gebied tot ontwikkeling, dat zich daarna uit breidde over het naamloze poldertje en tenslotte nog een deel van de Quarlespolder voor zich opeiste. Het grootste deel van de oude Sloekreek verdween onder het op gespoten zand of werd weggebaggerd ten be hoeve van de aan te leggen havens. Ten noorden van de (eerste) Sloedam is de oorspronkelijke Sloekreek al jaren gele den dichtgeslibd. Na afsluiting van het Veer- segat in 1961, is dit gebied ontwaterd en als landbouwgrond in gebruik genomen. Toch is nog een klein gedeelte van de oude Sloe kreek voor het nageslacht bewaard gebleven. We vinden deze restkreek terug in het gedeel te van de Quarlespolder dat thans nog voor de landbouw in gebruik is. De Schengegeul, gefotografeerd vanaf de Planketent in oostelijke richting. Kreekresten in de Herenpolder. Gezicht op de haven van Goes vanaf het Schenge - Goesediep. Reproduktie uit de Tegenwoordige Staat van Zeeland (1753). Het Zwake. Het Zwake ontstond in 1014, toen door omvangrijke overstromingen een grote op pervlakte oudland in het westen van Zuid- Beveland wegspoelde. Er ontstond een groot binnenwater, dat in de loop der jaren weer opslibde en veranderde in een gebied van zandplaten, slikken, schorren en kreken. De eerste bedijkingen in het Zwakegebied wer den reeds uitgevoerd in de loop van de 13e eeuw en gingen door totdat het in 1014 ver dronken land weer geheel was teruggewon nen. Van het oorspronkelijke Zwake zijn in het landschap van vandaag nog enkele rest- kreken overgebleven. Ze zijn waard om nog maals aan de vergetelheid te worden ontrukt. In de Middelzwakepolder ligt tussen Ove- zande en 's-Gravenpolder een prachtig kre- kengebied dat bekend staat als de Zwaakse weel. De naam lijkt misleidend, maar uit de kromming in een aangrenzende dijk valt niettemin de aanwezigheid van een weel af te leiden. Voor het merendeel hebben we echter te maken met een oud en landschap pelijk zeer fraai gebied, waarbinnen een rest kreek van het Zwake een centrale plaats in neemt. Plaatselijk wordt het omgeven door een krans van opgaand hout, terwijl het ver der wordt omzoomd door riet, biezen en wa terplanten. Het gebied is eigendom van Na tuurmonumenten en wordt als zodanig beheerd. Behalve de Zwaakse weel bestaat van het voormalige Zwake nog een restkreek, die we moeten zoeken ten zuiden van 's- Gravenpolder. Ook deze (naamloze) rest kreek wordt beheerd als natuurreservaat. Tenslotte ligt landinwaarts van de Bieze- lingse Ham nog een verlande restkreek, ter plaatse waar vroeger het Zwake in verbin ding stond met de Westerschelde. De Wijtvliet. Als we van Goes over de oude voormali ge zeedijk en daarna langs de Oosterschel- 25

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 25