Enkele nuttige tips voor gezinnen van „echte" zeehengelaars; op vakantie in eigen (Zee)land. Zeeland heeft fijne vakantie-stekkies: Tekst: Cor van Heugten. De komende weken gaan vele duizenden zeehengeiaars weer een geschikt stek kie zoeken voor een vakantie in eigen land. Anderen willen een vaste sta-caravan of trek-caravan kopen, om een fijne strand-vakantie voor moeder en de kinde ren, met een fijne visstek te kombineren. Wie zich alleen door slim geschreven folders laat verleiden, komt vaak bedrogen uit. termeer) heeft de „Deltadienst voor Hydro- biologisch Onderzoek" in Yerseke o.a. de voor- en nadelen van het Japanse bessenwier uit de doeken gedaan. Dr. P. Nienhuis komt tot de konklusie, dat deze onverwachte invasie-gast beslist niet tot een katastrofale overwoekering van dit prachtige delta-water heeft geleid. Wat in Engeland (en elders) een aantal alarmkreten veroorzaakte, is op de Grevelingen tot een gematigd optimisme uitgegroeid. De onderzoekers denken, dat het wier voor het zoute meer een aanwinst is, zolang deze snelgroeiende waterplanten zich niet te agressief gedragen. Daar is volgens dr. Nien huis niet veel kans voor, omdat er strikte voorwaarden: een harde bodem (stenen, strekdammen, dijkvoeten of schelpenbed den) in ondiep water, vereist zijn. Op de Gre velingen liggen de oesters op veel grotere diepte (boven 4 tot 5 meter), waar het wier niet gedijt. Paling-,, restaurant". Er zit ongeveer 30 ha Japans bessenwier op de Grevelingen. Er zitten miljarden aas garnalen en kleine kreeftachtigen tussen het wier. Deze diertjes vormen een ideaal voed sel, vooral voor de paling en voor diverse an dere vissoorten. Ook gegevens uit Zuid- Engeland tonen inmiddels aan, dat de pa cing bij voorkeur tussen dit bessenwier op voedseltocht gaat. Bijna nergens ter wereld is de groeisnel- heid van de aal zo goed, als op het Grevelingen-meer. Dat is niet alleen van be- ang voor de fuikenvissers en schieraal- issers, maar ook voor de sportvissers. De produktie van de Grevelingen aan aal zou nog veel groter kunnen zijn, als er meer glas aal binnenkwam of werd uitgezet. Ook dat is een sportvisbelang van de bovenste plank. Nu er via de schutsluizen steeds meer zee vis in de Grevelingen terugkomt, kan dat ook een rol spelen. De aktuele vraag is zelfs of er een zoutgehalte met „lichte stroom" ge maakt kan worden, die tot een voortplan ting op dit zoute water van enkele platvis soorten zou kunnen leiden. Tot nog toe is dit niet gebeurd, maar er kan via de Brou wersdamsluis en de hevel bij Bruinisse steeds beter met de zoutgehalten gemanipuleerd worden. Wat gaat er trouwens gebeuren, als er zee- forel op het meer wordt uitgezet? Er wordt ijverig gestudeerd om deze zalmachtige (via massale kweek) te gaan uitzetten. Er zit vol op voedsel in het meer, ook van kleine vis jes, die als prooidieren kunnen dienen. Het is voor de paling tussen de wier- en zeegras velden in elk geval een „tafeltje dek je". Vooral in het vroege voorjaar, als de pa ling uit zijn winterrust komt, liggen er mooie kansen op aal-vangsten voor de sportvissers. En ook 's zomers wordt er natuurlijk mooie paling gevangen, ook van de kant af tegen de wiervelden aan Het is erg nuttig om bij de meteorologen van het KNMI te rade te gaan. Mag ik u daarom Ton Donker, de „baas" van de KNMI-vestiging in Zierikzee, even voorstel len? Zijn kleine dienst begeleidt al vele ja ren de Deltadienst van Rijkswaterstaat en de betrokken aannemers van dit miljarden- projekt, met zijn meteorologische informa tie. Hij stelt in feite al vele jaren een zeer be trouwbaar regionaal weerbericht op, dat de windrichting, windkracht, golfhoogten en stroomsterkten voorspelt. Niet alleen de wa terbouwkundigen kunnen daardoor de werk bare uren ten volle benutten, maar ook scha des en zelfs rampen door plotselinge weer omslag, verrassende onweersfronten, voorkomen. De laatste jaren profiteren ook vele zee hengelaars, bootvissers, watersporters en zeezeilers van het ingesproken weerbericht voor de Zeeuwse delta (op Telefoon 01110- 70 56). Sinds april 1985 hebben er op twee overbezette telefoonlijnen al 160.000 men sen gebeld. Er komen binnenkort nog twee lijnen bij, zodat de in-gesprek-toon tot een minimum wordt teruggebracht. Ook een groot deel van de Zuid-Hollandse kust kan van deze regionale, dus zeer gespecialiseer de weersvoorspelling profiteren. In het recente verleden heeft de ploeg van Ton Donker bij onverwachte weersomslag (zwaar onweer in de zomer met zware windstoten) via enkele alarm-telefoontjes aan de uitvalsbases van de bootvissers en de jachthavens, al mensenlevens gered en ka pitale schade voorkomen. De successen op de Deltawerken gaan de komende jaren (ook dankzij deze ervaringen) tot verdere uitbrei ding van de regionale weerberichtgeving leiden. Veiliger vissen en varen, meer genieten van de beschikbare zonne-uren op de ideale (be schutte) strandjes, bij een bepaalde windrich ting. Er is zelfs beeldinformatie op de t.v. mogelijk. De Zeeuwse rivièra. De afgelopen 30 jaren scheen de zon per zomerseizoen in Vlissingen, Zoutelande en Westkapelle gemiddeld 609 uur. In het bin nenland (Gilze-Rijen) was dat 550 uur en in het oosten in Winterswijk was dat nog min der: 513 uur. Dat betekent dus wel, dat de zon in het zomerseizoen in Zeeland 100 uur meer schijnt, dan in de Achterhoek. Aan de kust van Noord-Holland schijnt de zon gemiddeld 631 uren in de zomer, nog 22 uur meer dan in Vlissingen. Gemiddeld over een heel jaar krijgt Nederland 1500 uur zon. Over een jaar gemeten schijnt de zon in de kop van Noord-Holland en op Texel 100 uur langer dan in De Bilt. In de provincie Zeeland valt over een jaar gemeten wel 60 liter minder regenwater. Tel uit je winst. Zeewater wast wolken. Als er wolkenvelden vanuit Engeland rich ting Nederland drijven, lost deze bewolking vaak op boven zee. Door de lagere tempe ratuur van de zee, stijgt boven zee veel min der warme lucht op. Er is geen wolkvorming en afkoeling tot het kondensatiepunt op gro te hoogte. In het kustgebied valt dus zeker in de zomer- en najaarsmaanden minder regen. Het land wordt overdag verwarmd door de zon. De warme lucht stijgt op en koelt steeds verder af, naarmate ze hoger komt. Als de luchtstromingen met wolken vanuit 29

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 29