staat de Wijtvliet in de winter over een gro te breedte onder water. Nog vandaag de dag is het oorspronkelij ke krekenstelsel in het landschap nog vrij duidelijk te volgen. Ter hoogte van het te genwoordige gehucht Monnikendijk splitste de Wijtvliet zich in twee takken. De hoofd kreek vervolgt zijn weg - duidelijk smaller van vorm - in de richting van het dorp Kloetinge, waar hij ergens in het polderland zijn loop beëindigt. De andere tak, die Kor te Wijtvliet werd genoemd, liep oostwaarts in de richting van Wemeldinge. Ook de Kor te Wijtvliet splitste zich in drie zijtakken, die zich ten westen van Wemeldinge een weg door het oorspronkelijke poellandschap zochten. Zeer waarschijnlijk werd de Wijtvliet reeds op het eind van de 12e eeuw afgedamd door de monniken van Ter Doest. De bed ding van deze kreek ligt te laag voor enige vorm van grondgebruik en blijft zodoende voor de huidige generatie een tastbare her innering aan de oerkracht van het water, zo als dat zich manifesteerde in lang vervlogen tijd. Het gebied is onder de streeknaam 'Dee- se watergang' in beheer als staats natuurre servaat en geniet bekendheid door zijn zout- vegetatie en als broed- en overwinteringsge- bied voor watervogels en steltlopers. Voordat de Wilhelminapolder werd be dijkt, lag tegen de voormalige zeedijk een ge hucht, dat eveneens Wijtvliet heette. Het be schikte over een streekhavenlangs het Goe sediep. Gehucht en haven zijn inmiddels verdwenen. De voormalige bedding van het Goesediep. Restant van de oude Sloekreek anno 1984. de in de richting Wemeldinge rijden, dan zien we aan weerszijden een prachtig geva rieerd gebied van land en water. Aan de noordkant strekt zich zich de Wilhelmina polder uit. Een lage strook grond langs de dijk wijst de plaats waar vóór de bedijking van de polder in 1809, het Goesediep lag. Aan de andere zijde van de dijk zien we op ongeveer een kilometer vóór het dorp Kat- tendijke een brede laagte landinwaarts lopen. Deze laagte maakte vroeger deel uit van een middeleeuws krekenstelsel. De hoofdkreek noemde men Ee of Wijtvliet. Deze en vol gende gegevens zijn ontleend aan het door dr. C. Dekker gepubliceerde onderzoek in zake de historische geografie van Zuid- Beveland. Vermoedelijk werd de Wijtvliet aanzien lijk verwijd en verdiept, toen in het jaar 1134 enorme overstromingen de streek teisterden. Dat de kreek breed is geweest blijkt overi gens duidelijk uit de naam 'Wijt'vliet. Vaak De Zwaakse weel en zijn opvallende omlijsting. 26

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 26