BOEKEN Een stadse ballade Snelle groeier. Schol is een snelle groeier, die vanuit de Noordzee in het ondiepe water van de kustge bieden (o.a. de wadden en de zanderige kust- gedeelten van Zeeland) tot wasdom komt. De jonge schol (de postzegeltjes) groeien al in het eerste jaar naar 20 cm, in het tweede jaar van 25 tot 30 cm. Al in het eerste jaar trekt een groot deel van de jonge schol naar dieper water, zelfs buiten de 12 mijls zóne. De zeehengelaars maken zich grote zorgen dat ze door de verhoging van de wettelijke maat tot 27 cm nauwelijks meer in staat zijn vanaf stranden en strekdammen een maats schollet je voor de braadpan te vangen. Ze riskeren vlot een verbaal, omdat de meeste schol in de on diepe kustgebieden slechts 15 tot 20 cm groot is. Schol trekt snel weg naar dieper water op volle zee, dus buiten hengelbereik. Koltervissers bezorgd. De weldenkende kottervissers maken zich grote zorgen over het grote aantal jonge schol letjes, dat o.a. door de boomkorvissers en an dere schepen met te grote motorkracht binnen de 12 mijlszöne wordt „uitgemoord". Proef- visserijen hebben bewezen, dat bijna 90% van de ondermaatse schol, die in de netten van de boomkorvissers en andere schepen (niet opzet telijk natuurlijk) wordt meegevangen, ten do de gedoemd is. Slechts 10 tot 15% van de „kleuter-schollen" en andere „postzegels" overleeft het visnet. De meeste jonge vis stikt of wordt ernstig beschadigd. Speurtocht door het heelal. (Vertaling door Jos den Bekker van „Explo ring (he Heavens") 282 x 20 cm, 160 blz., 400 illustraties in kleur, gebonden. Uiig. Elsevier, Amsterdam/Brussel. Prijs 37.50. In een negental delen wil Elsevier een serie Mens en W etenschap brengen. De eerste ken nismaking ligt nu op tafel: een populair weten schappelijke verhandeling over astronomie en ruimte-onderzoek. Een machtig mooi en leer zaam boek. Niet gemakkelijk. Niet te moeilijk. Voor de gemiddelde, geïnteresseerde, lezer - volwassen of nog schoolgaand - een gemak kelijke bron van informatie. De fraaie illustra ties vullen de goed leesbare tekst uitnemend aan; zij omvatten ook duidelijke en verduide lijkende tekeningen en schema's. Van plaats tot plaats zijn „Wetenswaardigheden" in kader opgenomen. Tot slot een woordenlijst en re gister. Wie met verbazing en ontzag nieuwsgie rig schouwt naar de sterrenhemel en er graag (veel) meer over zou willen weten, wordt hier voor enkele tientjes een handreiking gedaan die vele jaren van groeiend genot in zich bergt. Ksm. DELTAWERKEN. Hildede H aan en Ids Haagsma: De Deltawer ken. 26 x 21 Vi cm, 136 blz. Talrijke foto illustraties en zeer vele tekeningen en schema's. Paperback. Uitg. Waltman, Delft, 27.50. In de netten, die up tongvisserij gespeciali seerd zijn, blijven al scholletjes van 18 cm han gen. Dat betekent, dat dus vele tientallen mil joenen ondermaatse platvisjes voor de grote vangstgebieden van de Noordzee verloren gaan. Op dat punt heeft ook de voorzitter van de kottervissers, Ben Daalder, al meerdere malen voor betere bescherming van de 12 mijlszöne gepleit, een belang voor de totale visserij en de recreatie. Ook in zeehengelkringen is groeiend verzet tegen de schadelijke gevolgen van een aantal visserijen binnen de 12 mijlszöne. Ze vragen zich af waarom een stranhengelaar een bekeu ring kan krijgen als hij een platvisje van 20 tot 26 cm in zijn leefnet steekt, en