in Zeeland in 1985 Rondvaartboot nieuwe attraktie bij Delta Expo In de overdruk van 'Antiek' vinden we een conterfeitsel van De Wilhelmus-dichter en, eerlijk, we zijn er niet ondersteboven van. Als de drukker er de ruimte voor kan vin den kunt u zelf mee oordelen. Stortenbeker maakte het in 1875. Historische waarde heeft het portret ook nauwelijks of niet. Het is een curosium. Dat wel. Gemaakt naar een gra vure van H. Hondius (1573 - 1649). Dit is bereikbaar door het volgen van de ANWB-borden ,,OosterscheIdewerken" op Schouwen-Duiveland. Vanaf de parkeer plaats gaan bezoekers per bus van Zuid West Nederland naar Neeltje Jans. Vervoer per ei gen touringcar is uitsluitend mogelijk na reservering. De Delta Expo is voor bezoekers dagelijks geopend van 10.0017.00 uur. De toe gangsprijs bedraagt (inklusief rondvaart) 7,50 (kinderen van 4 t/m 9 jaar en Pas 65-houders: 5,50). Voor bezoeken per tou ringcar bedraagt de prijs 6,00 per persoon (inklusief rondvaart). Lezers, we hebben echt ons best gedaan. Maar het is n i e t gelukt. k™. Lichte teruggang watertoerisme Met ingang van Eerste Paasdag (30 maart) werd een rondvaartboot ingezet bij het in formatiecentrum Delta Expo op het werkei- land Neeltje Jans. Met de tocht op het wa ter, van circa drie kwartier kregen de talloze dagjesmensen die deze toeristische attraktie ieder jaar weer bezoeken (in 1985 zo'n 280.000) een nog beter beeld van de werk zaamheden aan de Oosterscheldekering en van de natuurlijke omgeving. De bouw van de kering aan de negen ki lometer brede monding van de Oosterschel- de bevindt zich nu in de laatste fase. Op 4 oktober van dit jaar zal H.M. Koningin Bea trix de officiële ingebruikstelling verrichten van de Oosterscheldekering, waarna de in het Deltaplan beloofde veiligheid een feit is. Op die dag zal ook de opening plaatsvinden van de nieuwe behuizing van de Delta Expo in het ir. Topshuis op Neeltie Jans. De rondvaartboot die nu is ingezet, vaart t/m oktober iedere dag van de week. De afvaart is tussen 10.45 en 15.45 uur, ie der uur vanaf de steiger tegenover het infor matiecentrum. De rondvaart voert langs de pijlers in de twee noordelijke stroomgeulen en naar de Roggenplaat in de Oosterschel- de, een geliefd oord voor zeehonden. Tijdens de rondvaart wordt volop informatie gege ven over de Deltawerken. De mogelijkheid bestaat om tijdens de vaartocht een video te bekijken over het onderwater-leven in de Oosterschelde. Evenals voorgaande jaren maken ook een busrit, een film en een bezoek aan de expo sitieruimte deel uit van een bezoek aan het Neeltje Jans. Het werkeiland is niet met de eigen auto toegankelijk. Bezoekers kunnen de auto kwijt op een groot parkeerterrein. Voor het eerst sinds de Provinciale VVV Zeeland het watertoerisme aan de hand van cijfers nauwkeurig bijhoudt, is er sprake van een lichte teruggang over de hele linie. In fei te is dat voor het eerst sinds 1967. In 1984 nam het totale aantal geschutte pleziervaar tuigen bij zeven Zeeuwse sluizen af met nog geen 0,5% in vergelijking met 1983, maar toen werd deze neergaande lijn ruimschoots gekompenseerd door de positieve ontwikke lingen van de havens. De aankomsten van gast-schepen in circa 30 Zeeuwse havens ste gen met 5,6% en het aantal overnachtingen nam toe met 5,8%. In 1985 wijzen echter alle totalen in neer waartse richting. De zeven vaste sluizen no teerden in het seizoen 1985 een teruggang van liefst 5%. De aankomsten in