In het Poortambacht der stad Zierikzeeten westen Tan het havenhoofd, pleeg in vroeger tijd het dorp Borrendamme gelegen te zijndatvoorzien van eene kerk en toren en van een slot of heerenhuisvoor d« invallen der Ylamingen in deze landen niet onaan zienlijk geweest is. In den jare 1304 werd dit dorp door een' feilen brand geteisterdbij welke gelegenheid hel gezegde slot voor een gedeelte werd in de assclie gelegdterwijl de bur gers van Zierikzee des anderen daags vernieldenhet geen de vlammen nog van dit gebouw hadden gespaard en hetzelve ter aarde toe gesloopt hebben, om dat deze sterkte tot verdediging der stad tegen de Ylamingen zeer lunderlij k was daar deszelfs lieer den Graaf van Zeeland geen goed hart toedroeg. Indien het gemelde dorp, dat bij gezegden ramp veel geleden had en tijdens de belegeiingcn van Zierikzee door de Ylamingen meer en meer zal zijn achter uit gegaan nadien weder eenigermate zich hersteld heeft is zulks echter niet van langen duur geweest; maar is

Tijdschriftenbank Zeeland

Zeeuwsche Volks-Almanak / Nehalennia | 1836 | | pagina 107