recreanten op prijs worden gesteld. Een her inrichtingsplan voor het terrein wordt voor bereid. Uitgangspunt daarbij is onder meer, dat het oorspronkelijke karakter van het ge bied, als onderdeel van een voormalige zee arm, niet geheel teniet wordt gedaan. Enige openheid dient dan ook behouden te blijven. Bij de herinrichting van het terrein wordt meteen rekening gehouden met de aanleg van een recreatief fietspad van Oranjeplaat :iaar de Schelphoek bij Wolphaarlsdijk. Aan de westzijde sluit het te maken fietspad aan op de bestaande fietsverbinding van Vrouwenpolder via Veere naar Oranje plaat. Gezien de - nog steeds toenemende - behoefte aan voorzieningen voor de ac tieve recreatie voorziet het fietspad in een be hoefte. Het is zaak om in deze schaarse tij den de nodige fondsen te vinden die de rea lisering van deze schakel in de keten van fietspaden rond het gehele Veerse Meer mo gelijk zal maken. Zeer onlangs is de fietsver binding tussen de kern Arnemuiden en Oran- ieplaat gereed gekomen. En zo, stukje bij stukje zal in de toekomst een netwerk van fietspaden rond het Veerse Meer de recrea- tieve fietser in staat moeten stellen op een prettige, veilige wijze van het gebied te ge nieten. Een fietspad van Kortgene naar de Zandkreeksluis zal op niet al te lange tijd worden aangelegd, daarmee het gestelde doel \eer een stukje dichter bij de verwezenlij king brengend. Niet alleen de fietser, ook de wandelaar •:omt in het Veerse Meer-gebied aan zijn rekken. In 1986 zal een verhard voetpad van >'eere naar Oostwatering worden gereali- eerd. Nu al worden de oever van het gebied De Stenen Beer, ten westen van Veere, en de iijk tussen Veere en Oostwatering veelvul- iig gebruikt door wandelaars. Hoewel het oor velen best plezierig is over het gras van ren dijk of over een begroeide oever te wan- ielen, zal een verhard voetpad een uitkomst zijn voor de wandelaars die wat minder goed ter been zijn. Of voor gezinnen die wandel wagentjes meevoeren. Het kruipen onder prikkeldraadafrasteringen zal na de totstand koming van het voetpad ook tot het verle den behoren; geen angst meer voor een ge scheurd windjack. Wandelaars die liever niet over gebaande wegen lopen, kunnen hun hart ophalen op de Schotsman, het recrea tiegebied de Goudplaat of langs de oever van het Veerse Meer tussen Veere en Oranje plaat. In elk jaargetijde is zo'n tippel aan trekkelijk. 's Zomers valt er te genieten van het watersportgebeuren op het meer, 's win ters valt er wellicht nog meer! te ge nieten van rust en ruimte. Het blijkt wel, dat in het Veerse Meer gebied wordt geprobeerd het zoveel moge lijk recreanten naar de zin te maken. En dat alles rekening houdend met de natuurbelan- gen die er ziin, niet alleen in de nafminx»- bieden in strikte zin, welke gebieden niet voor recreanten toegankelijk zijn, maar ook op een wat minder intensief bezocht open baar terrein als de Schotsman, waar in het zomerseizoen zelfs (kleine) orchideeën kun nen worden gevonden. Wat „natuur" be treft, is het Veerse Meer 's winters een do rado voor overwinterende vogels. De gehe le Delta vervult een functie als refugium voor wintergasten die soms uit zeer verre streken Siberië, Spitsbergen, Noord-Scandinavië naar deze contreien „afzakken" om in dit gebied met meest matige winters te overleven. Van enkele vogelsoorten overwintert wel de helft tot driekwart van de populatie in Noord-West Europa in en nabij de Deltawa teren. Wat het Veerse Meer betreft mani festeert zich hier een prachtig samengaan van functies: recreatie in de zomer en in de win ter, wanneer vrijwel alle recreanten gevlogen zijn, overwinterplaats voor vogels. Prima ge regeld. Door weergoden, Moeder Natuur en de (kouwelijke) recreanten. Helaas zijn niet alle functies welke het Veerse Meer-gebied vervult op zo'n harmo nieuze wijze op elkaar afgestemd. De func tie waterbekken waarop door de omliggen de gebieden kan worden afgewaterd en de functie van recreatie-vaarwater „bijten" el kaar nog steeds, zij het, dat dit slechts ge durende enkele maanden per jaar het geval is, met name in het vroege najaar. Terwille van een goede afwateringsmogelijkheid van enkele, nog vrij op het Veerse Meer lozende polders wordt in september van ieder jaar het zomerpeil van N.A.P. teruggebracht tot N.A.P. - 0.30 m. De ten opzichte van de zo mermaanden 30 centimeter lagere wa- 23

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 23