In de 17e eeuw ging men bij feestelijke ge legenheden met speeljachten en dergelijke „in admiraalschap zeilen", waarbij, in na volging van de harde werkelijkheid, op sein van het „admiraalschap" allerlei zeilma- noeuvres ten uitvoer werden gebracht. On der meer om van „marsformatie" (forma tie in drie of meer eskaders, waarin naast el kaar naar de tegenstander werd toegevaren) naar „kiellinie" te komen. Om het geheel nog echter te laten lijken, werden bij tijd en wijle kleine kanonnetjes afgevuurd als sein voor de uit te voeren manoeuvres. De admiraal zeilde voorop, de anderen volgden, indachtig de beginregels van een 17e eeuws rijmpje: „In 't eerst vaert de Admiraal, en de anderen volgen al te mael." Het „in admiraalschap zeilen" of kortweg „admiraalzeilen" werd met name veelvuldig uitgevoerd op het IJ in Amsterdam, getuige het betrekkelijk grote aantal schilderijen en tekeningen met taferelen van het admiraal- zeilen. Ook tegenwoordig wordt bij zeilsport- evenementen het admiraalzeilen nog wel be oefend, met name bij evenementen waar met ronde- en platbodemschepen wordt gevaren. Onder leiding van een voor die gelegenheid aangewezen „admiraal" wordt dan met een vloot schepen langs een veelal plaatselij ke of regionale autoriteit gezeild aan wie het saluut wordt gebracht. Hetzij door het afvuren van een saluutschot uit een signaal kanonnetje, hetzij door tijdens het voorbij varen de fok te strijken of met de nationale driekleur te groeten. Zonder meer spektakulair is het „admi raalzeilen" dat jaarlijks plaatsvindt tijdens de reünie van de Stichting Stamboek Ronde- en Platbodemjachten, welk evenement eind juni van dit jaar in Zierikzee zal worden ge houden. Op zaterdag 28 juni a.s. zal op de Oosterschelde, op de rede vóór Zierikzee het admiraalzeilen worden opgevoerd door een aantal eskaders traditionele jachten. Vanaf de dijk zal het magnifieke schouwspel goed zijn te volgen. Gezien de ervaringen met het admiraalzeilen tijdens de reünie van 1972 in Zierikzee, belooft het admiraalzeilen ook dit jaar een show te worden die het bekijken meer dan waard is. Zéér aan te bevelen! Wie wil aanschouwen, dat klassieke sche pen niet aileen mooi zijn, maar ook tot de snelle zeilers behoren, kome de volgende dag zondag 29 juni a.s. terug naar de Oosterschelde waar de reünie van rond- en platbodemjachten zal worden besloten met hardzeilen. Eén week eerder zullen op wat kleinere schaal op wat kleinschaliger water soortge lijke evenementen plaatsvinden als in en na bij Zierikzee. Als onderdeel van de in de pe riode van 19 t/m 22 juni a.s. te houden Veer- se Meer Dagen 1986 is voor vrijdag 20 juni a.s. een waterspel in de vorm van een zeeslag gepland op het Veerse Meer bij Kortgene. Evenals in Zierikzee zullen de strijdende vlo ten uit eskaders rond- en platbodemjachten bestaan. Het aantal deelnemende schepen zal weliswaar kleiner zijn dan in Zierikzee, maar niettemin belooft het een spektakel te wor den, dat qua kijkgenoegen niet voor de één week later in Zierikzee te houden zeeslag zal onderdoen. Voor wie liever zelf het roer in handen neemt, zijn er gedurende de Veerse Meer Da gen zeilboten beschikbaar om het eens zelf te proberen. Opgelet, vóór u het in de gaten heeft, krijgt u de smaak van het zeilen te pakken en bent u voor uw leven lang „ver kocht". Voor de jeugd liggen er Optimist- jolletjes klaar, voor de (wat) ouderen zijn er catamarans en Flytoyurs beschikbaar. U kunt zich ook laten rondvaren. En dat nog wel aan boord van een fraai „bruin" zeil schip, zo'n klassieke schoonheid met brui ne zeilen en de geur van pek. Degenen die liever aan land blijven en wat is daar tegen kunnen zich tegoed doen aan vele culinaire genoegens en en passant van een passend muziekje genieten of naar een veelal letterlijk wervelende show van een volksdansgroep kijken. Wie na al deze mogelijkheden 's avonds nog niet af gedraaid is, kan tenslotte nog naar het gra tis toegankelijke Piratenfeest in de grote feesttent in Kortgene gaan, waar onder meer een Weens zigeunerorkest tot in de kleine uurtjes zal optreden. 13

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 13