den achterhaald. YERSEKENDAM. Wie over de Postweg van Kapelle richting Yerseke rijdt komt uit, nadat hij de brug over het kanaal is gepasseerd, bij de bebouwing van Yersekendam. De naam van dit voormalige ge hucht ligt voor de hand. Op die plaats werd in de lie eeuw een restgeul afgedamd van een voormalige kreek die uit de richting Hansweert kwam en die vermoedelijk de Yerseke werd ge noemd. Vandaar dus de naam Yersekendam. Dat in de I le eeuw ter plaatse ook al bebou wing is ontstaan, is twijfelachtig. Het land was in die tijd nog niet bedijkt en van reizigersver keer was evenmin sprake. Toen echter de be dijking eenmaal een feit was en er tenslotte ook primitieve wegen waren ontstaan, bleek Yer sekendam een zeer geschikte plaats te zijn voor veerverbindingen tussen Zeeland, Brabant, Vlaanderen en Holland. Zo ontstonden tenslot te veerdiensten op Gorishoek, Westkerke bij Scherpenisse, Zierikzee, Bergen op Zoom en Antwerpen. Toen het eenmaal zo ver was, ont stond bij Yersekendam van lieverlee enige be bouwing. Aanvankelijk hebben er zich schip pers en veerlieden met hun gezinnen gevestigd. Over de veren is bekend dat graaf Willem V in 1351 de veren vanaf Yersekendam verpachtte aan twee personen voor de duur van hun le ven. In die tijd moet er al een primitieve kade zijn geweest die door de veerschippers werd ge bruikt. In de loop der jaren werd in Yerseken dam een kapel gebouwd, die in 1405 in schrif telijke bronnen wordt vermeld, maar onge twijfeld van oudere datum was. De stichter zou een zekere Marten Jansz zijn geweest. Omdat het reizigersverkeer dit noodzakelijk maakte, liet de pachter van het veer een veerhuis bou wen. dal tevens dienst deed als herberg. In de omgeving van Yersekendam stond voorts nog een gasthuis van de heren van St. J n, dat te vens onderdak bood aan verlate reizigers en aan mensen die als gev olg van slecht weer niet over gezet konden worden. Van de kapel is na de reformatie weinig ge bruik meer gemaakt. In de 18e eeuw stond in Yersekendam een meestoof en deed een deeE van de kapel dienst als turfhok. De Tegenwoor dige Staat van Zeeland omschrijft Yerseken dam (in 1753) als een gehucht, gelegen omtrent een kwartier gaans ten noordwesten van Yer seke, met een kade aan de Oosterschelde en een postveer waarmee men werd overgezet naar Gorishoek en terug. In die tijd v oeren van Yer sekendam twee of drie schippers naar andere plaatsen. Het haventje werd tevens gebruikt voor de aan- en afvoer van goederen, zoals gra nen, meekrap, turf, vlas, bouwmaterialen e.d. In 1850 woonden er in Yersekendam nog ruim 200 mensen en stonden er 33 huizen. Op een kaart van de gemeente Yerseke uit 1866 staat Yersekendam nog duidelijk als een apar te woonkern aangegeven. Deze toestand is van daag de dag geheel gewijzigd, nu de Damstraat, die Yerseke met Yersekendam verbindt, geheel is volgebouwd. Van de middeleeuwse kapel zijn bij opgravingen in 1948 en 1961 funderings- resten teruggevonden, maar bijzonderheden worden er niet over vermeld. Op 1 september 1962 werd de veerdienst op Gorishoek gestaakt. Bij een bezoek ter plaat se bleek me dat ook de haven van Yerseken dam inmiddels geheel is verdwenen. Men heeft er een strandje opgespoten, dat als crossbaan voor brommers in gebruik was. Het oorverdo vende lawaai dat werd geproduceerd, noopte ons tot een overhaast vertrek. GAWEGE. Op twee en een halve kilometer ten oosten van het kerkdorp Waarde, ligt het gehucht Ga- wege. Vermoedelijk dankt het zijn ontstaan aan een afdamming van de Hinkele, die plaats vond in 1263. De Hinkele was destijds een brede stroom die vermoedelijk was ontstaan door een inbraak vanuit de Home ten oosten van krui- ningen in 1134. Door de aanleg van enkele De voormalige haven van Yersekendam. Overgenomen uit 1000 jaar Yerseke door VV. P. Ysseldijk. De huidiee bebouwins van Yersekendam. 20

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1985 | | pagina 20