beroepsvissers miljoenen ondermaatse scholletjes domweg dood over boord gooien. De beroepsvissers op hun beurt stellen, dat deze ondermaatse platvis vaak een onvermij delijke bijvangst is. Er wordt door sommige vissers soms verkast, als er teveel jonge vis wordt meegevangen. Het levert allemaal onno dig werk en tijdverlies van kostbare vaar-uren op voor de vangst van consumptievis, zoals b.v. tong. Toch zien ze de verhoging van de minimum-maat tot 27 cm als een stapje in de goede richting. Voor de ingewijde biologen is het vooral een kwestie van marktbescherming, naast het visstand-beheer. Cor van Heugten. De complete Gids. Er is van alles en nog wat geschreven over de waterbouw in Nederland en zeker wat daarin gebeurde in de 20ste eeuw. Maar bij mijn we ten verscheen er nooit eerder zulk een konrplete en zulk een compacte (maar toch overzichte lijke) gids - die door en door betrouwbaar lijkt - op dit ingewikkelde gebied (dat ons, Nederlanders, blijft boeien) als juist d i t boek. Nu eens niet zomaar een uitgegroeid jeugd- krantje van een lokaal uitgeverijtje, over de Oosterscheldewerken, maar een alles omvattend en alles-informerend overzicht van de totale Deltawerken. Plus wat vooraf ging. Plus een negental blauwdrukken van vroe gere plannen. Plus ruime aandacht voor bestuurlijke aspecten. Plus de achtergronden en natuurlijk de techniek. Plus samenvattingen in zowel het Engels als het Duits na ieder hoofdstuk. Plus een schat aan schema's, tekeningen en vele, vele foto's. Het geheel, vóór het publiceren, kritisch be keken door de Deltadienst (te Zierikzee) zelf. (Omslag: schitterende infra-rode satelietfo- to van het Deltagebied). En dat alles, hoe onwaarschijnlijk het ook zij, voor de onwaarschijnlijke prijs van slechts 27.50! Onbegrijpelijk. Niets dan lof voor de schrijvers en allen die er aan meewerkten! N.B. herhaaldelijk: alsmaar liever steeds al maar, blz. 55 der tijd des tijds. Ksem. (op rijm gezet door een dorpse boer) De Libelle, een bankstel, maar vrijwel geen boeken. Lieratuur moet je hier maar niet zoeken. Ze leven heel burgerlijk, al zien ze dat niet. Noemen zich 'middengroep', doen quasi erudiet. 's Morgens rijdt hij met de 'car' naar 't bureau, naar z'n leidende functie op hoog niveau. Voert een bespreking met de opperste chef, heeft veel inbreng, toont veel lef. Mevrouw staat laat op, want zij slaapt heel lang. Dan de morgen-sherry en de zonnebank. Het werkstertje komt om een uur of twee. Die schuurt de gootsteen, boent de w.c. Half zeven dreunt een autoportier. Meneer is weer thuis na een dag werkvertier. Terwijl zij soest bij t.v. en Libelle zit hij in zijn kamer stukken te spellen. Een kalme nacht zonder lijfelijk gedoe. Want van dat gesex wordt zij toch zo moe. Ze speelt liever 's morgens met zichzelf, als ze lekker ligt tot een uur of elf. Daarna gaat weer alles van voren af aan in dat saaie 'betere' burgerbestaan. Hij leeft voor 'kantoor' en hun huis in de straat is gehuurd symbool van maatschap'lijke status, in de buitenwijk aan de rand van de stad, vlak bij het park, daar trimt hij soms wat. Vaak is zij somber, zou die stad willen geven om in een dorp simpel mens'lijk te leven. Dan kruipt zij maar weer met een zucht op de bank, zoekt troost bij Libel', en een glaasje drank. Joris van Hoedekenskerke. 28

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1985 | | pagina 28