Kasteel nu herberg voor jong en oud I. Een goed huis gaat voor al les. Moeder '«egt: »Ons huisje is wel klein Maar vol ge rijf en rein." Ik maak geen ge druisch hi mijn ouders huis. Ik zit hier, zoet en stil. En doewat Moe der wil. Bladzijde uit een leesboek voor de volksschool soep koken, jenever stoken - wat vroeger wel gebeurde onder schooltijd); de school 's morgens beginnen met och tendgebed, eerst zelf, dan één voor één de leerlingen, die het gebed kenden; aan het eind van de morgen een psalm zingen en het gebed voor het middageten opzeggen; 's middags weer met gebed beginnen en eindigen met het zingen van een psalmvers, gevolgd door het avondgebed; 's zomers schoolhouden als er tenminste vijftien leerlingen zijn; in de winter avondschool houden van vijf tot zeven uur: 's zondags om vijf uur in de school aan wezig zijn bij de door de dominee te geven catechisatie, nadat hij eerst bij zijn eerwaar de is gaan vragen of de les wel doorgang zal vinden; dan de klok luiden, het vuur aan leggen, een stoel voor de herder en leraar ge reed zetten en alvast met de wachtende ca techisanten een psalm zingen; de school zuiver en rein houden; de torenklok opwinden, gelijk zetten, zor gen dat ze niet van slag raakt, het uurwerk behoorlijk onderhouden en vooral regelma tig invetten; 's morgens om acht, 's middags om twaalf en 's avonds om acht uur de klok luiden; en.... niet vergeten de kerk te sluiten na het luiden. Dat t'i/f en vi/f'. of /rnv/W i-i/f is tic/) Kan ik "wel aan mijn handen zien Ik heb mijn vinoers maai' te tellen Ook vijzen"I mij,mijn voeten aan. Tel ik de menschen.die daar gaan. Dan mao ik .vrij voor onderst dien Dat zij cn ik tie/i oogen hebben met elkaar: Zij niet hun vieren .aeJt/ mijn tuva zijn ook een paar. Bladzijde uit een leesboek voor de volksschool Kasteel Westhove heeft een lange historie. In een oorkonde uit 1277 wordt het kasteel voor het eerst genoemd, maar er zijn teke nen die wijzen op eerdere vestiging. Al in de 9e eeuw zou op de plaats van het huidige kasteel een met houten palissaden versterk te wal hebben gestaan om de aanvallen van de Noormannen af te weren. Kasteel Westhove was gedurende eeuwen een lusthof dat behoorde bij de abdij van Middelburg; de abten ontvingen er hoge gasten zoals Philips de Schone en diens zoon Karei V. In 1572 werd het kasteel door de Geuzen bezet en in brand gestoken. Het De schoolmeester was verplicht: op het dorp te wonen; de scholieren leren in de school 'stil en ze dig' te zijn. Daarbuiten beleefd te zijn, voor al de pet af te nemen als ze gemeente- of ker- keraadsleden tegenkwamen op straat; de predikant en een ouderling toe te laten in de school, als ze deze eens in de maand kwamen bezoeken. De jongens en meisjes moesten knikken als zij de klas binnenkwa men om de vorderingen van de leerlingen te bekijken. Voor dit alles ontving meester Pompoe- ne jaarlijks vier ponden Vlaams, drie schel lingen en vier groten. Of te wel 25.Van het kerkbestuur kreeg hij nogmaals hetzelf de bedrag. Arme kinderen moest hij daar entegen gratis les geven! In het geval van meester Pompoene is het zeker niet op zijn plaats om te spreken van 'die goede oude tijd'! Literatuur: E. J. van Det: Zestig jaar bondsleven. Gedenk boek van de Bond van Nederlandse Onderwijzers, deel I, Amsterdam, 1939. L. van Gelder en I. van der Velde: Kind, school en samenleving, Groningen, 1969. R. Reinsma: Scholen en schoolmeesters onder Wil lem I en Willem II, Den Haag, z.j. C. Wilkeshuis: Daantje zou naar school toe gaan. Honderd jaar 'Volksonderwijs', Utrecht, z.j. werd slechts gedeeltelijk herbouwd en kwam in particuliere handen. Sinds 1926 is het kasteel eigendom van de Stichting Buiten plaats Westhove. Het is o.a. gebruikt als vakantie-oord voor herstellende kinderen. De Nederlandse Jeugdherberg Centrale NJHC nam het vakantie-oord in 1985 in huur over. Een grote verbouwing volgde want Kasteel Westhove moest het eerste voorbeeld zijn van een veranderende aanpak van de NJHC. Westhove voldoet nu aan al le eisen van deze tijd. Mr. Pieter van Vollenhoven heeft op vrijdag 16 mei Kasteel Westhove in Domburg officieel geopend als NJHC-herberg. De openingshandeling, het steken van een ring op de toegangsbrug tot het kasteel, verrichtte de heer Van Vollenhoven uit een rijdende sjees. 21

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 21