grote recreatiedruk kunnen verdragen. De aantrekkelijkheid van een plankzeilcentrum kan vooral worden verkregen door de aan leg van allerlei voorzieningen, zoals een goe de ontsluiting van de oever voor autover keer, voldoende parkeerruimte, een prettig beloopbare oever - ook op blote voeten - toiletten, douches, kleedruimten en een kan tine. Bovendien ontbreekt een plankzeil- school niet. Eén zo'n plankzeilcentrum is inmiddels al gerealiseerd op ,,De Schotsman" en is in 1984 door minister Braks officieel geopend. Het is een plankzeilcentrum die na één sei zoen te hebben gefunctioneerd, al door het Koninklijk Nederlands Watersport Verbond als voorbeeld is gesteld. Een aan het eind van het zomerseizoen van 1985 uitgevoerde eva luatie van het gebruik en functioneren van dit centrum leverde de (voorzichtige) conclu sie op, dat het plankzeilcentrum inderdaad de beoogde, aantrekkende werking heeft. Op dit moment is een tweede plankzeilcentrum in aanleg op de Oranjeplaat bij Arnemuiden, in het midden van het Veerse Meer-gebied. Een derde centrum is voorzien in het ooste lijk deel van het Veerse Meer. Een plankzeilcentrum staat overigens nog niet garant voor het voorkómen van con frontaties tussen plankzeilers enerzijds en overige watersporters en sportvissers ander zijds. In het westelijk deel van het Veerse Meer-gebied gebeurt het herhaaldelijk, dat plankzeilers in de aldaar gelegen baan voor snelle motorboten varen, wat op grond van een bepaling in de A.P.V.'s van de Veerse Meer-gemeenten is verboden uit veiligheids overwegingen. Het surfverbod voor de baan voor snelle motorboten wordt met handen en voelen getreden. Niet geheel onbegrijpe lijk wanneer men bedenkt, dat het snel va ren in de daartoe bestemde baan maar wei nig wordt beoefend. Een verbod moet be grijpelijk en - eigenlijk - vanzelfsprekend zijn. In het onderhavige geval is die van zelfsprekendheid er niet. Het is voor de Rijkspolitie te Water dan ook vrijwel onbe gonnen werk om op grond van aangevoer de argumenten plankzeilers te overtuigen van de noodzaak om uit de baan voor snelle mo torboten te blijven, wanneer er op dat mo ment niet door speedboten wordt gevaren. En toch blijft waarschuwen en wegsturen van plankzeilers noodzaak want stel, dat de politie wel plankzeilers in de baan voor snelle motorboten tolereert en dat een fataal aflo pende botsing tussen een speedboot en een zeilplank zou plaats vinden Toch is het gedrag van de in de speedboot- baan varende plankzeiler, hoewel niet goed te praten, wel te begrijpen. De „open" vaar- ruimte vóór het plankzeilcentrum op „De Schotsman" is maar smal en wordt begrensd door de baan voor snelle motorboten. Eén van de uitkomsten van eerdergenoemde eva luatie met betrekking tot het gebruik en het functioneren van het plankzeilcentrum op „De Schotsman" is het door het merendeel van de plankzeilers ervaren bezwaar, dat de ruimte voor plankzeilen tussen de oever en de baan voor snelle motorboten te smal is. Het lijkt dus voor de hand te liggen de baan te verleggen naar een plaats waar plankzei lers er geen of in ieder geval minder - hinder van ondervinden. De mogelijkheden voor een eventuele verlegging van de speed- bootbaan worden bestudeerd. Een ander onderwerp van studie even als het vorige onderwerp een taak voor de Technische Adviescommissie Veerse Meer die het Bestuur van het recreatieschap van advies dient - is de hinder die de sportvis- serij op een aantal plaatsen in het Veerse Meer ondervindt van plankzeilers. Enkele goede visstekken, met name de Veerse Dam en de baai bij de aanzet van de Veerse Dam aan Noord-Beveland, zijn voor sportvissers vrijwel niet meer te gebruiken door de hin der die plankzeilers opleveren. Hinder? Er zijn toch nauwelijks sportvis sers waar te nemen? Dat werd tenminste heel laconiek in een onderzoeksrapport vermeld. Haal je de koekoek! De sportvissers zijn al voor het merendeel verdreven. De conclusie, dat het maar om een gering aantal sportvis sers gaat, lijkt dan ook geenszins gerecht vaardigd. Gelukkig kwam ook het recreatie schap tot die conclusie. Gevolg is, dat er se rieuze aandacht aan de belangen van de sportvisser - die nota bene in tegenstelling tot plankzeilers en overige watersporters voor het mogen beoefenen van zijn liefheb berij moet betalen - zal worden besteed Met name bij de herinrichting van de Veer se Dam in het kader van de aanleg van de Dammenweg over de Stormvloedkering, Noord-Beveland, de Veerse Dam en Walche ren zal met de belangen van de sportvisseri i rekening worden gehouden. In het gebied de Schelphoek bij Wolp- haartsdijk staan 's zomers de bermen vol met geparkeerde auto's van plankzeilers. Een minder gewenste ontwikkeling, zowel vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid als met betrekking tot het nabij gelegen kwets bare natuurgebied de Middelplaten. Concen tratie van plankzeilers „aan de overkant", in het gebied ten westen van camping „De Paardekreek", is wellicht een oplossing. Voorwaarde is wel, dat de beroepsvaart en de doorgaande recreatievaart niet door plankzeilers worden gehinderd. Voorkomen zou moeten worden, dat plankzeilers de vaargeul oversteken. Over de meest wense lijke locatie van een plankzeilcentrum in het oostelijk deel van het Veerse Meer is het laatste woord overigens nog niet gezegd. Naar het zich laat aanzien, zullen er (met na me in vergaderingen en tijdens besprekingen; nog vele woorden moeten worden gesproker voordat er een hoogwaardigheidsbekleder een lint kan doorknippen of een verguld sleutel kan omdraaien als openingsceremo nieel voor het derde plankzeilcentrum in h<. Veerse Meer-gebied. Hoewel hartje zomer het grote aantal fe gekleurde surfzeiltjes wellicht anders zoi doen vermoeden, is het plankzeilen (nog niet de meest beoefende vorm van vrijetijds besteding in het Veerse Meer-gebied. Oever recreatie sec wordt in nog grotere mate be oefend dan het plankzeilen, hoewel de com binatie oeverrecreatie-plankzeilen steed meer voorkomt. Aan dagrecreatieterreinei met voldoende capaciteit is geen gebrek, li de Randstad ligt dat wel anders! De inrichting van het oudste en nog steed' zeer in trek zijnde dagrecreatieterrein in hei Veerse Meer-gebied, De Piet, gelegen aan de zuidoever van het Veerse Meer, is aan her ziening toe. Het gebied wordt door recrean ten nog al kaal gev onden. Wat meer beschui tende beplanting die de grote v lakte in wa. kleinere, intiemere ruimten met de nodige beschutting zou veranderen, zou door velt 22

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 22