ZEEUWSE VLAGGEN OP EEN RIJ GEZET (4) door Jos Poels en Hans van Heyningen In deze vierde aflevering over de Zeeuwse gemeentevlaggen worden er weer drie gehesen en besproken door de viaggenkundigen Jos Poels en Hans van Heyningen. Het zijn deze keer de vlaggen van Hulst, Kapelle en Kortgene die in de schijnwerper staan. eerst. Het oudst bekende Hulster stadszegel dateert echter al uit 1266. Daarop staat de heilige Willibrordus afgebeeld, de stadspa- troon. Op het Marktplein in Hulst staat nu nog de Sint Willibrordus-basiliek. De zwarte leeuw op de gele ondergrond is de Vlaamse leeuw. De huidige vlag van het Vlaamse volksdeel van België is ook geel met daarop een zwarte leeuw, die op zijn achter ste poten staat en als het ware naar boven wil klimmen. In het wapen en de vlag van Hulst verwijst de zwarte leeuw naar de alou de historische banden met Vlaanderen. De keizerskroon, die op het gemeentewa pen staat, vond geen plaats op de vlag. De ze kroon stamt uit de tijd dat Vlaanderen verschillende heersers kende. Het deel waar in Hulst ligt, behoorde toe aan het Duitse Rijk. Een stadsbeschrijving uit 1692 zegt over deze kroon dat ,,voor meer dan vier hondert jaeren altijt vervolgens ende tot nu toe een Keijserlijcke Kroon op de Thoorn van haer Stads of Raedshys hebben ge- voert". Dus aan het eind van de zeventien de eeuw was die kroon al vierhonderd jaar bekend. Een eerste vlag kreeg Hulst op 22 juni 1956: geel met op het midden een zwarte ge kroonde leeuw. Dezelfde vlag werd door de gemeenteraad op 25 juni 1970 vastgesteld als gemeentelijk dundoek van het vernieuwde Hulst. Even is er toen nog sprake geweest om de plaats van de leeuw niet vast te leg gen. De leeuw zou daardoor iets naar de mastzijde zijn verschoven. Daarvan is ech ter afgezien. In het raadsbesluit werd de Hulster gemeentevlag omschreven als: „Geel met op het midden een zwarte gekroonde leeuw, getongd en genageld van rood". Van de gemeenten die op 1 april 1970 bij Hulst werden gevoegd, had alleen Sint Jansteen een vlag. Deze was niet door de ge meenteraad vastgesteld en had twee evenho- ge horizontale banen. De bovenste wit en de onderste zwart. HULST. In de zeventiende en achttiende eeuw was Hulst, in het oosten van Zeeuws Vlaande ren, een bloeiende en belangrijke vestingstad. Daaraan herinneren vandaag de dag nog de oude stadswallen, waarover nu wandelpaden lopen. Het huidige Hulst is geen verdedigingsbolwerk meer. Ze vervult nu een belangrijke streekfunctie. De gemeen te Hulst kreeg haar definitieve grenzen op 1 april 1970. De voor die tijd zelfstandige buurplaatsen Clinge, Graauw en Sint Jansteen werden toen aan Hulst toegevoegd. De naam ontleent de plaats en de gelijkna mige gemeente aan de hulststruik (Latijn: Ilex), die veel voorkwam in Hulsterambacht en Waasland. Ter herinnering hieraan wordt het huidige gemeentewapen nog omringd door twee hulsttakken. De vlag van Hulst toont hetzelfde beeld als het schild van het gemeentewapen: op goud (geel) een gekroonde zwarte leeuw, met rode nagels aan zijn poten en een rode tong. Een zegel uit 1499 toont deze leeuw voor het KAPELLE. Het tegenwoordige Kapelle is in de loop der tijd langzaam opgebouwd uit vijf plaat sen. Biezelinge en Eversdijk waren het eerst aan de beurt. Tijdens de Duitse bezetting volgde Schore. In 1970 tenslotte, moest We- meldinge het ontgelden en werd met Kapel le één gemeenschap. Na de tweede wereldoorlog kwam het in stellen van plaatselijke vlaggen in Nederland pas goed op gang. Wemeldinge en het toen malige Kapelle kregen beide een vlag. Ka pelle was van de twee het eerste. Op 6 no vember 1950 koos het voor een horizontale hanenvlag in de kleuren wit (boven), rood, geel en zwart. Wemeldinge volgde op 18 no vember 1955 met een vlag die rechtsge- schuind was verdeeld in drie banen rood, geel en rood. Beide vlaggen waren bedacht door de Hoge Raad van Adel en waren sa mengesteld uit de belangrijkste kleuren uit het plaatselijk wapen. In 1970 kreeg Kapelle, waarvan Wemel dinge deel was geworden, nieuwe symbolen. Op 8 mei 1970 tekende Koningin Juliana een Koninklijk Besluit waarin Kapelle een nieuw wapen kreeg toebedeeld. Dit was samen gesteld uit de wapens van de vijf vroegere gemeenschappen. Daarin kreeg het oude wa pen van Kapelle de belangrijkste plaats op het midden van het wapenschild. Dit wapen toont een kerkje of kapel waar de plaats naam van is afgeleid. De Hoge Raad van Adel werd door het gemeentebestuur ge vraagd een nieuwe vlag te ontwerpen. De Hoge Raad was ook betrokken bij het samenstellen van het nieuwe wapen en wist hoe dat er uit zou komen te zien. Als uit gangspunt voor de nieuwe vlag nam de Ho ge Raad van Adel de laatste gemeentelijke samenvoeging. Om die reden vond de Raad dat de kleuren van het vroegere Kapelle en Wemeldinge in de nieuwe vlag moesten wor den verwerkt. Het oude Kapelle leverde geel, rood, blauw en wit, terwijl Wemeldinge nog eens de kleuren rood en geel gaf. 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 13