de havens van bezoekers liepen terug met ruim 1% en het aantal overnachtingen van deze schepen met 2%. In totaliteit een lichte teruggang van het watertoerisme in Zeeland derhalve. Ge zien echter het vele slechte weer in 1985 zou een sterkere teruggang ook plausibel zijn ge weest. De omstandigheden in aanmerking genomen kan daarom gesteld worden, dat de 'schade' voor de provincie Zeeland in fei te minimaal is geweest. In nagenoeg alle windstreken bracht 1985 teruggang in de ple- ziervaart. Rijkswaterstaat stelde aan de hand van de publikatie 'SignaalpuntennetRecrea- tievaart 1985' een teruggang van 3,8% vast voor de 16 belangrijkste sluizen voor de ple- ziervaart, verdeeld over heel Nederland. Het beeld, dat over de drukte op het wa ter in Zeeland verschaft kan worden, is nauwkeuriger dan van enig ander gewest in Nederland, omdat behalve alle relevante slui zen ook vrijwel alle havens in het onderzoek van de Provinciale VVV Zeeland betrokken zijn. Een woord van erkentelijkheid jegens al die haven- en sluismeesters die geheel be langeloos hun medewerking elk jaar verle nen is dan ook zeker op zijn plaats. Passages bij sluizen. Sinds 1971 zijn zeven vaste sluizen in het onderzoek betrokken. In tabel 1 zijn de to talen van de geschutte pleziervaartuigen over de periodes mei tot en met september vanaf 1971 weergegeven. In totaliteit zakte het aan tal in 1985 onder de 122.000. In 1984 was er nog sprake van een lichte deuk in de ont wikkeling, maar 1985 buigt deze door in ne gatieve zin met een teruggang van bijna 5% in vergelijking met 1984. Die 122.000 geregistreerde schepen zijn uiteraard niet allemaal verschillende sche pen. Het gaat hier zowel om de jachten en pleziervaartuigen die een vaste ligplaats in Zeeland hebben als om bezoekers van elders, die op hun tochten langs één of meerdere van de zeven sluizen passeren, of een aantal ke ren via dezelfde sluis varen. Niet alle sluizen in Zeeland zijn in dit over zicht begrepen, maar de zeven zijn wel re presentatief voor de provincie. Wel zou in feite hier de Roompotsluis in de Oosterschel- demonding aan moeten worden toegevoegd, maar deze sluis is nog maar vanaf 1984 in gebruik. Toevoeging van deze sluis aan ta bel 1 zou de 'historische' cijferreeks 'versto ren', maar vroeg of laat zal dit echter toch moeten gebeuren. De teruggang heeft zich niet bij alle slui zen gemanifesteerd. De zeesluis in Terneu- zen ging als enige van de zeven vooruit. Waarschijnlijk is hier de tocht voor de tra ditionele schepen van Brugge naar Sail Amsterdam debet aan geweest. De sluis in de Grevelingendam was met 44.190 passan ten de drukst beklante sluis. De teruggang was hier relatief bezien maar bescheiden. In absolute zin ging de sluis te Kats tus sen het Veerse Meer en de Oosterschelde het sterkst achteruit. Deze sluis staat nu weer op het 'niveau' van 1981. Over de hele linie lijkt er sprake te zijn van een zekere stabilisatie van de stroom plezier vaartuigen. Een en ander is mede afhanke lijk van de kapaciteit van de Zeeuwse havens en daarin is in 1985 nauwelijks of geen ver andering gekomen. In tabel 2 zijn de cijfers op jaarbasis van de zeven sluizen uit tabel 1 weergegeven, maar is ook de zeesluis Roompot in de Oosterschelde 'meegenomen'. De maand juli was het drukst met 35,3% van het jaartotaal, gevolgd door augustus 7

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeland Magazine / Veerse Meer Gids | 1986 | | pagina 7